99

UCHWAŁA RADY GMINY W GRĘBOCICACH

z dnia 14 listopada 2003 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych “Rudna I” oraz “Rudna II” w granicach gminy Grębocice

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz
art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 1999 roku Nr 15, poz. 139, zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109,
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112), art. 18 ust. 2
pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 53 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268,
z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, nr 117, poz. 1007 i Nr 166, poz. 1360), a także w związku z Uchwałą nr XXV/153/96 Rady Gminy w Grębocicach z dnia
12 grudnia 1996 roku o przystąpieniu do sporządzenia planu Rada Gminy
w Grębocicach postanawia:

R o z d z i a ł I

R o z d z i a ł II

Ustalenia dotyczące wykonywania uprawnień przedsiębiorcy górniczego określonych w koncesji

§ 5

1. Wyznacza się teren przeznaczony na budowę szybu wentylacyjnego wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi (w tym stacją energetyczną), oznaczony na rysunku planu symbolem PK.

2. Zasady zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1, określa się następująco:

1) nie dopuszcza się lokalizacji obiektów i urządzeń kolidujących z pracą i obsługą szybu; dotyczy to m.in. sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) maksymalna wysokość wieży szybowej nie może przekraczać 39 m nad poziomem gruntu;

3) maksymalna wysokość pozostałych kubaturowych obiektów budowlanych nie może przekraczać 14 m nad poziom gruntu. Ograniczenie to nie dotyczy anten, odgromników i innych konstrukcji metalowych o podobnym charakterze;

4) charakter zabudowy terenu szybu powinien w maksymalnym stopniu uwzględnić (w ramach możliwości technicznych) potrzeby ochrony walorów krajobrazowych sąsiadującego terenu, o którym mowa w § 24 ust. 4.

3. Obiekty tymczasowe związane z budową szybu (w tym: wieża wyciągowa, budynek maszyny wyciągowej, rozdzielnia elektryczna, stacja agregatów mrożeniowych, warsztat, węzeł betonowy, fundamenty pod kołowroty, składowisko tubingów, zbiornik do odstawy kamienia, zbiornik osadowy wody szybowej, boks na kruszywo) winny zostać zlikwidowane w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu ich użytkowania.

§ 6

1. Wyznacza się teren – oznaczony na rysunku planu symbolem PZ – dla składowiska odpadów poflotacyjnych “Żelazny Most” wraz z wałem zaporowym, rowem opaskowym składowiska oraz pasem technicznym zawierającym sieci, obiekty uzbrojenia inżynieryjnego, nasypy dociążające, drogi wewnętrzne oraz inne urządzenia związane z jego funkcjonowaniem i rozbudową.

2. Zasady zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1, określa się następująco:

1) na składowisko mogą być odprowadzane odpady kopalniane pochodzące z eksploatacji i przeróbki rud miedzi oraz wody kopalniane i wody opadowo-przemysłowe z obiektów kopalń miedzi oraz zakładów wzbogacania rudy;

2) docelowo wody nadosadowe mają być wprowadzane do obiegu wód przemysłowych kopalń; nadmiar tych wód ma być zrzucany do rzeki Odry, po odpowiednim podczyszczeniu;

3) wody nadosadowe, o których mowa w pkt 2, mogą być transportowane jedynie w szczelnych systemach rurociągowych lub cysternami;

4) dalsza eksploatacja składowiska nie może zwiększać negatywnego oddziaływania na elementy środowiska położone poza strefą ochronną, o której mowa w § 18, a po roku 2005, poza granice terenu, do którego użytkownik/właściciel składowiska odpadów poflotacyjnych nabędzie tytuł prawny, o czym dalej mowa w § 18 ust. 4; w szczególności dotyczy to konieczności ograniczenia emisji pyłu w okresach niesprzyjających warunków atmosferycznych na tereny przyległe oraz infiltracji wód zasolonych do wód powierzchniowych i podziemnych;

