275

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 12 stycznia 2004 r.

w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie miejscowości Strupina, w powiecie trzebnickim, oraz na terenie niektórych miejscowości powiatu wołowskiego

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2001 roku Nr 80, poz. 872 z późn. zm.), w związku z art. 23 ust. 1 pkt 3, 5, 6 oraz ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 1999 roku Nr 66, poz. 752 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

W związku z wystąpieniem wścieklizny u lisa wolno żyjącego na terenie miejscowości Strupina, w powiecie trzebnickim, teren miejscowości Strupina uznaję za obszar, na którym występuje choroba zakaźna – wścieklizna.

§ 2

Tereny miejscowości: Raszowice, Zakrzewo, Piotrkowice, Pększyn, Ligota Strupińska, Skokowa, Borówek, Borów, Górowo, Brzeźno, Brzeźno Małe, Osolin, Bagno w powiecie trzebnickim, tereny miejscowości: Łazarzowice, Pawłoszewo, Pierusza, Stróża, Warzęgowo, Stęszów, Siodłkowice, Proszkowa, Gródek, Sławowice, Mikorzyce w powiecie wołowskim oraz tereny obwodów łowieckich o numerach 20, 21, 32 uznaję za obszar zagrożony wystąpieniem choroby zakaźnej – wścieklizny.

§ 3

Na obszarze, na którym występuje choroba zakaźna – wścieklizna, oraz na obszarze zagrożonym zakazuję na okres 3 miesięcy urządzania polowań indywidualnych i zbiorowych, odłowu zwierząt, jak również organizowania spędów, targów i wystaw zwierząt bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Trzebnicy lub Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wołowie.

§ 4

Na obszarze występowania choroby zakaźnej wścieklizny oraz na obszarze zagrożonym nakazuję:

1. Prowadzenie przeglądów zwierząt oraz miejsc ich przebywania zgodnie z nakazami Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii,

2. Oczyszczanie i odkażanie miejsc przebywania zwierząt lub miejsc przechowywania zwłok zwierzęcych oraz odkażanie środków transportu służących do ich przewozu,

3. Zarządom dróg umieszczenie przy drogach przebiegających wśród i obok kompleksów leśnych tablic informacyjnych z trwałym i wyraźnym napisem “Uwaga! Obszar zagrożony wścieklizną! Wstęp wzbroniony!”.

§ 5

1. Nadzór nad wykonaniem rozporządzenia powierza się Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii oraz Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Trzebnicy oraz Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Wołowie.

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w środkach masowego przekazu i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

STANISŁAW ŁOPATOWSKI