R o z d z i a ł 3

Organizacja i tryb działania Rady

§ 9

1. Rada składa się z 15 radnych.

2. Rada działa bezpośrednio na sesjach oraz za pośrednictwem komisji stałych i doraźnych.

§ 10

1. Przewodniczący poprzedniej kadencji zwołując pierwszą sesję nowo wybranej Rady dokonuje następujących czynności:

– określa datę, godzinę i miejsce pierwszej sesji nowo wybranej Rady,

– przygotowuje porządek obrad,

– zawiadamia o zwołaniu sesji Radnych oraz Burmistrza – elekta,

– otwiera sesję,

– powierza przewodnictwo obrad najstarszemu wiekiem radnemu obecnemu na sesji.

2. Jeśli obecny na sesji radny najstarszy wiekiem odmówi przewodniczenia obradom, Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji powierza przewodnictwo obrad kolejnemu radnemu, najstarszemu wiekiem, spośród pozostałych radnych.

3. Radny najstarszym wiekiem przewodniczy obradom pierwszej sesji Rady do czasu wyboru Przewodniczącego nowej kadencji.

4. Burmistrz – elekt składa ślubowanie bez względu na wybór Przewodniczącego.

5. Porządek obrad, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 obejmuje w szczególności wybór Przewodniczącego Rady i dwóch Wiceprzewodniczących oraz złożenie ślubowania przez Burmistrza – elekta.

§ 11

1. Pracę Rady organizuje i prowadzi jej obrady Przewodniczący.

2. Wyboru Przewodniczącego dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

3. Rada wybiera dwóch Wiceprzewodniczących Rady. Wiceprzewodniczący mogą być wybrani na pierwszej sesji.

4. W przypadku odwołania z funkcji lub wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego albo Wiceprzewodniczącego przed upływem kadencji, Rada niezwłocznie dokonuje wyboru na wakujące stanowisko.

5. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

1) prowadzenie obrad, a w szczególności:

a) zwoływanie sesji i czuwanie nad ich sprawnym przebiegiem,

b) przygotowanie sesji zgodnie z przyjętym planem pracy Rady,

c) przewodniczenie sesjom Rady,

d) zarządzanie i przeprowadzanie głosowania nad projektami uchwał,

e) sprawowanie policji sesyjnej,

f) podpisywanie uchwał Rady i protokołów z sesji Rady,

g) przekazywanie spraw komisjom w zakresie ich właściwości celem opracowania lub zaopiniowania,

h) rozstrzyganie ewentualnych wątpliwości, która komisja jest właściwa do zaopiniowania projektu uchwały,

i) przekazywanie w imieniu Rady Burmistrzowi spraw do opracowania lub załatwienia,

j) koordynowanie działalności komisji Rady, przekazywanie Burmistrzowi projektów uchwał, wniosków, opinii i stanowisk komisji oraz kontrola ich realizacji,

k) wydawanie radnym i osobom spoza Rady odpowiednich dokumentów potwierdzających ich udział w pracach Rady,

l) pełnienie dyżurów w celu przyjmowania mieszkańców w sprawach skarg i wniosków do rozpatrzenia których Rada jest właściwa,

m) reprezentowania Rady,

n) udzielanie radnym pomocy w sprawowaniu mandatu.

§ 12

1. Rada obraduje na sesjach zwyczajnych i nadzwyczajnych.

2. Rada może odbywać sesje uroczyste dla upamiętnienia wydarzeń ważnych dla kraju, regionu i miasta.

3. Rada może odbyć sesję wspólnie z inną radą.

§ 13

1. Sesje zwyczajne zwołuje się zgodnie z uchwalonym na dany rok kalendarzowy planem.

2. Plan pracy Rada uchwala najpóźniej na drugiej sesji w danym roku.

3. Projekt planu pracy przygotowuje Przewodniczący i przedstawia do zatwierdzenia na sesji, po zasięgnięciu opinii wszystkich stałych komisji Rady.

