322

UCHWAŁA RADY GMINY DOBROMIERZ

z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych, które mają wpływ na wysokość dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 6 ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Obniża się wysokość wskaźnika procentowego, o którym mowa w art. 6 ust. 10, o 20%, do wysokości 50% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 50% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

JOLANTA NITARSKA