276

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLSĄSKIEGO

z dnia 14 stycznia 2004 r.

w sprawie uchylenia rozporządzeń Wojewody Dolnośląskiego nr 11 z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie miejscowości Budzów w powiecie ząbkowickim, nr 15 z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie miejscowości Sieroszów w powiecie ząbkowickim, nr 40 z dnia 3 października 2003 r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie miejscowości Sokolniki, w powiecie dzierżoniowskim

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2001 roku Nr 80, poz. 872 z późn. zm.), w związku z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 1999 roku Nr 66, poz. 752 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Uchyla się rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego:

nr 11 z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie miejscowości Budzów w powiecie ząbkowickim,

nr 15 z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie miejscowości Sieroszów w powiecie ząbkowickim,

nr 40 z dnia 3 października 2003 r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie miejscowości Sokolniki, w powiecie dzierżoniowskim.

§ 2

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w środkach masowego przekazu i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

STANISŁAW ŁOPATOWSKI