5) rozbudowa zapór składowiska powinna być wykonywana z materiałów i w technologiach gwarantujących ich stabilność oraz maksymalne zabezpieczenie przed awariami (m.in. należy zabezpieczyć środki umożliwiające szybkie usuwanie uszkodzeń); ustala się rozbudowę obiektu do pojemności składowania 700 mln m3 oraz rzędnej koron zapór 180 m n.p.m.;

6) w nawiązaniu do ustaleń wynikających z pkt 4 i 5, należy prowadzić stały monitoring stanu środowiska (w tym w oparciu o rozbudowany system piezometrów do kontroli zasięgu i stopnia degradacji wód podziemnych) oraz skuteczności i bezpieczeństwa zapór składowiska;

7) dla realizacji ustaleń wynikających z pkt 4, należy odpowiednio rozbudować drenaż wód podziemnych (m.in. drenaż pionowy) na przedpolu zapór oraz skutecznie stabilizować frakcje pylaste na składowisku; szerokość plaż nie może być mniejsza niż 200 m;

8) dopuszcza się realizowanie obiektów, urządzeń, dróg i sieci infrastruktury technicznej związanych bezpośrednio lub pośrednio z funkcją składowiska, w zgodzie z ustaleniami § 2 i 3. Ich realizacja nie może powodować zagrożeń stabilności składowiska oraz wywoływać zagrożeń dla środowiska wykraczających poza strefę ochronną, o której mowa w § 1 ust. 4 pkt 15 i dalej w § 18 ust. 1 lub terenu, o którym mowa w § 18 ust. 4.

§ 7

1. Wyznacza się teren przeznaczony dla eksploatacji złoża piasku, oznaczony na rysunku planu symbolem PE (głównie na potrzeby prowadzonej działalności przez KGHM “Polska Miedź” SA).

2. Zasady zagospodarowania na terenie, o którym mowa w ust. 1, określa się następująco:

1) po zakończeniu eksploatacji część terenu zajętego przez wyrobisko ma być zrekultywowana w kierunku leśnym;

2) pozostała część terenu ma być zalesiona po demontażu urządzeń i likwidacji obiektów związanych z eksploatacją złoża piasku;

3) dopuszcza się adaptację pozostawionych po zakończeniu eksploatacji obiektów i urządzeń na różne cele, niesprzeczne z gospodarką leśną oraz z funkcjami i zagospodarowaniem strefy ochronnej wokół składowiska odpadów poflotacyjnych “Żelazny Most”, o której mowa w § 1 ust. 4 pkt 15 i dalej w § 18 ust. 1 lub terenu, o którym mowa w § 18 ust. 4.

R o z d z i a ł III

Ustalenia dotyczące bezpieczeństwa powszechnego

§ 8

1. Wyznacza się przedstawione na rysunku planu strefy, dla których określa się prognozowane intensywności drgań gruntu o następującej wartości:

1) V0 w skali MSK-64;

2) VI0 w skali MSK-64.

2. Na terenach przeznaczonych pod zabudowę należy:

1) w nowo stawianych i modernizowanych budynkach stosować konstrukcje wytrzymałe na wstrząsy sejsmiczne, o których mowa w ust. 1;

2) w budynkach istniejących wprowadzać odpowiednie do zagrożeń sejsmicznych, o których mowa w ust. 1, zabezpieczenia konstrukcyjne, na koszt przedsiębiorcy prowadzącego eksploatację górniczą.

3. Nowo budowane drogi, mosty i inne obiekty i urządzenia towarzyszące oraz obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia konstrukcyjne wytrzymałe na zagrożenia wynikające z prognozowanych intensywności drgań gruntu o wartości, o której mowa w ust. 1.

4. W istniejących drogach, mostach, innych obiektach i urządzeniach towarzyszących oraz w obiektach i urządzeniach infrastruktury technicznej należy wprowadzić odpowiednie do zagrożeń sejsmicznych, o których mowa w ust. 1, zabezpieczenia konstrukcyjne, na koszt przedsiębiorcy prowadzącego eksploatację górniczą.

5. Zabezpieczenia istniejących obiektów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i ust. 4 oraz dalej w § 9, należy dokonać przed wystąpieniem prognozowanego szkodliwego poziomu zagrożeń.

