282

UCHWAŁA RADY POWIATU LWÓWECKIEGO

z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania do tego uprawnionych

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), oraz 34 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Powiatu Lwóweckiego uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty, oraz rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Lwóweckiego.

§ 2

Ilekroć jest mowa w uchwale o:

1) wierzytelności – rozumie się przez to należności pieniężne, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami),

2) dłużniku – rozumie się przez to osobę fizyczną osobę prawną, oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,

3) przeciętnym wynagrodzeniu – rozumiemy przeciętne wynagrodzenie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej “Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 3

1. Wierzytelność może zostać umorzona w całości lub w części, jeżeli:

1) Wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,

2) Nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców,

3) Ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji,

4) Zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.

2. Umarzanie w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i pkt 3 może nastąpić na wniosek dłużnika, a w przypadku określonych w ust. 1 pkt 1, pkt 2 i 4 również z urzędu.

§ 4

  1. Do umarzania wierzytelności uprawniony jest:

1) Zarząd Powiatu na wniosek Kierownika jednostki organizacyjnej z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 – w przypadku umarzania wierzytelności stanowiącej dochód powiatu,

2) Kierownik jednostki organizacyjnej, w przypadku umarzania innych wierzytelności niestanowiących dochodu powiatu.

2. Umorzenie wierzytelności przekraczającej 10-krot-ność kwoty przeciętnego wynagrodzenia, wymaga uprzedniej pozytywnej opinii Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Powiatu Lwóweckiego.

3. Przez wartość wierzytelności, o których mowa w przepisach poprzedzających rozumie się należność główną.

4. Organ uprawniony do umarzania, wierzytelności uprawniony jest również do umarzania odsetek oraz innych należności ubocznych.

5. Po zakończeniu toku postępowania określonego w ust. 1–4 podmiot właściwy sporządza uzasadnienie.

6. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 przedstawiają Zarządowi Powiatu sprawozdania dotyczące zakresu umorzonych wierzytelności oraz ulg udzielonych w trybie § 4 wraz z uzasadnieniem, według stanu na dzień 30 czerwca oraz 31grudnia każdego roku kalendarzowego – w terminie jednego miesiąca od zakończenia okresów sprawozdawczych.

§ 5

1) W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi wg właściwości Zarząd Powiatu Lwóweckiego albo kierownik jednostki organizacyjnej na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty całości lub części wierzytelności lub rozłożyć płatność całości lub części wierzytelności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes jednostki organizacyjnej.

2) Odroczenie terminu zapłaty wierzytelności lub rozłożenie na raty wierzytelności następuje w drodze umowy zawartej pomiędzy wg właściwości Zarządem Powiatu Lwóweckiego albo kierownikiem jednostki organizacyjnej, a dłużnikiem.

3) Wymienione w ust. 2 oprocentowanie jest stałe w czasie trwania umowy i nie może być niższe od 50% odsetek ustawowych obowiązujących w czasie trwania umowy.

4) Rozłożenia całości lub części wierzytelności na raty, odroczenie terminu zapłaty całości lub części wierzytelności może nastąpić na okres nie dłuższy niż dwa lata.

§ 6

Umorzenie wierzytelności następuje odpowiednio w formie uchwały Zarządu Powiatu Lwóweckiego albo decyzji kierownika jednostki organizacyjnej, rozumianej jako oświadczenie woli, natomiast udzielenie ulg, o których mowa w § 5 następuje w formie umowy.

§ 7

Traci moc uchwała nr XXI/47/2000 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 23 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania do tego uprawnionych.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lwóweckiego.

§ 9

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

PIOTR STYPUŁKOWSKI