320

UCHWAŁA RADY GMINY W ŁAGIEWNIKACH

z dnia 29 grudnia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr XXXII/ 242/02 w sprawie określenia zasad dofinansowywania przez organy prowadzące szkoły form doskonalenia zawodowego nauczycieli

Na podstawie art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie; sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych województw, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, województw, ministra właściwego ds. oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430 ) Rada Gminy Łagiewniki uchwala, co następuje:

§ 1

W Regulaminie, o którym mowa w § 2 uchwały nr XXXII/242/02 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 25 września 2002 r. w sprawie; określenia zasad dofinansowania przez organy prowadzące szkoły form doskonalenia zawodowego nauczycieli, stanowiącym załącznik do uchwały wprowadza się następujące zmiany;

W tytule Regulaminu skreśla się wyrażenie “na rok szkolny 2002/2003”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

ANDRZEJ KACZMARCZYK