385

ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 28 stycznia 2004 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Wojcieszów w okręgu wyborczym nr 3

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miasta Wojcieszów w okręgu wyborczym nr 3, w związku z wygaśnięciem mandatu radnej Anny Gajewskiej, stwierdzonym uchwałą tej Rady nr XVII/74/04 z dnia 22 stycznia 2004 r.

2. W okręgu wyborczym nr 3 wybiera się 1 radnego.

§ 2

Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 18 kwietnia 2004 r.

§ 3

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określonych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

STANISŁAW ŁOPATOWSKI

Załącznik do zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 stycznia 2004 r.(poz. 385)