293

UCHWAŁA RADY GMINY KROTOSZYCE

z dnia 29 grudnia 2003 r.

w sprawie zasad polityki czynszowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobi gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733, z 2002 r., Nr 113, poz. 984 i Nr 168, poz. 1383 oraz z 2003 Nr 113, poz. 1069) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się zasady polityki czynszowej, które stanowić będą element wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krotoszyce.

§ 2

1. Stawki czynszu za najem 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Krotoszyce, z wyjątkiem lokalu socjalnego, równa jest co do wartości stawce bazowej powiększonej lub pomniejszonej o współczynnik różnicujący.

2. Stawka czynszu za lokal socjalny z mieszkaniowego zasobu Gminy Krotoszyce nie należy od współczynnika różnicującego i równa jest co do wartości 30% stawki bazowej czynszu obowiązującej w mieszkaniowym zasobie Gminy Krotoszyce.

§ 3

1. Współczynnik różnicujący dla danego lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Krotoszyce równy jest co wartości sumie wszystkich niewykluczających się procentów stawki bazowej przyjętych wg niżej wymienionych kryteriów z zastrzeżeniem zapisu w ust. 2.

1) położenie budynku:

a) w miejscowości Krotoszyce: + 5%,

b) zabudowa zawarta, tj. lokal w budynku z co najmniej 5 lokalami: – 5;

2) położenie lokalu w budynku:

a) lokal w suterenie: – 20%,

b) lokal z kuchnią bez bezpośredniego oświetlenia naturalnego: – 20%;

3) wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stan:

a) lokal bez urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez co rozumie się lokal niepodłączony do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej lub domowej oczyszczalni bądż do instalacji wody z hydroforem i kanalizacji z szambem: – 20%,

b) lokal z ubikacja przez co należy rozumieć doprowadzoną do łazienki lub wydzielonego pomieszczenia instalacją wodociągową i kanalizacyjną umożliwiającą połączenie muszli klozetowej i spłuczki; powyższe dotyczy również WC przynależnego do lokalu i położonego poza nim na tej samej kondygnacji: + 10%,

c) lokal z łazienką przez co należy rozumieć wydzielone w mieszkaniu pomieszczenie z doprowadzoną instalacją wodociągową i kanalizacyjną umożliwiającą połączenie wanny, brodzika lub kabiny natryskowej oraz instalacją ciepłej wody dostarczanej centralnie bądź z urządzeń zainstalowanych w lokalu: + 10%,

d) lokal z centralnym ogrzewaniem: +10%,

e) lokal z gazem przewodowym: +10%,

f) jeżeli urządzenia lub instalacje wymienione w litrze od b) do e) nie sprawne lub nieczynne z winy wynajmującego współczynników wymienionych w litrze od b) do e) nie stosuje się;

4) ogólny stan techniczny budynku wg protokołu przeglądu okresowego budynku:

a) stan dobry: +10%,

b) stan niezadowalający: –10%.

2. Współczynnik różnicujący dla danego lokalu nie może przekraczać 40%.

§ 4

1. Podwyżki stawki czynszu nie mogą być dokonywane częściej niż jeden raz w roku kalendarzowym.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do podwyższania stawek czynszów do maksymalnych granic określonych ustawowo.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krotoszyce.

§ 6

Traci moc uchwała nr IX/58/95 Rady Gminy w Krotoszycach z dnia 27 kwietnia 1995 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne zmieniona uchwałą nr XXVI/148/97 Rady Gminy w Krotoszycach z dnia 29 kwietnia 1997 r., uchwałą nr III/20/98 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 29 grudnia 1998 r., uchwałą nr XIII/78/99 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 21 grudnia 1999 r. i uchwałą nr XXIII/130/2000 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 22 grudnia 2000 roku.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

ZBIEGNIEW KĄDZIOŁKA