94

UCHWAŁA RADY GMINY RUJA

z dnia 11 września 2003 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składowiska odpadów komunalnych (powiększenie składowiska gminnego)
na dz. nr 356/3 położonej w obrębie Wągrodno, gmina Ruja

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717), art. 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804
i z 2002 r. Nr 25, poz. 253) oraz w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) i uchwałą nr XXXV/183/2002 Rady Gminy Ruja z dnia
8 czerwca 2002 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składowiska odpadów komunalnych (powiększenie składowiska gminnego) na działce nr 356/3 położonej w obrębie Wągrodno, gmina Ruja, obejmujący ustalenia zawarte w treści uchwały oraz rysunku planu.

2. Granice obszarów objętych planem, o którym mowa w ust. 1, określone są na rysunkach planu w skali 1:5000 stanowiących załączniki graficzne nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Plan ustala:

1) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania,

2) linie rozgraniczające ulice, place, drogi publiczne wraz z urządzeniami publicznymi.

§ 3

Przeznaczenie terenu: teren zadrzewiony i użytków zielonych na działce o numerze ewidencyjnym 356/3 o pow. 1,22 ha przeznacza się pod składowisko odpadów komunalnych (powiększenie składowiska gminnego położonego na działce nr 356/2) i oznacza na rysunku planu symbolem 1 NU.

§ 4

Warunki i zasady urządzania terenu:

1) należy zastosować odpowiednie technologie składowania odpadów, uszczelnienie podłoża, wykonać: drenaż odsączający, segregację odpadów, instalację ujmująca gaz wysypiskowy (biogaz), zaplecze techniczno-socjalne, wydzielone zaplecze na surowce wtórne, śluzy dezynfekcyjne, stanowisko rejestracji i kontroli dowożenia odpadów,

2) wykonać urządzenia zabezpieczające wody powierzchniowe przed zanieczyszczeniem wodami odciekowymi ze składowiska,

3) zapewnić rekultywację o kierunku leśnym po zakończeniu eksploatacji,

4) w strefie ochronnej teren składowiska należy ogrodzić i obsadzić zielenią izolacyjną wielopiętrową,

5) składowisko odpadów komunalnych położone jest w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 319 Subzbiornik Prochowice – Środa Śląska o statusie wysokiej ochrony; wskazane stworzenie warunków do prowadzenia monitoringu wód podziemnych,

6) granice obszaru ograniczonego użytkowania wokół składowiska odpadów zawiera rysunek planu,

7) od strony linii kolejowej nr 275 (Legnica-Wrocław) należy planowane wysypisko oddzielić szczelną przegrodą pionową oraz zastosować taki proces technologiczny składowania odpadów, który nie doprowadzi do pogorszenia warunków ruchu pociągów z prędkością 160 km/h.

§ 5

Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej: dojazd do składowiska odpadów drogą gminną o numerze ewidencyjnym 356/10D.

§ 6

Dla obszaru ujemnego wpływu składowiska zawartego wewnątrz jego strefy ochronnej (zasięg strefy ochronnej wg opracowania “Przegląd ekologiczny składowisk odpadów gminy Ruja”) należy opracować plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego, który powinien określić zasady zagospodarowania tego terenu.

§ 7

W przypadku zmniejszenia wartości nieruchomości położonych w sąsiedztwie składowiska odpadów komunalnych, mają zastosowanie przepisy art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 8

Do czasu zagospodarowania terenu zgodnego z planem ustala się dotychczasowy sposób użytkowania.

§ 9

W granicach terenów określonych w § 3 tracą moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ruja uchwalonego uchwałą nr VII/ /29/89 Rady Gminy Ruja z dnia 8 czerwca 1989 r. w sprawie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ruja (Dz. Urz. Woj. Legn. Nr 9, poz. 135 z dnia 14 lipca 1989 r.).

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ruja.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY

ALICJA JAŚKIEWICZ

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Ruja z dnia 11 września 2003 r. (poz. 94)

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Ruja z dnia 11 września 2003 r. (poz. 94)