281

UCHWAŁA RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 16 grudnia 2003 r.

w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność powiatu

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a oraz art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 października 2001 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się zasady wydzierżawiania lub wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność powiatu, w tym pomieszczeń gospodarczych i garaży.

§ 2

Ustala się minimalne stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej miesięcznie:

1. lokale użytkowe – 12,20 zł/m2 (brutto)

2. powierzchnia gospodarcza (np. magazynek, piwnica) – 1,83 zł/m2 (brutto)

3. garaże – 4,27 zł/m2 (brutto)

z zastrzeżeniem § 5 ust. 1 uchwały.

§ 3

Oddanie w najem lub dzierżawę mienia powiatowego określonego w § 1 może nastąpić na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej z zachowaniem warunków i zasad określonych w niniejszej uchwale.

§ 4

1. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w § 5 nabycie uprawnień do najmu lub dzierżawy lokalu

użytkowego, garażu, pomieszczenia gospodarczego następuje w drodze:

1) przetargu ustnego nieograniczonego,

2) przetargu ustnego ograniczonego.

2. W ramach przetargu ustnego ograniczonego określany jest rodzaj działalności, jaka ma być w danym lokalu prowadzona.

3. Szczegółowe zasady przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych i ograniczonych miesięcznej stawki czynszu za 1 m2, określi w formie regulaminu Zarząd Powiatu.

§ 5

1. Wolne lokale użytkowe przeznaczone do realizacji zadań statutowych nieobejmujących prowadzenia działalności gospodarczej, mogą być oddane w najem w drodze rokowań miesięcznej stawki czynszu najmu za 1 m2 nie niższej niż 3,66 zł brutto dla jednostek:

1) kultury,

2) oświaty,

3) opieki społecznej,

4) instytucji działających w zakresie użyteczności publicznej,

5) stowarzyszeń wyższej użyteczności, partii politycznych, związków zawodowych i innych organizacji utrzymujących się wyłącznie ze składek członkowskich lub dotacji,

6) biur poselskich lub senatorskich,

7) i innych związanych z działalnością statutową nieprowadzących działalności zarobkowej.

2. W najem mogą być przekazane drogą rokowań miesięcznej stawki czynszu najmu za 1 m2:

1) lokale użytkowe na cele prowadzenia działalności gospodarczej:

a) współmałżonkowi, wstępnym i zstępnym najemcy w razie przejścia najemcy na rentę, emeryturę lub jego śmierci, jeżeli wspólnie prowadzili działalność i nie posiadają innego źródła utrzymania,

b) osobom wspólnie prowadzącym działalność gospodarczą w razie przejścia współnajemcy na rentę, emeryturę, jego śmierci lub rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli współnajem lokalu użytkowego wynika z umowy najmu,

2) garaże i pomieszczenia gospodarcze:

a) współmałżonkowi, wstępnym i zstępnym najemcy w razie śmierci najemcy, jeżeli wspólnie z najemcą zamieszkiwali.

§ 6

Ustalone w drodze rokowań miesięczne stawki czynszu najmu za 1 m2, za lokale użytkowe, garaże i pomieszczenia gospodarcze, o których mowa w § 5 ust. 1 i ust. 2 nie mogą być niższe od stawek określonych w § 2 niniejszej uchwały obowiązujących w dniu rokowań.

§ 7

1. W przypadku niewyłonienia najemcy na lokal użytkowy, garaż lub pomieszczenie gospodarcze w drodze dwóch kolejnych przetargów Zarząd Powiatu ma prawo ustalić wysokość stawki czynszu najmu za 1 m2 w drodze rokowań.

2. Wysokość stawki czynszu najmu za 1 m2 ustalona w drodze rokowań może być niższa od minimalnych stawek określonych w § 2 do niniejszej uchwały obowiązujących w dniu rokowań.

§ 8

Zmiana stawki czynszu najmu za 1 m2 ustalonej w drodze rokowań może nastąpić po okresie nie krótszym, niż pół roku od dnia zawarcia umowy.

§ 9

Gospodarkę lokalami użytkowymi, garażami i pomieszczeniami gospodarczymi w nieruchomościach powiatu prowadzi Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Obsługi Powiatu oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

BOGUSŁAW DYSZKIEWICZ