4. Rada może dokonywać zmian i uzupełnień planów stosownie do potrzeb Gminy, w trybie ustalonym do ich uchwalenia.

5. Plan pracy Rady stanowi podstawę planów pracy stałych komisji Rady.

§ 14

1. Sesja nadzwyczajna zwołana zgodnie z przepisami Ustawy winna się odbyć w terminie 7 dni od dnia złożenia Przewodniczącemu wniosku w tej sprawie.

2. Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej składa się na piśmie. Wniosek powinien zawierać projekt porządku obrad wraz z projektami uchwał.

§ 15

1. Obrady sesji są jawne.

2. Termin, miejsce i przedmiot obrad sesji podaje się do publicznej wiadomości, co najmniej na 3 dni przed sesją.

3. W przypadku sesji nadzwyczajnej, termin, miejsce i przedmiot obrad sesji podaje się do publicznej wiadomości niezwłocznie.

§ 16

1. Przewodniczący zapewnia na sali obrad miejsce dla zaproszonych gości oraz dla publiczności.

2. Publiczność przysłuchuje się obradom.

3. Przewodniczący wyłącza jawności obrad w przypadkach wynikających z ustaw.

§ 17

1. Prawo zabrania głosu na sesji przysługuje:

1) Burmistrzowi i jego Zastępcy,

2) Sekretarzowi i Skarbnikowi oraz innym pracownikom Urzędu, jeżeli zostali wyznaczeni przez Burmistrza do referowania spraw, udzielenia wyjaśnień albo odpowiedzi na interpelacje i zapytania,

3) zaproszonym przez Przewodniczącego przedstawicielom organizacji społecznych, których bezpośrednio dotyczą sprawy objęte porządkiem obrad sesji lub, których udział uzasadniony jest ze względu na przedmiot tych spraw.

2. Przewodniczący może udzielić głosu innym uczestnikom sesji.

§ 18

1. Przewodniczący zapewnia terminowe dostarczenie materiałów sesyjnych, w tym projektów uchwał.

2. Ramowy porządek obrad sesji zwyczajnej powinien zawierać w szczególności:

1) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

2) przyjęcie sprawozdania Burmistrza lub wyznaczonej przez niego osoby o działaniach Burmistrza między sesjami oraz o wykonaniu uchwał Rady,

3) interpelacje i zapytania,

4) wnioski,

5) uchwały,

6) informacje i komunikaty Przewodniczącego,

7) odpowiedzi na zgłoszone wnioski i zapytania.

3. W porządku obrad sesji zwyczajnych, odbywających się w lipcu i styczniu, umieszcza się punkt dotyczący sprawozdania Burmistrza z wykonania uchwał Rady za poprzednie półrocze.

§ 19

1. Radni są zawiadamiani o zwołaniu sesji za pomocą poczty lub w inny skuteczny sposób. W zawiadomieniu należy podać termin, miejsce, godzinę rozpoczęcia, projekt porządku obrad sesji, projekty uchwał i inne niezbędne materiały.

2. Radni są zawiadamiani o zwołaniu sesji zwyczajnej co najmniej na 5 dni przed terminem jej odbycia.

3. Materiały dotyczące uchwalenia budżetu Gminy radni powinni otrzymać 14 dni przed terminem sesji.

4. Radni są zawiadamiani o zwołaniu sesji nadzwyczajnej niezwłocznie.

5. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust. 2 i 3 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, po odczytaniu przez Przewodniczącego porządku obrad.

6. Terminy, o których mowa w ust. 2 i 3 liczy się od dnia zawiadomienia radnego o zwołaniu sesji lub od dnia doręczenia mu materiałów.

§ 20

1. Przewodniczący otwiera, prowadzi i zamyka sesję Rady.

2. Przewodniczący może przekazać w trakcie sesji prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu.

3. Przed otwarciem obrad sesji Przewodniczący ustala liczbę radnych na podstawie podpisanej przez radnych listy obecności, a w razie wątpliwości przelicza radnych obecnych na sali obrad.

4. W przypadku stwierdzenia nieobecności więcej niż połowy ustawowego składu Rady, Przewodniczący wyznacza nowy termin sesji.

