288

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE

z dnia 31 grudnia 2003 r.

w sprawie zmiany nazwy ulicy w obrębie wsi Sulistrowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Sobótce uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienić nazwę ulicy położonej na terenie obrębu wsi Sulistrowice z ulicy “Szkolnej” na ulicę” Przemiłą”.

§ 2

Plan graficzny ulicy wymienionych w § 1 określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Sobótce.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ

ANNA KWAŚNIEWSKA

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 31 grudnia 2003 r. (poz. 288)