84

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

z dnia 28 listopada 2003 r.

zmieniająca uchwałę nr X/76/96 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej
z dnia 30 grudnia 1996 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących
na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego

Na podstawie art. 18 ust. 3 w związku z art. 17 ustawy z dnia
29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Gminy i Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

W § 4 uchwały nr X/76/96 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 1996 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego zmienia się treść ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

“2. Pełna odpłatność za 1 (jedną) godzinę usług opiekuńczych wynosi – 10,60 zł (słownie: dziesięć złotych 60/100)”.

§ 2

Traci moc uchwała nr II/7/02 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 28 listopada 2002 roku zmieniająca uchwałę nr X/76/96 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem

specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Środa Śląska.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.

Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta

Waldemar Wawrzyński