R o z d z i a ł 2

Zasady udostępniania i korzystania z dokumentów

§ 6

1. Dokumenty zawierające informacje publiczne udostępniania Burmistrz, według następujących zasad:

1) gromadzi i udostępnia radnym i obywatelom w szczególności akty normatywne powszechnie obowiązujące, akty prawa miejscowego, protokoły z posiedzeń organów Gminy i komisji Rady oraz materiały informacyjne o tematyce samorządowej,

2) publikuje akty prawa miejscowego poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy, których działalności dany akt dotyczy oraz na oficjalnych stronach internetowych gminy,

3) publikuje uchwałę budżetową oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych, miesięczniku informacyjnym o zasięgu lokalnym na oficjalnych stronach internetowych gminy,

4) przedstawia pełny wykaz dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie, miesięczniku informacyjnym o zasięgu lokalnym oraz na oficjalnych stronach internetowych gminy,

5) wydaje miesięcznik informacyjny o zasięgu lokalnym,

6) podaje do publicznej wiadomości informacje o sprzedaży mienia komunalnego poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy, których działalności dane ogłoszenie dotyczy oraz oficjalnych stronach internetowych gminy, oraz w miesięczniku informacyjnym o zasięgu lokalnym,

7) podaje do publicznej wiadomości informacje o planowanych zamówieniach oraz rozstrzygnięciach wynikających z prowadzonych postępowań na dostawy, wykonywanie usług i robót budowlanych, opłacanych w całości lub w części ze środków budżetu gminy, poprzez ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych wydawanym przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy, których działalności dane ogłoszenie dotyczy oraz na oficjalnych stronach internetowych gminy, wg zasad wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 7

1. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w Biurze Rady, w dniach pracy Urzędu, w godzinach przyjmowania interesantów.

2. Dokumenty z zakresu działania Burmistrza oraz Urzędu udostępniane są w Referacie Administracyjno-Organizacyjnym, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

§ 8

1. Odmawia się udostępnienia dokumentów w przypadkach wskazanych ustawami.