5. Po stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodniczący otwiera sesję wypowiadając formułę “Otwieram sesję Rady Miejskiej w Zawidowie”.

6. W przypadku stwierdzenia w czasie trwania sesji nieobecności więcej niż połowy ustawowego składu Rady, Przewodniczący nie przerywa obrad. Nie jest możliwe jednak wówczas podejmowanie uchwał.

§ 21

1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.

2. Na wniosek Przewodniczącego lub w trybie wniosku formalnego zgłoszonego przez radnego Rada może postanowić o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu w innym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

3. Termin kolejnego posiedzenia w ramach jednej sesji ustala Przewodniczący Rady.

4. Kolejne posiedzenie musi odbyć się w ciągu 7 dni od dnia przerwania sesji.

§ 22

1. Po otwarciu sesji Przewodniczący odczytuje radnym porządek obrad.

2. Rada może zmienić porządek obrad zgodnie z ustawą.

3. Z wnioskiem o zmianę porządku może wystąpić radny lub Burmistrz.

4. Sesja prowadzona jest według kolejności ustalonej w porządku obrad.

5. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności dla usprawnienia przebiegu sesji, Przewodniczący może zmienić kolejność realizacji poszczególnych punktów porządku obrad.

6. Poszczególne punkty porządku obrad realizuje się w następujący sposób:

1) wystąpienie wnioskodawcy,

2) pytania do wnioskodawcy,

3) dyskusja radnych, stanowiska wypracowane w komisjach,

4) podjęcie uchwały albo zajęcie stanowiska.

3. W każdym punkcie porządku obrad przysługuje radnemu prawo do dwukrotnego zabrania głosu i jednej repliki.

§ 23

1. Podczas obrad Przewodniczący udziela głosu w kolejności zgłoszeń.

2. Burmistrz oraz jego Zastępca mają prawo do głosu poza kolejnością.

3. W każdym punkcie porządku obrad przysługuje radnemu prawo do dwukrotnego zabrania głosu i jednej repliki.

4. Czas wystąpienia Burmistrza, wnioskodawcy, przewodniczącego komisji nie powinien przekraczać 10 minut. Czas wystąpienia pozostałych mówców nie powinien przekroczyć pięciu minut.

§ 24

1. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu sesji, Przewodniczący sprawuje policję sesyjną.

2. Przewodniczący może:

1) zwrócić uwagę radnemu na niezgodną z przedmiotem obrad treść wystąpienia pod rygorem odebrania mu głosu,

2) odebrać radnemu głos gdy zabiera go po raz trzeci w tej samej sprawie oraz gdy zakłóca porządek obrad lub powagę sesji.

3. Uprawnienia Przewodniczącego, o których mowa w ust. 2, mają zastosowanie do osób uczestniczących w sesji niebędących radnymi. W przypadku zakłócania porządku obrad przez te osoby Przewodniczący może zarządzić ich wydalenie.

4. Zastosowanie wobec radnego środków porządkowych musi być odnotowane w protokole z przebiegu sesji.

§ 25

1. Radny może składać wnioski formalne i merytoryczne, interpelacje oraz zapytania.

2. Radny może swoje prawo do zabrania głosu w przedmioowej sprawie scedować na rzecz jednej osoby spoza Rady obecnej na sesji.

§ 26

1. Każdy radny ma prawo zgłaszać w trakcie sesji wnioski formalne, a w szczególności o:

1) sprawdzenie quorum,

2) sprawdzenie listy obecności,

3) ograniczenie czasu wystąpienia,

4) zakończenie dyskusji,

5) zdjęcie określonego punktu z porządku obrad,

6) przejście do porządku obrad,

7) zarządzenie przerwy,

8) odroczenie sesji,

9) przeprowadzenie tajnego głosowania w przypadkach przewidzianych ustawami,

10) przeliczenia głosów.

2. Głosowanie wniosku formalnego może być poprzedzone nie więcej niż dwiema wypowiedziami radnych w sprawie wniosku, przy czym jedna może być “za” a druga “przeciw”.