6. Przy projektowaniu, realizacji i eksploatacji obiektów/budowli ziemnych należy uwzględnić zagrożenia wynikające z oddziaływania drgań sejsmicznych. Prognozowane parametry drgań gruntu, przyjmowane do projektowania, realizacji i eksploatacji składowiska odpadów poflotacyjnych “Żelazny Most” – ze względu na bezpieczeństwo publiczne – nie niższe niż określone w ust. 1.

§ 9

1. Na obszarach objętych I i II kategorią zagrożeń terenu wpływami eksploatacji górniczej występuje:

1) odkształcenie poziome od 0,3 do 1,5 mm/m2 dla kategorii I oraz od 1,5 do 3,0 mm/m2 dla kategorii II;

2) nachylenie od 0,5 do 2,5 mm/m2 dla kategorii I oraz od 2,5 do 5,0 mm/m2 dla kategorii II;

3) krzywizna od 40 do 20 km dla kategorii I oraz od 20 do 12 km dla kategorii II.

2. W związku z kategoriami, o których mowa w ust. 1 należy więc:

1) w obiektach budowlanych (obiekty kubaturowe, infrastruktury technicznej, komunikacyjnej oraz ziemne) zastosować zabezpieczenia konstrukcyjne odpowiednie dla tych kategorii zagrożeń;

2) w pracach melioracyjnych uwzględnić odpowiednio tereny zagrożeń wpływami eksploatacji górniczej danej kategorii, w szczególności dotyczy to koryt cieków melioracji podstawowej, wyróżnionych na rysunku planu; wzdłuż tych koryt należy ponadto zachować pasy bez zabudowy, o szerokości 5 m od górnej krawędzi skarp (pasy “dostępności” niezbędne m.in. dla prowadzenia robót konserwacyjnych);

3) prace melioracyjne, o których mowa w pkt 2, powinny także likwidować niepożądane skutki wywołane osiadaniem gruntu (np. podtopienia, zagrożenia powodziowe itp.).

§ 10

1. Przedsiębiorca jest zobowiązany podjąć działania mające na celu opracowanie “Planu operacyjno- -ratowniczego” na ewentualność wystąpienia awarii. W szczególności należy w nim uwzględnić obszary położone w strefie zagrożenia zalaniem wodami nadosadowymi ze składowiska “Żelazny Most”. Do czasu określenia w “planie operacyjno- -ratowniczym” granicy obszaru zagrożonego tym zalaniem, zachowuje się ważność granicy, o której mowa w § 1 ust. 4 pkt 16.

2. Przedsiębiorca jest zobowiązany do zrekompensowania ewentualnych szkód powstałych w wyniku awaryjnego zrzutu wód z “Żelaznego Mostu”, skutkującego m.in. podtopieniami lub lokalnymi zalaniami.

§ 11

Przy lokalizacji wszelkich obiektów w rejonie przebiegu istniejących i projektowanych gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia należy uwzględnić odległości podstawowe określone w odpowiednich przepisach szczegółowych.

§ 12

Obiekty kopalniane powinny być zabezpieczone przed zagrożeniem pożarowym, według powszechnie obowiązujących przepisów.

§ 13

Przy budowie szybu wentylacyjnego, o którym mowa w § 5, dopuszcza się metodę mrożenia, pod warunkiem:

1) maksymalnego zabezpieczenia przed wyciekiem substancji mrożeniowej poza instalację;

2) wprowadzenia systemu monitoringu funkcjonowania instalacji;

3) zainstalowania systemu ostrzegawczego;

4) systemy, o których mowa w pkt 2 i 3 muszą być uruchomione przed wprowadzeniem substancji do instalacji mrożeniowej;

5) opracowania planu działań ratowniczych na wypadek awaryjnego wycieku amoniaku do środowiska.

§ 14

Na obszarach jednostek osadniczych lub zakładów przemysłowych należy zabezpieczyć odpowiednie tereny przeznaczone dla potrzeb doraźnego wykonania budowli ochronnych w przypadku zagrożenia oraz punktów likwidacji skażeń; także przewidzieć (i odpowiednio przystosować) pomieszczenia dla celów ochronnych w istniejących i planowanych budynkach (zwłaszcza większych).

R o z d z i a ł IV

Ustalenia dotyczące środowiska

§ 15

Eksploatacja złóż miedzi, położonych w zasięgu rysunku planu, może być realizowana systemem RUO z zawałem stropu, z wyłączeniem obszarów znajdujących się w granicach filarów ochronnych, o których mowa w § 35.

§ 16

1. Wyznacza się zasięg strefy dopuszczalnego, negatywnego oddziaływania projektowanego szybu wentylacyjnego oraz obiektów i urządzeń zlokalizowanych na jego terenie. (tj. na jednostce terenowej oznaczonej na rysunku planu symbolem PK).

2. Negatywne oddziaływanie, o którym mowa w ust. 1, nie może pogarszać poza granicami tej strefy parametrów stanu środowiska określonych w przepisach szczególnych.

3. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1 i 2, wymaga zastosowania odpowiednich rozwiązań technicznych w budowie i wyposażeniu szybu. Ponadto w zasięgu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się przekształcenia krajobrazowe (w tym odpowiednie zadrzewienia) mające na celu ograniczenie zasięgu i intensywności negatywnych oddziaływań.

4. Użytkownik szybu zobowiązany jest do wykupienia gruntów w strefie, o której mowa w ust. 1, lub za zgodą właścicieli nieruchomości położonych w tej strefie naprawić szkody wywołane jego działalnością, albo wypłacić odpowiednie odszkodowanie za poniesione szkody.

5. Na obszarach leśnych położonych w zasięgu strefy, o której mowa w ust. 1, należy – na koszt użytkownika szybu – dokonać sukcesywnej przebudowy składu gatunkowego drzew dla stworzenia odporniejszego ekosystemu leśnego na oddziaływanie zanieczyszczeń.

§ 17

Nakłada się na przedsiębiorcę prowadzącego działalność górniczą obowiązek podjęcia niezbędnych zabezpieczeń przeciwdziałających powstaniu leja depresyjnego. Dotyczy to, zarówno budowy i eksploatacji szybu wentylacyjnego, jak i prowadzonej eksploatacji złóż. W przypadku powstania leja, przedsiębiorca górniczy jest zobowiązany do naprawiania szkód wynikających z oddziaływania tego leja.

§ 18

1. Wokół składowiska odpadów poflotacyjnych “Żelazny Most”, o którym mowa w § 6, istnieje strefa ochronna; zasięg tej strefy określono na rysunku planu. Strefa ta – na mocy art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z dnia 18 września 2001 r. Nr 100, poz. 1085) – może obowiązywać tylko do 2005 roku.

2. Funkcją strefy, o której mowa w ust. 1, jest ograniczanie uciążliwości składowiska, a szczególnie powstrzymywanie rozprzestrzeniania się i/lub neutralizacja emisji zanieczyszczeń przemieszczających się w powietrzu oraz w środowisku gruntowo- -wodnym.

3. W zagospodarowaniu terenu strefy, o której mowa w ust. 1, przewiduje się odpowiadające funkcji, o której mowa w ust. 2, zadrzewienia (zalesienia) i zakrzaczenia oraz wprowadzanie urządzeń powstrzymujących migrację zmineralizowanych wód w gruncie (np. instalacje tzw. bariery drenażowej).

4. Dopuszcza się poszerzenie granicy terenu, do którego właściciel/użytkownik składowiska odpadów poflotacyjnych “Żelazny Most” – z powodu niemożliwości ograniczenia zasięgu szkodliwego oddziaływania na środowisko – będzie mógł uzyskać tytuł prawny, przy czym granica ta nie może przebiegać w odległości mniejszej niż 700 m od istniejących i planowanych w niniejszym planie terenów osadniczych.

§ 19

1. Wzdłuż przebiegu napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia należy uwzględnić ograniczenia w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, wynikające z przepisów szczególnych i uzgodnień z operatorami tych sieci.

