301

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 29 października 2003 r.

w sprawie uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w mieście Bolesławiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591) oraz na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 1999 r. Dz. U. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) w związku z art. 85 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717) uchwala się, co następuje:

R o z d z i a ł I

Przedmiot i zakres ustaleń planu

§ 1

1. Uchwala się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego następujących terenów w obrębie miasta Bolesławiec:

1) Obszar nr 1 w kwadracie ulic: Jana Matejki, Robotniczej,

2) Obszar nr 2 w kwadracie ulic: Czerwonych Maków, II Armii Wojska Polskiego, Szarotek, Sadowej,

3) Obszar nr 3 obejmujący działki nr 41, 42, 46 obr. IV, AM6 przy ul. Modłowej.

2. Integralnymi częściami planów są:

1) załącznik graficzny nr 1 – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w kwartale ulic Jana Matejki, Robotniczej, w skali 1:2000, obszar nr 1,

2) załącznik graficzny nr 2 – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w kwartale ulic: Czerwonych Maków, II Armii Wojska Polskiego, Szarotek, Sadowej, w skali 1:2000, obszar nr 2,

3) załącznik graficzny nr 3 – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 41, 42, 46 obr. IV, AM6 przy ul. Modłowej, w skali 1:2000, obszar nr 3.

§ 2

Przedmiotem ustaleń planów są następujące elementy:

1) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania,

2) linie rozgraniczające ulice publiczne,

3) zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane,

4) zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne i minimalne wskaźniki intensywności zabudowy,

5) szczególne warunki zagospodarowania terenu, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi oraz prawidłowego zagospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych,

6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,

7) tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu.

§ 3

1. Ustala się następujące oznaczenia terenów objętych planami:

1) oznaczenia regulacyjne:

a) granica opracowania,

b) linie rozgraniczające,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy,

d) podział geodezyjny.

2) oznaczenia przeznaczenia terenów:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej istniejącej, oznaczone na załącznikach graficznych nr 1 i 2 symbolem MZ,

b) tereny zabudowy mieszkaniowej projektowane, oznaczone na załączniku graficznym nr 2 symbolem MN,

c) teren zieleni izolacyjnej wysokiej, oznaczone na załączniku graficznym nr 2 symbolem Zi,

d) tereny lasu, oznaczone na załącznikach graficznych nr 1 i 2 symbolem RL,

e) tereny kolei, oznaczone na załączniku graficznym nr 3 symbolem KK,

f) tereny projektowanych ogrodów działkowych, oznaczone na załączniku graficznym nr 3 symbolem ZDp,

g) tereny ulicy lokalnej, oznaczone na załącznikach graficznych nr 1 i 2 symbolem L1/2,

h) tereny ulicy dojazdowej, oznaczone na załącznikach graficznych nr 1i 2 symbolem D1/2,

i) tereny ciągu pieszego, oznaczone na załączniku graficznym nr 2 symbolem Cp,

j) tereny ciągu pieszo-jezdnego, oznaczone na załączniku graficznym nr 1 symbolem Cpj.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się ich przeznaczenie podstawowe i uzupełniające oraz zasady zagospodarowania poprzez określenie w zależności od potrzeb:

1) szczegółowych warunków i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,

2) ogólnych warunków i zasad zagospodarowania terenów budowlanych wynikających z potrzeb ochrony środowiska,

3) ogólnych warunków i zasad zagospodarowania terenów budowlanych wynikających z obsługi technicznej,

4) szczególnych warunków w zakresie ochrony przyrody oraz środowiska kulturowego.

3. Tereny, o których mowa w ust. 1 pkt 2 mogą być w całości wykorzystane na cele zgodne, z ich podstawowym przeznaczeniem lub częściowo na cele przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego na zasadach ustalonych w przepisach niniejszej uchwały.

4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunkach planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica opracowania planu,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania,

3) oznaczenia symboli funkcji podstawowej terenu,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy,

5) oznaczenia standardu technicznego dróg i ulic.

5. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunkach planów stanowią informację oraz zalecenia uzupełniające do ustaleń planu.

§ 4

Ilekroć w uchwale i na rysunkach planów jest mowa o:

1) planach – należy przez to rozumieć plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego wymienione w § 1 ust. 1,

2) rysunkach planów – należy przez to rozumieć załączniki graficzne nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały w skali 1:2000,

3) obowiązujących przepisach – należy przez to rozumieć przepisy obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały oraz przepisy zmienione po uchwaleniu planów, ale niesprzeczne z ustaleniami planów,

4) terenie – należy przez to rozumieć obszar ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem przeznaczenia,

5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na danym terenie,

6) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,

7) urządzeniach towarzyszących – należy przez to rozumieć obiekty technicznego wyposażenia i infrastruktury technicznej, zaplecze parkingowe i garażowe (trwale związane z gruntem) dla funkcji przeznaczenia podstawowego oraz inne urządzenia pełniące służebną rolę wobec funkcji przeznaczenia podstawowego,

8) usługach komercyjnych – należy przez to rozumieć funkcje terenów i obiektów realizowane całkowicie lub z przewagą funduszy niepublicznych we wszelkich dziedzinach działalności gospodarczej, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na środowisko,

9) wskaźniku zabudowy działki – rozumie się przez to wartość stosunku powierzchni ogólnej rzutu przyziemia obiektów stałych zlokalizowanych na działce (terenie) do powierzchni działki (terenu),

10) wskaźniku intensywności zabudowy działki – rozumie się przez to wartość sumy powierzchni ogólnej zabudowy wszystkich kondygnacji nadziemnych obiektów kubaturowych zlokalizowanych na działce (terenie), łącznie z powierzchnią ogólną poddaszy, liczoną wg obowiązujących przepisów, do powierzchni działki (terenu),

11) nieprzekraczalnej linii zabudowy – linia, której nie może przekroczyć zabudowa kubaturowa.

R o z d z i a ł II

R o z d z i a ł III

R o z d z i a ł IV

R o z d z i a ł V

Przepisy końcowe

§ 20

Ustala się 30% stawkę procentową w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszymi planami, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszych planów stały się obowiązujące.

§ 21

W odniesieniu do terenów objętych ustaleniami niniejszej uchwały, w granicach określonych w § 1 tracą moc ustalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec uchwalonych uchwałami nr XXXIV/289/2001, nr XXXIV/ /291/2001 i nr XXXIV/293/2001 Rady Miasta w Bolesławcu z dnia 27 marca 2001 r. (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 54, poz. 602, 604 z dnia 4 czerwca 2001 r, Nr 98, poz. 1309 i 1310 z dnia 21 sierpnia 2001 r.)

§ 22

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec.

§ 23

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

STANISŁAW MAŁKOWSKI

Załącznik graficzny nr 1 do uchwały Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 października 2003 r. (poz. 301)

Załącznik graficzny nr 2 do uchwały Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 października 2003 r. (poz. 301)

Załącznik graficzny nr 3 do uchwały Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 października 2003 r. (poz. 301)