3. Przewodniczący poddaje wniosek pod głosowanie Radzie.

§ 27

1. Wnioski merytoryczne radny może składać tylko w punkcie “wnioski”.

2. Wnioski merytoryczne powinny zawierać jasno określony postulat, sposób realizacji i ewentualnego wykonawcę.

3. Wnioski podlegają głosowaniu.

§ 28

1. Interpelacje składa radny w sprawach zasadniczych dla Gminy.

2. Interpelacje składa się do Burmistrza oraz do wiadomości Przewodniczącemu Rady.

3. Interpelacje składa się na piśmie między sesjami lub na sesji w punkcie “interpelacje i zapytania”.

4. Interpelacja winna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, z którego wynika pytanie do adresata.

5. Odpowiedzi na interpelację udziela się na sesji. Na żądanie radnego oraz wtedy, gdy przedmiot interpelacji wymaga szerszego wyjaśnienia, odpowiedź udzielana jest na piśmie w terminie 30 dni.

§ 29

1. Zapytania składa się w sprawach dotyczących bieżących problemów Gminy, gdy pytającemu zależy na uzyskaniu informacji o stanie faktycznym.

2. Zapytanie składa się do Burmistrza oraz do wiadomości Przewodniczącemu Rady.

3. Zapytanie składa się między sesjami lub w trakcie sesji w punkcie "interpelacje i zapytania".

4. Wobec niemożności udzielenia odpowiedzi na zapytanie w trakcie sesji powinna być ona dostarczona zgłaszającemu na piśmie w ciągu 14 dni.

5. Przewodniczący informuje Radę o zgłoszonych między sesjami interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.

§ 30

1. Rada rozstrzyga sprawy rozpatrywane na sesjach podejmując uchwały.

2. Uchwała może być uchylona lub znowelizowana w tym samym trybie, w jakim została uchwalona.

3. Z inicjatywą podjęcia uchwały może wystąpić: klub radnych, przewodniczący komisji w jej imieniu, grupa co najmniej czterech radnych oraz Burmistrz.

4. Projekt uchwały przygotowany przez wnioskodawcę powinien być przedłożony Radzie nie później niż 7 dni przed planowanym terminem sesji.

5. Przewodniczący przedstawia projekty uchwał do zaopiniowania Komisjom zgodnie z zakresem ich działania.

6. Ewentualne wątpliwości, która z Komisji jest właściwa do zaopiniowania projektu uchwały rozstrzyga Przewodniczący.

7. Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady.

8. Podanie treści uchwały do publicznej wiadomości przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób należy do Burmistrza.

9. Przewodniczący prostuje w drodze obwieszczenia oczywiste błędy językowe i rachunkowe w uchwałach, które nie zostały opublikowane w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

10. Jednolity tekst uchwały w formie obwieszczenia ogłasza Przewodniczący Rady.

11. Burmistrz zapewnia prowadzenie zbiorów i rejestrów uchwał z wyodrębnieniem aktów prawa miejscowego.

§ 31

1. Uchwały są sporządzane w formie odrębnych dokumentów.

2. Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami.

3. Przedkładany projekt uchwały powinien zawierać:

1) część nagłówkową zawierającą nazwę aktu, nazwę organu, który go firmuje i przedmiot unormowania,

2) podstawę prawną,

3) przepisy dotyczące przedmiotu uchwały ujęte w paragrafy, ustępy i punkty w następującej kolejności:

a) przepisy ogólne (wspólne dla pozostałych postanowień uchwały, wyjaśnienie pojęć użytych w uchwale),

b) przepisy szczegółowe (zawierające rozstrzygnięcia merytoryczne),

c) przepisy przejściowe i końcowe (wskazujące podmioty wykonujące uchwały, dotyczące uchylenia dotychczas obowiązujących przepisów, a także sposobu ogłoszenia uchwały i inne),

d) termin wejścia w życie, względnie obowiązywania,

4) uzasadnienie podpisane przez wnioskodawcę, opinię radcy prawnego, a w przypadku gdy podjęcie uchwały wywołuje skutki finansowe, także opinię Skarbnika Gminy.