243

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE

z dnia 19 grudnia 2003 r.

w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania i opłat za parkowanie
pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego
parkowania na terenie miasta Góra

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r Nr 80, poz. 717) oraz na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b ust. 1–4, art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. z 2000 r. Dz. U. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 216, poz. 1826, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721 oraz Nr 200, poz. 1953) po uzyskaniu pozytywnej opinii organu zarządzającego drogami i ruchem na drogach Rada Miejska w Górze uchwala,
co następuje:

§ 1

W ciągu dróg wyznacza się strefy płatnego parkowania w następujących miejscach:

1. plac parkingu przy ul. Piłsudskiego,

2. plac parkingowy przy ul. B. Chrobrego,

3. plac parkingowy przy ul. Głogowskiej.

Wyznaczone strefy płatnego parkowania przedstawiają załączone mapki nr 1, 2, 3.

§ 2

Parkowanie na wyznaczonych miejscach postojowych jest płatne we wszystkie dni z wyjątkiem niedziel i świąt w następujących godzinach:

– od poniedziałku do piątku od godz. 8°° do godz. 18°°,

– w soboty od godz. 8°° do godz. 14°°.

§ 3

Na parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na wyznaczonych miejscach ustala się opłaty w następujących wysokościach:

1. za pierwszą godzinę parkowania – 1,50 zł,

2. za każdą kolejną rozpoczętą godzinę parkowania – 1,50 zł,

3. dla posiadacza karty parkingowej osoby niepełnosprawnej – 0 zł,

4. za abonament (opłata miesięczna) – 47 zł.

§ 4

Parkujący zobowiązany jest uiszczać opłaty, o których mowa w § 3:

a) w przypadku opłat, w których mowa a punktach 1 i 2 przy wjeździe na parking,

b) w przypadku opłat, w których mowa a punktach 4 przy wjeździe na parking albo przelewem lub w kasie na rachunek bankowy Urzędu Miast i Gminy.

Opłaty miesięczne za abonament uiszcza się za dany miesiąc z góry w terminie do 1 dnia każdego miesiąca.

O dotrzymaniu terminu decyduje data dokonania wpłat.

§ 5

Ustal się, że za nieuiszczenie opłat, o których mowa w § 3 wysokość opłaty dodatkowej wynosi – 50 zł.

§ 6

Opłaty, o których mowa w § 3 i § 5 pobiera osoba zatrudniona przez Burmistrza.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

ZYGMUNT ICIEK

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Górze z dnia 19 grudnia 2003 r. (poz. 243)