242

ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 14 stycznia 2004 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
w Kostomłotach w okręgu wyborczym nr 8

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U.
z 2003 r. Nr 159, poz. 1547) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy w Kostomłotach w okręgu wyborczym nr 8, w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Krzysztofa Zbądzkiego stwierdzonym uchwałą tej Rady nr XIII/70/03 z dnia 30 grudnia 2003 r.

2. W okręgu wyborczym nr 8 wybiera się 1 radnego.

§ 2

Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 4 kwietnia 2004 r.

§ 3

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określonych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

STANISŁAW ŁOPATOWSKI

Załącznik do zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 stycznia 2004 r. (poz. 242)