82

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW

z dnia 29 października 2003 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wiązowie

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz., 1591 ze zm.) i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 1998 roku Dz. U. Nr 64, poz. 414 ze zm.) Rada Miast
i Gminy Wiązów postanawia:

§ 1

Uchwalić Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązowie, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Traci moc Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiący załącznik do uchwały Rady Miasta
i Gminy nr XII/103/95 z 30 czerwca 1995 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA I GMINY

JERZY KROCHMALNY

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 października 2003 r. (poz. 82)

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIĄZOWIE

Załącznik nr 1 do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązowie (poz. 82)