306

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU

z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie ustalenia opłaty za wywóz i składowanie nieczystości stałych z posesji gminnych (lokali mieszkalnych) na terenie gminy miejskiej Kłodzko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z. późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43 z 1997 r. z późn. zm.) Rada Miejska w Kłodzku uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się opłatę za wywóz i składowanie nieczystości stałych zasobów gminnych (lokali mieszkalnych) w wysokości 4,63 zł/osobę netto, za okres 1 miesiąca.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 3

1.Traci moc uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/234/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia opłaty za wywóz i składowanie nieczystości stałych z posesji gminnych (lokali mieszkalnych) na terenie gminy miejskiej Kłodzko.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

KRZYSZTOF OKTAWIEC