300

UCHWAŁA RADA MIEJSKA GMINY MIRSK

z dnia 3 października 2003 r.

w sprawie zmiany uchwały nr IV/22/03 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Mirsk

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr.132, poz. 622 z 1996 r. z późn. zm.) oraz po uzyskaniu opinii PTSSE we Lwówku Śl. Rada Miejska Gminy Mirsku uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr IV/22/03 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Mirsk w rozdziale V § 23 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wywóz odpadów komunalnych stałych powinien odbywać się na bieżąco zgodnie z zawartą umową między dostawcą a odbiorcą odpadów, jednak nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie na terenie miasta i raz w miesiącu na terenie sołectw.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ

MAŁGORZATA KRASICKA