297

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2003 ROKW POWIECIE OŁAWSKIM

W skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zostały powołane zarządzeniem nr 4/2002 Starosty Oławskiego z dnia 21 stycznia 2002 r. oraz zarządzeniem nr 19/2003 z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany składu komisji bezpieczeństwa i porządku następujące osoby:

1. Maria Bożena POLAKOWSKA Starosta Oławski – przewodniczący

i pozostali członkowie:

2. Jerzy PAŹDZIERNIK Radny Rady Powiatu w Oławie,

3. Jacek PILAWA Radny Rady Powiatu w Oławie,

4. Józef KUŚ Komendant Powiatowy Policji ,

5. Marek CHMIEL Zastępca Komendanta Powiatowego Policji,

6. Stanisław BIAŁOWĄS Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy,

7. Andrzej GWÓŻDŹ Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Jelcz Laskowice,

8. Robert MRUK Przedstawiciel Powiatowego Komitetu Walki z Przestępczością i Urzędu Miejskiego.

W pracach Komisji uczestniczył jako delegat, wskazany przez Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu:

9. Henryk PIEŃKOWSKI Prokurator Rejonowy w Oławie.

W okresie sprawozdawczym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyła trzy posiedzenia.

Pierwsze z nich poświęcone było:

1) Ocenie zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,

2) Przedstawieniu wskaźnika dynamiki postępowań wszczętych dla powiatu oławskiego,

3) Przedstawieniu procentowej odpowiedzi “tak” i “raczej tak” na pytanie:

“Czy w miejscowości, w której mieszkasz, żyje się bezpiecznie?”,

4) Przedstawieniu informacji dotyczącej widywania patroli policyjnych przez mieszkańców powiatu oławskiego,

5) Przedstawieniu informacji “Jak, na podstawie własnych obserwacji i doświadczeń, może Pan/i ocenić Policję w swojej miejscowości?”, przedstawiona informacja dotyczy odpowiedzi: “oceniam dobrze Policję”,

Poszczególne punkty posiedzenia omawiane były przez Starostę Oławskiego oraz przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Oławie. Na posiedzeniu tym również prokurator rejonowy przedstawił problem związany z niezgłaszaniem popełnionych przestępstwa przez osoby poszkodowane, co może mieć na wpływ na statystki dotyczące popełniania jak i wykrywalność przestępstw. Inną kwestią poruszoną przez członków komisji na posiedzeniu było potencjalne zagrożenie narkomanią w szkołach. Z informacji uzyskanych ze szkół wynika, że jednostki te przy pomocy nauczycieli na godzinach wychowawczych prowadzą akcję mającą na celu uświadomienia młodzieży szkolnej o szkodliwym wpływie ewentualnego zażywania środków odurzających na ich zdrowie.

Drugie posiedzenie Komisji poświęcone było:

1) Ocenie zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu za 3 kwartały 2003 r. zaprezentowane przez

a) Komendanta KPP w Oławie,

b) Zastępcę Komendant KP PSP w Oławie,

c) Dyrektora PSSE w Oławie.

Informacje przedstawione przez Komendanta KPP dotyczące porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców powiatu obejmowały wskaźnik przestępczości rejestrowany przez policję w odniesieniu do takiego samego okresu roku ubiegłego. Wskaźnik ten odnosił się głównie do przestępczości kryminalnej, kradzieży rzeczy cudzej, kradzieży z włamaniem, kradzieży rozbójniczych i rozbojów, kradzieży samochodów i włamania do samochodów, przestępstw gospodarczych oraz przestępstw związanych z narkotykami. Z danych przedstawionych przez Komendanta KPP w Oławie można zaobserwować spadek popełnionych przestępstw do takiego samego okresu sprawozdawczego w 2002 roku. Na posiedzeniu tym Komendant poruszył również potrzebę modernizacji i przystosowania strzelnicy przy ul. Bażantowej, dla celów policyjnych.

Informacje przedstawione przez Zastępcę Komendanta KP PSP w Oławie dotyczyły działań podejmowanych przez straż w trzech kwartałach 2003 r. Prezentowane informacje dotyczyły zestawienia rodzajów, wielkości i liczby pożarów oraz miejscowych zagrożeń mających miejsce na terenie powiatu, a także ilości interwencji straży pożarnej w obiektach użyteczności publicznej, obiektach mieszkalnych, obiektach produkcyjnych, obiektach magazynowych. Dane dotyczyły również udziału strażaków w usuwania skutków zdarzeń drogowych, gaszenia pożarów lasów, upraw rolniczych. Z informacji przekazanych przez przedstawiciela KP PSP w Oławie można zaobserwować wzrost ilości interwencji w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, główną przyczyną wzrostu interwencji straży była susza panująca w okresie letnim.

Informacje przedstawione przez Dyrektora PSSE w Oławie obejmowały takie dane jak zachorowania na świerzb, boreliozę, grypę, wirusowe zapalenie wątroby, zatrucia pokarmowe, choroby zakaźne wieku dziecięcego. Informacje zawierały również dane o pogryzieniu osób przez zwierzęta podejrzane o wściekliznę, zaopatrzenie ludności w wodę, usuwania odpadów komunalnych, stanu sanitarnego służby zdrowia. Dane dotyczyły także oceny stanu sanitarnego obiektów żywieniowo-żywnościowych i placówek nauczania i wychowania na terenie powiatu.

Trzecie posiedzenie Komisji poświęcone było:

1) Podsumowaniu pracy komisji w roku 2003,

2) Podsumowaniu realizacji zadań zawartych w Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Powiatu Oławskiego “Bezpieczny Powiat”,

Podsumowania pracy komisji dokonał Starosta Oławski. Podsumowania zrealizowanych zadań zawartych w Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Powiatu Oławskiego “Bezpieczny Powiat” przedstawił Komendant KPP oraz Zastępca Komendanta KPP w Oławie. Z danych statystycznych zaprezentowanych przez przedstawicieli policji można zaobserwować, że ww. program przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Komendant KPP poruszył również kwestię wykonania elewacji komendy policji.

Na posiedzeniu zostały przedstawiane również propozycje zadań, które będą realizowane w 2004 r. przez komisję:

1. Dokonywanie oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,

2. Opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

3. Opiniowanie projektów programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

4. Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań o których jest mowa w pkt 1, 2 i 3 ,

5. Zapoznanie się ze sprawozdaniami z działalności służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego.

6. Uaktualnić Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Powiatu Oławskiego “Bezpieczny Powiat”,

7. Prowadzenie działań profilaktycznych związanych z zażywaniem środków odurzających przez młodzież szkolną,

8. Określić podmioty, które dbają o porządek i bezpieczeństwo publiczne na terenie powiatu,

9. Opracować na szczeblu powiatu przy współpracy z JST mapę zagrożeń.

Wnioski:

Komisja wywiązała się zadań, jakie nakłada na nią ustawa o samorządzie powiatowym. Realizacja tych zadań, a także współpraca powiatowych służb, inspekcji i straży z komisją, jaki i wykonywanie założeń zawartych w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Powiatu Oławskiego “Bezpieczny Powiat” opracowanym przez komisję przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

(Powyższe informacje wyczerpują listę spraw, którymi zajmowała się Komisja w 2003 r.)

STAROSTA

MARIA BOŻENA POLAKOWSKA