278

UCHWAŁA RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 4 grudnia 2003 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr III/24/2003 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2003r.w sprawie wprowadzenia ujednoliconego tekstu uchwały w sprawie ustalenia regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych podległych Powiatowi Wałbrzyskiemu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 30 ust. 1 i 6 oraz art. 32 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczenia wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. Nr 39, poz. 455 z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się załącznik nr 1 “Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli” do uchwały nr III/24/2003 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconego tekstu uchwały w sprawie ustalenia regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych podległych Powiatowi Wałbrzyskiemu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

BOGUSŁAW DYSZKIEWICZ

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 4 grudnia 2003 roku (poz. 278)

REGULAMIN przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli

R o z d z i a ł I

Zasady i kryteria

§ 1

Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

1. systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,

2. podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,

3. wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

4. dbałość o estetykę powierzonych pomieszczeń i sprawność pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,

5. prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

6. rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

7. przestrzeganie dyscypliny pracy.

§ 2

O wysokości dodatku motywacyjnego nauczyciela decyduje:

1. Uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

a) uzyskiwanie przez uczniów z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć w nauce potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami lub opiekunami,

c) pełne rozpoznanie pozaszkolnego środowiska wychowawczego uczniów oraz aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki.

2. Zaangażowanie w realizację czynności wynikających z zadań statutowych szkoły lub placówki, a w szczególności:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

b) udział w pracach komisji przedmiotowych i innych,

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich oraz przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań na rzecz edukacji i pomocy społecznej,

g) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,

f) praca w państwowej komisji egzaminacyjnej powołanej w szkole ponadgimnazjalnej w celu przeprowadzenia egzaminu dojrzałości, komisji egzaminacyjnej powołanej w szkole do przeprowadzenia egzaminu z nauki zawodu lub komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu z przygotowania zawodowego.

3. Zaangażowanie w realizację czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

§ 3

O wysokości dodatku motywacyjnego dyrektora decyduje:

1. projektowanie i realizowanie pożądanych zmian w zakresie dydaktyki, wychowania, opieki, organizacji i wyposażenia szkoły lub placówki,

2. tworzenie systemu monitorowania i motywowania nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki,

3. współpraca ze społecznymi organami szkoły lub placówki i środowiskiem lokalnym oraz efekty w tym zakresie,

4. dbałość o podnoszenie kwalifikacji swoich i nauczycieli,

5. uzyskiwanie szczególnych osiągnięć w pracy dydaktycznej,

6. terminowość wykonywania zadań własnych i zleconych przez organ prowadzący,

7. znajomość przepisów prawnych i ich przestrzeganie w zarządzaniu szkołą lub placówką,

8. jakość prowadzenia dokumentacji szkolnej,

9. prawidłowość opracowywania planu finansowego jednostki i właściwa jego realizacja,

10. operatywność w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych i gospodarowanie nimi,

11. racjonalizacja kosztów działalności szkoły lub placówki,

12. prowadzenie właściwej polityki kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami jednostki,

13. dbałość o warunki pracy,

14. organizacja i kierowanie pracami państwowej komisji egzaminacyjnej powołanej w szkole ponadgimnazjalnej w celu przeprowadzenia egzaminu dojrzałości, komisji egzaminacyjnej powołanej w szkole do przeprowadzenia egzaminu z nauki zawodu lub komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu z przygotowania zawodowego.

§ 4

Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora przewodniczący Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych.

II. Zasady gromadzenia środków finansowych i ich dystrybucji

§ 5

Wysokość corocznie gromadzonego w szkole lub placówce funduszu na dodatek motywacyjny stanowi suma składająca się z:

1) iloczynu 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela przez ilość przeliczeniowych etatów nauczycielskich,

2) przyznanego przez Zarząd Powiatu dodatku motywacyjnego dyrektora,

3) kwoty przewidzianej dla szkoły z tytułu przeprowadzania egzaminu dojrzałości, egzaminu z nauki zawodu lub egzaminu z przygotowania zawodowego.

§ 6

1) Całkowity fundusz na dodatek motywacyjny przewidziany dla publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Wałbrzyskim z tytułu zapisu w § 5 pkt 3, stanowi 1% iloczynu rocznego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym oraz ilości przeliczeniowych etatów nauczycielskich w tych szkołach.

2) Dla ustalenia wysokości funduszu na dodatek motywacyjny na szkołę, z tytułu zapisów § 5 pkt 3, określa się stawkę za nadzorowanie i przeprowadzanie jednego egzaminu dla jednego ucznia jako kwotę wynikającą z ilorazu całkowitego funduszu przewidzianego na ten dodatek oraz iloczynu ilości egzaminów i liczby uczniów przystępujących do tych egzaminów

3) Wysokość kwoty zwiększającej fundusz na dodatek motywacyjny z tytułu wymienionego w § 5 pkt 3 dla konkretnej szkoły ustala się mnożąc ilość egzaminów przez liczbę uczniów i przez ustaloną w § 6 pkt 2 stawkę.

§ 7

1) Dodatek motywacyjny z tytułu zapisów w § 5 pkt 1 i 2 przyznaje się na czas nie krótszy niż sześć miesięcy i nie dłuższy niż 1 rok szkolny, i wypłaca z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

2) Dodatek motywacyjny przyznany nauczycielowi z tytułu zapisów w § 5 pkt 1 i 2 nie może przekraczać 25% jego wynagrodzenia zasadniczego, a dla nauczyciela zajmującego stanowisko kierownicze – 40% wynagrodzenia zasadniczego.

3) Prawo do dodatku motywacyjnego z tytułu zapisów w § 5 pkt 1 i 2 nie przysługuje nauczycielowi stażyście w pierwszym roku pracy pedagogicznej.

4) Dodatek motywacyjny z tytułu zapisu w § 5 pkt 3 przyznaje się jednorazowo po zakończeniu pracy przez komisje.

5) Wysokość wynagrodzenia nauczycieli z tytułu zapisu w § 5 pkt 3 ustala się wg następujących zasad:

a) prawo do określonego wyżej wynagrodzenia przysługuje nauczycielowi za czas pracy poza obowiązkowym wymiarem zajęć,

b) wysokość wynagrodzenia ustala się nauczycielowi wg liczby godzin przeliczeniowych wynikających z jego pracy przy nadzorowaniu i przeprowadzaniu egzaminów,

c) za godzinę przeliczeniową przyjmuje się 60 minut nadzorowania lub przeprowadzania egzaminu, przy czym uznaje się, że w ciągu 60 minut egzaminuje się 3 uczniów,

d) kwotę wynagrodzenia za 1 godzinę przeliczeniową w szkole ustala się dzieląc fundusz na dodatek motywacyjny z tytułu wymienionego w § 5 pkt 3 przez liczbę godzin przeliczeniowych.