285

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE

z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie uchylenia nr XV/103/03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia planu sieci zespołów szkól oraz zespołu szkolno-przedszkolnego na terenie Gminy Radków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) Rada Miejska w Radkowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchyla się uchwałę nr XV/103/03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia planu sieci zespołów szkół oraz zespołu szkolno-przedszkolnego na terenie Gminy Radków.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSIEJ

ZYGMUNT SZKRETKA