R o z d z i a ł 6

Komisja Rewizyjna

§ 56

1. Rada powołuje Komisję Rewizyjną stanowiącą jej organ kontrolny.

2. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 członków.

§ 57

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje jego Zastępca.

§ 58

1. Członek Komisji Rewizyjnej podlega wyłączeniu z udziału w jej pracach, jeżeli przedmiot kontroli może dotyczyć jego praw i obowiązków albo jego małżonka, krewnych lub powinowatych.

2. Członek Komisji Rewizyjnej może być wyłączony z udziałów w kontroli, jeżeli zachodzą okoliczności mogące wywołać wątpliwości, co do jego bezstronności lub interesowności.

3. O wyłączeniu członka komisji z udziału w kontroli rozstrzyga Komisja Rewizyjna, a o wyłączeniu przewodniczącego komisji Rada.

§ 59

1. Komisja Rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu komisji.

2. Komisja Rewizyjna może zapraszać na swoje posiedzenia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz inne osoby.

3. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu komisji.

4. Do zadań i zakresu działania Komisji Rewizyjnej należą w szczególności:

1) kontrola realizacji budżetu,

2) kontrola realizacji planów finansowych w jednostkach podporządkowanych Radzie Gminy,

3) kontrola zabezpieczenia mienia komunalnego we wszystkich jednostkach organizacyjnych,

4) kontrola realizacji uchwał i wniosków przyjętych przez Radę,

5) dokonywanie półrocznej i rocznej oceny pracy Burmistrza,

6) rozpatrywanie skarg na działalność Burmistrza oraz przygotowanie stanowiska Komisji dla Rady celem podjęcia uchwały,

7) sprawowanie kontroli w zakresie przestrzegania przez organy gminy Statutu Miasta,

8) Komisja wykonuje także inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli,

9) Komisja kwartalnie przedstawia Radzie sprawozdanie ze swej działalności.

§ 60

1. Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

1) kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub zespół działań tego podmiotu,

2) problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące fragment jego działalności,

3) sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

§ 61

1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole według rocznego planu kontroli, zatwierdzonego przez Radę, a poza planem kontroli na zlecenie Rady.

2. Rada może podjąć uchwałę zmieniającą zakres prowadzonej kontroli lub zmieniającą jej termin. Uchwały Rady podlega niezwłocznemu wykonaniu przez Komisję Rewizyjną.

3. Rada określa termin zakończenia kontroli przez Komisję.

§ 62

1. W toku kontroli stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

2. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

§ 63

1. Kontrole przeprowadzane są według następujących zasad:

1) o zamiarze kontroli komisja zawiadamia pisemnie Burmistrza i kierownika kontrolowanej jednostki, co najmniej na 7 dni przed przeprowadzeniem kontroli, określając zakres i termin kontroli,

2) przed przystąpieniem do czynności kontrolnych przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego zastępca wręcza kierownikowi kontrolowanej jednostki upoważnienie Przewodniczącego do przeprowadzenia kontroli,

3) Komisja ma prawo wstępu do pomieszczeń kontrolowanej jednostki, do uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień, jak również wglądu do dokumentów i materiałów źródłowych, a także do zasobów informacji zgromadzonych w systemach informatycznych Gminy, chyba, że ustawy stanowią inaczej,

4) dokumenty niezbędne do przeprowadzenia kontroli udostępniane są kontrolującym protokolarnie. Wiadomości i dokumenty, których ujawnienie może narazić na szkodę ważny interes Gminy, społeczny lub obywatela, udostępniane są na podstawie pisemnej zgody Burmistrza lub odpowiednio kierownika gminnej jednostki organizacyjnej oraz oświadczenia kontrolujących o przyjęciu obowiązku nieujawniania tych wiadomości lub dokumentów osobom nieupoważnionym, dokumenty jednostki kontrolowanej związane z kontrolą przechowywane są w siedzibie tej jednostki,

5) czynności kontrolne prowadzone są przez członków komisji w obecności kierownika kontrolowanej jednostki lub osoby przez niego wyznaczonej,

6) Burmistrz na wniosek Komisji Rewizyjnej powołuje biegłych do uczestnictwa w pracach komisji.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.

3. Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

§ 64

1. Po zakończeniu kontroli w terminie 7 dni komisja sporządza protokół kontroli, który podpisują członkowie komisji biorący udział w kontroli oraz kierownik kontrolowanej jednostki.

2. Kierownik kontrolowanej jednostki może w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu z kontroli wnieść uwagi, co do treści protokołu oraz przebiegu kontroli.

3. Uwierzytelnione przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej odpisy protokołu przekazywane są niezwłocznie Przewodniczącemu, Burmistrzowi oraz kierownikowi jednostki kontrolowanej.

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Komisja Rewizyjna na podstawie protokołu kontroli sporządza i kieruje do kierownika kontrolowanej jednostki oraz do Burmistrza wystąpienie pokontrolne zawierające w szczególności:

1) nazwę kontrolowanej jednostki i skład zespołu kontrolującego,

2) czas trwania i przedmiot kontroli,

3) wykaz skontrolowanych i wykorzystanych dokumentów oraz innych materiałów,

4) opis stanu faktycznego,

5) wykaz ustalonych nieprawidłowości z ewentualnym wskazaniem przyczyn ich powstania,

6) wnioski i zalecenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym terminie.

5. Kierownik kontrolowanej jednostki w terminie 3 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego może odwołać się do Rady. Rozstrzygnięcie Rady jest ostateczne.

6. Wykonanie wystąpienia pokontrolnego zapewnia Burmistrz.

§ 65

1. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie sprawozdanie z wyników kontroli zleconych przez Radę, wyników kontroli wykonania budżetu oraz realizacji rocznego planu kontroli.

2. Sprawozdania z wyników kontroli zleconych przez Radę przedstawia się niezwłocznie po zakończeniu kontroli, a z realizacji rocznego planu kontroli, okresowo raz na kwartał.

3. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności:

1) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,

2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,

3) wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną.

4. Poza przypadkiem określonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania.