R o z d z i a ł 5

Komisje Rady

§ 45

1. Do pomocy przy wykonywaniu swoich zadań Rada powołuje ze swego grona komisje stałe i doraźne.

2. Komisje podlegają Radzie.

3. Komisja składa się z co najmniej 3 radnych.

§ 46

Rada powołuje następujące Komisje Stałe:

1) Komisja Budżetu i Finansów

2) Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

3) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu

4) Komisja Rewizyjna

§ 47

1. Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje przewodniczący rady lub wiceprzewodniczący.

2. Na posiedzeniu tym komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego komisji i jego zastępcę.

3. Przewodniczący komisji organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady.

4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje jego Zastępca.

5. Komisje mogą powoływać zespoły problemowe oraz odbywać wspólne posiedzenia.

6. Do udziału w posiedzeniach komisji mogą być zapraszane osoby spoza komisji w charakterze doradców, ekspertów oraz reprezentantów podmiotów zainteresowanych przedmiotem obrad.

§ 48

1. Komisja jest władna do zajmowania stanowiska w sprawach, które są w jej kompetencji, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków komisji.

2. Komisja wydaje opinie zwykłą większością głosów.

3. Prawo zwoływania posiedzenia komisji przysługuje jej przewodniczącemu i zastępcy przewodniczącego a także przewodniczącemu rady.

2. Posiedzenie komisji może być zwołane na wniosek co najmniej 2 członków komisji.

§ 49

1. Radny zobowiązany jest uczestniczyć w pracach komisji do której został wybrany.

2. Radny może brać udział w posiedzeniu innej komisji z głosem doradczym.

3. Na posiedzenia komisji mogą być zapraszani pracownicy Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy, których temat posiedzenia bezpośrednio dotyczy.

§ 50

Zakres kompetencji Komisji Budżetowej i Finansów obejmuje sprawy dotyczące:

1) realizacji zadań wynikających z planów zagospodarowania przestrzennego i programów gospodarczych,

2) podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych uchwałach,

3) spraw majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym,

4) wydawanie opinii w zakresie przewidzianym ustawą o finansach publicznych,

5) opiniowanie projektu budżetu.

§ 51

Zakres kompetencji Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska obejmuje sprawy dotyczące:

1) ładu przestrzennego i gospodarki terenami,

2) ochrony środowiska,

3) infrastruktury technicznej,

4) lokalnego transportu zbiorowego,

5) cmentarzy komunalnych,

6) tworzenia i rozwoju usług i handlu.

§ 52

Do kompetencji Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu należą sprawy dotyczące:

1) oświaty, w tym szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola,

2) ochrony zdrowia,

3) kultury, w tym bibliotek i ośrodka kultury,

4) pomocy społecznej,

5) kultury fizycznej.

§ 53

1. W zakresie swoich zadań komisje rady:

1) opiniują i rozpatrują sprawy przekazane przez Radę, w tym projekty uchwał oraz sprawy przedkładane przez członków komisji. Burmistrz może przekazywać sprawy komisjom wyłącznie za pośrednictwem Przewodniczącego Rady,

2) występują z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowują projekty uchwał,

3) monitorują wykonanie uchwał Rady w zakresie przedmiotowym działania komisji,

4) współdziałają z jednostkami i organizacjami zajmującymi się sprawami należącymi do zakresu działania komisji,

5) rozpatrują wnioski zgłoszone na spotkaniach z mieszkańcami,

6) przedstawiają sprawy do rozstrzygnięcia przez Radę na sesji,

7) wyrażają opinie na podstawie odrębnych przepisów.

2. Komisje działają w oparciu o plany pracy opracowane na podstawie planu pracy Rady oraz własnej koncepcji działania, gwarantujące wykonanie zadań Rady w zakresie przedmiotowym działania komisji. Plan pracy komisji podlega zatwierdzeniu przez Radę.

§ 54

1. Postanowienia o komisjach stałych Rady, zawarte w Statucie, stosuje się również do komisji doraźnych.

2. Zakres działania komisji doraźnych określa Rada każdorazowo w uchwale o ich powołaniu.

§ 55

1. Wynikiem działania komisji są projekty uchwał, wnioski, opinie lub stanowiska, które kieruje się do Przewodniczącego.

2. Komisje nie mają prawa do rozstrzygnięć w imieniu Rady, a tym samym nie mają prawa składać oświadczeń, pism i stanowisk w imieniu Rady.

3. Burmistrz powinien ustosunkować się do wniosku lub opinii komisji najpóźniej w ciągu 14 dni od ich otrzymania, a w razie zajęcia odmiennego stanowiska przedstawić je wraz z uzasadnieniem.

4. W przypadku przekazania przez Radę lub Burmistrza za pośrednictwem Przewodniczącego zagadnienia do opracowania przez właściwą komisję powinna ona zająć stanowisko w terminie 14 dni.

5. Z posiedzenia Komisji sporządza się w ciągu 7 dni protokół, który podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu komisji. Protokół powinien zawierać:

1) numer i datę oraz numery wniosków komisji,

2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

3) zatwierdzony porządek obrad,

4) przebieg posiedzenia,

5) treść wniosków lub opinii,

6) czas trwania posiedzenia,

7) podpis przewodniczącego komisji i protokolanta.