98

UCHWAŁA RADY GMINY WISZNIA MAŁA

z dnia 29 października 2003 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Malin

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914–13/15/03 z dnia 18 grudnia 2003 r. do NSA na uchwałę)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz w nawiązaniu do uchwały nr III/
/XXXV/276/02 Rady Gminy z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Malin, Rada Gminy Wisznia Mała uchwala,
co następuje:

R o z d z i a ł I

Przepisy ogólne

§ 1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Malin, zwany dalej MPZP MALIN IV, którego obowiązujące ustalenia o przeznaczeniu, warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zostają wyrażone w postaci:

1) rysunku MPZP MALIN IV w skali 1:1000, stanowiącego załącznik graficzny do niniejszej uchwały obowiązującego w zakresie: granic obszaru objętego planem, przeznaczenia terenów, linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach, w tym linii rozgraniczających tereny komunikacji, nieprzekraczalnych linii zabudowy, strefy ochronnej lasu;

2) zasad zagospodarowania terenu określonych w rozdziale II niniejszej uchwały;

3) zasad obsługi infrastruktury technicznej określonych w rozdziale III niniejszej uchwały;

4) zasad ochrony środowiska określonych w rozdziale IV niniejszej uchwały.

§ 2

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia MPZP MALIN IV, o którym mowa w § 1 uchwały;

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu w skali 1:1000 z oznaczeniami graficznymi określonymi w legendzie, stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały;

3) terenie – należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem funkcji zgodnie z oznaczeniami graficznymi określonymi w legendzie;

4) funkcji wiodącej terenu – należy przez to rozumieć funkcję, która w danym terenie jest obowiązująca i przeważająca pod względem zajmowanej powierzchni;

5) drodze wewnętrznej – należy przez to rozumieć ulicę lub ciąg pieszo-jezdny niebędący drogą publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, pozostający w zarządzie współwłaścicieli korzystających z niego wspólnie i zobowiązanych do solidarnego urządzenia i utrzymywania.

R o z d z i a ł II

R o z d z i a ł a III

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

§ 4

1) W terenach przeznaczonych pod inwestycje zaleca się uzbrojenie terenów poprzedzające realizację zabudowy.

2) Zaleca się, aby sieci uzbrojenia podziemnego zostały zaprojektowane kompleksowo dla całego terenu i przebiegały w liniach rozgraniczających ulic.

3) Urządzenia techniczne takie jak: przepompownie, odstojniki, trafostacje itp., dla których nie przewidziano wydzielonych terenów i które nie będą mogły być realizowane w liniach rozgraniczających ulic mogą być realizowane w terenach prywatnych za zgodą właścicieli.

4) Dopuszcza się uzbrojenie części terenu przez inwestorów we własnym zakresie.

5) Woda z istniejącego wodociągu wiejskiego lub z ujęcia własnego, zlokalizowanego na terenie działki własnej.

6) Energia elektryczna zgodnie z warunkami określonymi przez Zakład Energetyczny.

7) Zaopatrzenie w gaz przewodowy zgodnie z programem gazyfikacji wsi.

8) Ogrzewanie paliwem ekologicznym – zaleca się gaz, dopuszcza się olej opałowy, energię elektryczną i inne paliwa ekologiczne.

9) Odprowadzenie wód opadowych do istniejących rowów odwadniających.

10) Unieszkodliwienie odpadów stałych bytowych, poprzez gromadzenie odpadów w przystosowanych pojemnikach oraz zorganizowany wywóz na gminne wysypisko odpadów komunalnych.

§ 5

Tereny, na których przewiduje się stosowanie indywidualnych lub grupowych systemów oczyszczania ścieków bądź zbiorników bezodpływowych

1) Dla całego terenu w granicach opracowania zaleca się system grupowego odprowadzenia ścieków do kanalizacji wiejskiej oraz gminnej oczyszczalni ścieków.

2) Wyklucza się indywidualne rozsączkowanie ścieków na działce.

3) Do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej dopuszcza się szczelne zbiorniki bezodpływowe i wywóz nieczystości do gminnej oczyszczalni.

R o z d z i a ł IV

Zasady ochrony środowiska

§ 6

Szczególne warunki zagospodarowania terenu wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego ochrony zdrowia ludzi oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych

1) W granicach obszaru objętego planem wyklucza się możliwość wprowadzania do wód powierzchniowych oraz gleby nieoczyszczonych ścieków bytowych.

2) Wyklucza się zanieczyszczanie rowów, wód podziemnych i gleby substancjami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

3) Ewentualna uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej winna zamykać się w granicach działki.

4) Wyklucza się działalność mogącą mieć negatywny wpływ na drzewostan.

5) Powierzchnie narażone na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi powinny być utwardzone i skanalizowane, a wody opadowe powinny być przed odprowadzeniem oczyszczone.

6) Wyklucza się możliwość lokalizacji masztów telefonii bezprzewodowej.

7) Z uwagi na ochronę gruntów rolnych oraz utrzymanie równowagi przyrodniczej, zaleca się minimalizowanie powierzchni zabudowy (maksymalnie 25% powierzchni działki budowlanej).

8) W przypadku realizacji inwestycji na gruntach zdrenowanych wprowadza się obowiązek przebudowy systemu drenarskiego (po stosownych uzgodnieniach z właściwym organem ds. melioracji).

9) W celu zapewnienia możliwości prowadzenia prac konserwatorskich, przy ciekach wodnych i rowach melioracyjnych wprowadza się pasy wolne od zainwestowania o szerokości 3 m (od górnej krawędzi rowu) po obu stronach cieków.

10) W terenach inwestycyjnych poziomy hałasu nie mogą przekraczać dopuszczalnych wartości określonych w przepisach szczególnych.

§ 7

Szczególne zasady zagospodarowania terenu wynikające z potrzeb ochrony środowiska kulturowego

1) Nową zabudowę należy dostosować do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie skali i bryły.

2) Z uwagi na występowanie w sąsiedztwie obszaru objętego planem znalezisk archeologicznych należy uzyskać uzgodnienie wojewódzkiego konserwatora zabytków (w zakresie prac ziemnych).

R o z d z i a ł V

Przepisy końcowe

§ 8

Ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wisznia Mała uchwalonego uchwałą nr V/21/93 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 lipca 1993 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wrocławskiego nr 11/93 w obszarze objętym niniejszym planem tracą swą ważność.

§ 9

W razie zbycia terenu przez właściciela lub użytkownika wieczystego przewiduje się naliczanie opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 15%.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wisznia Mała.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

TADEUSZ IWASZUK

Załącznik graficzny do uchwały Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 29 października 2003 r. (poz. 98)