79

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE

z dnia 2 października 2003 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XII/82/03 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia
4 września 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Syców

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zez zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 ze zm.) Rada Miejska w Sycowie uchwala, co
następuje:

§ 1

W uchwale nr XII/82/03 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 4 września 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Syców wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 ust. 2 skreśla się słowa: “lub na czas oznaczony nie krótszy niż 3 lata”.

2. Skreśla się treść § 4.

3. Skreśla się treść § 5.

4. § 8 pkt 6 otrzymuje brzmienie: “osobom wymienionym w § 16 i na warunkach tam określonych.”

5. § 25 otrzymuje brzmienie: “Tracą moc uchwały:

1. Uchwała nr VII/53/94 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteria wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawarte w pierwszej kolejności.

2. Uchwała nr XLI/225/97 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 16 października 1997 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/53/94 Rady Miasta i Gminy w Sycowie z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteria wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawarte w pierwszej kolejności.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Kazimierz Cichoń