§ 20

1. Wyznacza się tereny przeznaczone dla produkcji rolniczej (w tym także związane z działalnością ogrodniczą) oznaczone na rysunku planu symbolem R, na których niedopuszczalne jest zagospodarowanie mogące obniżyć walory przyrodnicze oraz produkcyjne przestrzeni rolniczej z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1 i 2.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się:

1) liniowe elementy infrastruktury technicznej wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi na zasadach określonych w § 3 ust. 5 i 6;

2) drogi wewnętrzne oraz publiczne co najwyżej klasy D, na zasadach określonych w § 2 oraz szlaki (drogi) piesze, rowerowe, konne, narciarskie, ścieżki dydaktyczne itp.;

3) zalesienia oraz zadrzewienia i zakrzaczenia śródpolne i śródłąkowe;

4) kanały i rowy melioracji podstawowej i szczegółowej.

§ 21

1. Wyznacza się tereny leśne oraz przeznaczone do zalesienia, oznaczone na rysunku planu symbolem RL.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zależności od ich położenia, stanu degradacji (w istniejących lasach) oraz zagrożenia z istniejących i przyszłych źródeł emisji, należy przeprowadzać sukcesywną, odpowiednią do sytuacji i lokalnych warunków siedliskowych przebudowę gatunkową oraz stałą pielęgnację lasu.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się:

1) tworzenie polan śródleśnych oraz niewielkich zbiorników wodnych;

2) kanały i rowy melioracji podstawowej i szczegółowej;

3) lokalizację obiektów (w tym kubaturowych) i urządzeń związanych z gospodarką leśną;

4) przeprowadzenie, w przypadku braku innych możliwości, liniowych elementów infrastruktury technicznej – magistralnych i przemysłowych – przy maksymalnym wykorzystaniu istniejących dróg i duktów leśnych oraz przecinek w drzewostanie;

5) drogi wewnętrzne oraz publiczne co najwyżej klasy D, na zasadach określonych w § 2 przy maksymalnym wykorzystaniu niezalesionych jeszcze terenów, istniejących duktów, dróg i przecinek leśnych; także przeprowadzenie ścieżek/dróg pieszych, tras rowerowych, konnych, wędrówek narciarskich, ścieżek dydaktycznych.

§ 22

1. Materiał skalny z drążenia szybu wentylacyjnego (zlokalizowanego na terenie o symbolu “PK”) może być czasowo składowany na terenie szybu.

2. Składowisko materiału skalnego, o którym mowa w ust. 1, ma być zorganizowane w sposób maksymalnie zabezpieczający środowisko przed jego negatywnym oddziaływaniem (w szczególności środowisko gruntowo-wodne przed infiltracją szkodliwych substancji oraz powietrze przed emisją pyłów).

3. Nie dopuszcza się docelowego składowania materiału, o którym mowa w ust. 1, na całym obszarze objętym planem, z wyjątkiem terenu o symbolu “PZ”.

4. Wykorzystanie użytecznych składników (np. soli kamiennej, węgla brunatnego itp.), zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi; oddzielanie tych składników powinno być prowadzone w sposób bezpieczny dla środowiska.

5. Odpady przemysłowe inne niż wymienione w § 6 ust. 2 oraz w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie mogą być na stałe składowane na obszarze objętym niniejszym planem.

6. Gospodarka odpadami komunalnymi i o podobnym charakterze wytwarzanymi w mieszkaniach, w jednostkach niekomercyjnych, w jednostkach gospodarczych (w tym w obiektach związanych z eksploatacją miedzi) oraz w rolnictwie i leśnictwie, zgodnie z systemem przyjętym w gminie.

7. Gospodarka odpadami specjalnymi i niebezpiecznymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

§ 23

Składowisko odpadów poflotacyjnych “Żelazny Most”, o którym mowa w § 6, po wypełnieniu i zakończeniu eksploatacji przeznacza się do docelowej rekultywacji w kierunku leśnym; zalesienie to może być poprzedzone zadarnieniem i zakrzewieniem terenu, jako poprzedzający etap sukcesji przed wprowadzeniem zalesień.

§ 24

1. Wskazuje się tereny oraz obiekty, które są objęte określonymi formami ochrony przyrody; ustalenia dla takich terenów i obiektów określono w dalszych ustępach niniejszego paragrafu.

