283

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE

z dnia 17 listopada 2003 r.

w sprawie uchwalenia statutu Gminy Miejskiej Zawidów

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-14/1/04 z dnia 9 stycznia 2004 r. do NSA na uchwałę)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Zawidowie uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w przepisach Statutu Gminy Miejskiej Zawidów użyte są, bez bliższego określenia, następujące sformułowania, należy przez to rozumieć:

– Gmina – Gminę Miejską Zawidów,

– Rada – Radę Miejską w Zawidowie,

– Przewodniczący – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie,

– Sesja – Sesję Rady Miejskiej w Zawidowie,

– Komisja – Komisję Rady Miejskiej w Zawidowie,

– Radny – Radnego Rady Miejskiej w Zawidowie,

– Burmistrz – Burmistrza Miasta Zawidowa,

– Zastępca Burmistrza – Zastępcę Burmistrza Miasta Zawidowa,

– Sekretarz – Sekretarza Miasta Zawidowa,

– Skarbnik – Skarbnika Miasta Zawidowa,

– Urząd – Urząd Miejski w Zawidowie,

– Ustawa – ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

– Statut – Statut Gminy Miejskiej Zawidów,

– jednostki organizacyjne gminy – Szkołę Podstawową, Gimnazjum, Przedszkole Publiczne, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Kultury.

§ 2

1. Gmina jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną do wykonywania zadań publicznych i organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy Ustawy stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.

§ 3

1. Gmina położona jest w województwie dolnośląskim, Powiecie Zgorzeleckiem i obejmuje obszar o powierzchni 607 km2.

2. Granice terytorialne Gminy obejmuje mapa w skali 1: 25 000 stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały.

3. Siedzibą organów Gminy jest miasto Zawidów.

§ 4

1. Herb Gminy Zawidów przedstawia – na złotym polu niski mur blankowany barwy ceglastej, na tle którego znajduje się tarcza kształtu gotyckiego, na której – na złotym polu czerwony róg jeleni z różą przedstawioną w kształcie trójlistnej koniczyny. Nad murem półpostać anioła z opaską z krzyżykiem na czole trzymającego w prawej ręce złoty kielich, a w lewej ręce – złoty kwiat lilii.

2. Wzór herbu stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

3. Herb gminy jest znakiem prawnie chronionym. Rozpowszechnianie herbu Gminy w celach komercyjnych wymaga zgody Burmistrza. Prawo używania herbu mają wszystkie jednostki organizacyjne Gminy.

§ 5

Rada nadaje tytuły honorowe:

1) Honorowy Obywatel Miasta Zawidowa,

2) Zasłużony dla Miasta Zawidowa.

2. Zasady nadawania tytułów honorowych określa odrębna uchwała Rady.

R o z d z i a ł 2

Zasady udostępniania i korzystania z dokumentów

R o z d z i a ł 3

Organizacja i tryb działania Rady

R o z d z i a ł 4

Tryb głosowania

R o z d z i a ł 5

Komisje Rady

R o z d z i a ł 6

Komisja Rewizyjna

R o z d z i a ł 7

Kluby radnych

R o z d z i a ł 8

Tryb pracy Burmistrza

R o z d z i a ł 9

Pracownicy samorządowi mianowani

§ 80

Pracownikami samorządowymi mianowanymi są pracownicy Urzędu, z którymi został nawiązany stosunek pracy na podstawie mianowania przed wejściem w życie niniejszej uchwały.

R o z d z i a ł 10

Postanowienia końcowe

§ 81

Ustala się wzór pieczęci urzędowej stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§ 82

Wykaz jednostek organizacyjnych gminy określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 83

Uchyla się uchwałę nr IX/48/99 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Zawidowa.

§ 84

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

DOMINIK TRACZ

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 17 listopada 2003 r. (poz. 283)

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 17 listopada 2003 r. (poz. 283)

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 17 listopada 2003 r. (poz. 283)

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 17 listopada 2003 r. (poz. 283)