291

UCHWAŁA RADY GMINY LEWIN KŁODZKI

z dnia 22 października 2003 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały dot. uchwalenia Statutu Gminy Lewin Kłodzki

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483) i art. 3 ust. 1, art.18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 37b ust. 1, w związku z art. 18 ust. 2 pkt 1, art.40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.2 pkt 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1593 z późn. zm.), art.25 ust.4, ust.6, ust.7 i ust.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z §3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710) oraz w związku z § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr IV/32/03 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23 stycznia 2003 roku, w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Kłodzki oraz w uchwale nr V/45/03 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 5 marca 2003 roku, w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały dot. uchwalenia Statutu Gminy Lewin Kłodzki, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 39 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

“ust. 3 Przewodniczącemu organu wykonawczego Sołectwa przysługuje zryczałtowana dieta miesięczna w wysokości 13% wymiaru podstawy obliczanego jak radnemu”.

2) w § 39 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

“ust. 4 Diety ustalone w ust. 3 niniejszego paragrafu zaokrągla się do pełnej złotówki i wypłaca najpóźniej za dany miesiąc do 10-go dnia następnego miesiąca”.

3) po § 50 dodaje się § 501 w brzmieniu:

“§ 501 Stosunek pracy z osobami zajmującymi stanowiska inspektora w Urzędzie zgodnie z pkt 5 VI. Tabela stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych na stanowiskach wspólnych, stanowiącą załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnianych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz. 264) nawiązuje się na podstawie mianowania, minimum po upływie 10 lat zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i po skończeniu 45 roku życia”. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-24/186 z dnia 11 grudnia 2003 r. stwierdzono nieważność § 1 pkt 3 uchwały).

§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

JERZY SYPEK