2. Wskazuje się tereny użytków ekologicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem UE, w stosunku do których:

1) wyklucza się zmianę zagospodarowania;

2) dopuszczalne jedynie działania mające na celu utrzymanie funkcji i walorów przyrodniczych obiektu;

3) działania prowadzone w sąsiedztwie nie mogą obniżyć walorów przyrodniczych tych obiektów.

3. Wskazuje się pomniki przyrody – dwa dęby burgundzkie rosnące w miejscowości Grodowiec, nr 39 i 41 oraz aleję kasztanową, składającą się z 43 drzew rosnących na długości 130 m po obu stronach drogi prowadzącej do cmentarza w miejscowości Grodowiec, których lokalizację określono na rysunku planu. Zakazuje się prowadzenia w sąsiedztwie jakichkolwiek działań prowadzących do ich zniszczenia. Dotyczy to także innego obiektu o charakterze pomnika przyrody, wskazanego na rysunku planu (platan kloniasty w Dużej Wólce).

4. Wskazuje się obszar zespołu przyrodniczo- -krajobrazowego “Grodowiec”, którego zasięg określono na rysunku planu.

5. Na obszarze, o którym mowa w ust. 4, zasady zagospodarowania określa się następująco:

1) wszelkie nowe zainwestowanie nie może negatywnie wpłynąć na miejscowy krajobraz;

2) nowe i modernizowane liniowe elementy infrastruktury technicznej winny być prowadzone pod ziemią;

3) nowo realizowane lub modernizowane obiekty kubaturowe winny nawiązywać do charakteru historycznej zabudowy na tym obszarze;

4) działania w obrębie zespołu nie powinny doprowadzić do pogorszenia standardów środowiska, odpowiednich kategorii dla obszarów chronionych;

5) należy podjąć działania służące udostępnieniu tego obszaru i jego walorów dla zwiedzających, w szczególności poprzez wytyczenie ścieżki przyrodniczo-kulturowej.

§ 25

1. Wyznacza się obszar objęty granicą strefy ochrony pośredniej zewnętrznej grupowych ujęć wód podziemnych “Retków – Stara Rzeka”, na którym obowiązują rygory dotyczące ochrony i zasady zagospodarowania terenu określone w dokumencie powołującym tę strefę.

2. Zasięg określonej na rysunku planu strefy, o której mowa w ust. 1, oraz rygory w niej obowiązujące, w przypadku zmiany decyzji organu upoważnionego do powoływania strefy, zmienia się odpowiednio.

R o z d z i a ł V

R o z d z i a ł VI

Ustalenia dotyczące uprawnień do wyznaczania filarów ochronnych

§ 35

1. Składowisko odpadów poflotacyjnych “Żelazny Most”, w granicach terenu o symbolu “PZ” objęte jest filarem ochronnym; granicę filara oznaczono w sposób, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 10.

2. Filarem ochronnym obejmuje się teren w sąsiedztwie zespołu zabytkowego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela we wsi Grodowiec, w granicach strefy “A” ochrony konserwatorskiej, oznaczonej w sposób o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 22.

3. Filarem ochronnym obejmuje się szyb “R-XI” w granicach terenu “PK”; granicę filara oznaczono w sposób, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 9.

R o z d z i a ł VII

Przepisy końcowe

§ 36

Na obszarze planu stawkę procentową do określenia wymiaru jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości (o jakiej mowa w art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) ustala się w wymiarze 30%. W odniesieniu do gruntów będących własnością gminy jednorazowa opłata w przypadku zbycia nieruchomości nie będzie pobierana.

§ 37

Dokonuje się zmiany przeznaczenia dotychczasowych gruntów rolnych i leśnych, w rozumieniu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, dla których w niniejszej uchwale ustalono inne przeznaczenie.

§ 38

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest przepisem gminnym i stanowi podstawę ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu objętego planem.

§ 39

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grębocice.

§ 40

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

JAN LASZCZOWSKI

Załącznik do uchwały Rady Gminy w Grębocicach z dnia 14 listopada 2003 r. (poz. 99)