298

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK

z dnia 3 października 2003 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/116/00 z dnia 8 marca 2000 roku w sprawie sprzedaży garaży dla najemców

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera “a” oraz art. 40 ust. 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje:

§ 1

W § 1 uchwały nr XXIII/116/00 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 8.03.2000 r. w sprawie sprzedaży garaży dla najemców skreśla się wyrazy o brzmieniu:

“ – z oprocentowaniem rocznym w wysokości wskaźnika inflacji z roku poprzedniego”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ

MAŁGORZATA KRASICKA