R o z d z i a ł 8

Tryb pracy Burmistrza

§ 75

Organem wykonawczym Gminy jest Burmistrz.

§ 76

Burmistrz wykonuje:

1) uchwały Rady,

2) zadania i kompetencje określone w odpowiednich ustawach,

3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie na mocy przepisów obowiązującego prawa należy do niego,

4) inne zadania określone ustawami i niniejszymi statutem.

§ 77

Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady.

§ 78

Burmistrz składa Radzie pisemną informację z działalności międzysesyjnej przedstawiając w szczególności cel spotkania i ustalenia.

§ 79

Komisje Rady mogą zapraszać Burmistrza na ich posiedzenia.