80

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE

z dnia 28 listopada 2003 r.

w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego dla zasobów mieszkaniowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego “Inwestor” S.A. z siedzibą
w Górze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, zm. z 2001 r.
Dz. U. Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz. 167, Nr 154, poz. 1800, z 2000 Nr 216, poz. 1824, Nr 240, poz. 2058 i z 2003 r. Nr 65, poz. 597) Rada Miejska
w Górze uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się stawkę czynszu regulowanego dla zasobów mieszkaniowych Towarzystwo Budownictwa Społecznego “Inwestor” S.A. z siedzibą w Górze w wysokości 6,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Góry.

§ 3

Traci moc uchwała nr XX/211/00 Rady Miejskiej w Górze z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie stawki czynszu regulowanego dla zasobów mieszkaniowych Towarzystwo Budownictwa Społecznego “Inwestor” S.A. z siedzibą w Górze.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

ZYGMUNT ICIEK