R o z d z i a ł III

Kryteria wyboru osób, którym przysługuje skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony, lokalu socjalnego oraz ustalenie pierwszeństwa zawieraniu umów najmu

§ 6

1. Najemcami lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy mogą być osoby, które posiadają stałe zameldowanie w Sycowie przynajmniej przez okres ostatnich 5 lat, przed datą umieszczenia w wykazie i spełniają łącznie następujące kryteria:

1) zamieszkują w lokalu, w którym na osobę zameldowaną na pobyt stały, przypada mniej niż 5 m2 powierzchni łącznej pokoi,

2) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lokalu nie przekracza:

– 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,

– 100% w gospodarstwie wieloosobowym.

2. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodów nie wlicza się dodatków dla sierot, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

3. Przez gospodarstwo domowe rozumie się najemcę samodzielnie zajmującego lokal lub najemcę, jego małżonka i inne osoby wspólnie z nim stale zamieszkujące i gospodarujące, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tego najemcy.

4. Przez najniższą emeryturę rozumie się kwotę najniższej emerytury określoną w Komunikatach Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym RP “Monitor Polski”.

§ 7

1. Lokal socjalny może być oddany w najem na czas oznaczony osobie, której średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lokalu nie przekracza:

– 75% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,

– 50% w gospodarstwie wieloosobowym.

2. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas oznaczony, nie krótszy niż jeden rok.

3. Umowę najmu lokalu socjalnego przedłuża się na następny okres, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji materialnej, o której mowa w ust. 1, a ponadto:

1) nie zalega z opłatami za lokal,

2) przestrzega zasad regulaminu porządku domowego,

3) utrzymuje lokal w należytym stanie.

4. Przepisy § 6 ust. 2 – 4 stosuje się odpowiednio.

5. W wyjątkowych przypadkach, Burmistrz Miasta i Gminy Syców może udzielić zgody na zawarcie umowy najmu z innymi osobami niż określone § 6 ust. 1, o ile jest to uzasadnione szczególnym interesem społeczności lokalnej, bądź ze względu na zasady współżycia społecznego.

§ 8

Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony przysługuje:

1) osobom oczekującym na lokal socjalny na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych,

2) osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu w budynku przeznaczonym do rozbiórki w danym roku,

3) osobom zamieszkującym w lokalu zamiennym przez czas dłuższy niż rok z powodu koniecznej naprawy lokalu zajmowanego na podstawie umowy najmu,

4) osobom pozbawionym lokalu w wyniku klęsk żywiołowych lub zdarzeń losowych,

5) osobom zamieszkującym w pomieszczeniach nienadających siź na stały pobyt ludzi, lub w lokalach gdzie na 1 osobź uprawnioną przypada mniej nić 5 m˛ powierzchni mieszkalnej,

6) osobom pozostawionym przez dotychczasowego najemcę lokalu, tj. jego dzieciom, osobom przysposobionym, rodzicom lub rodzeństwu chyba, że najemca zamieszkał w lokalu (domu) stanowiącym jego własność bądź uzyskanym na podstawie umowy najmu albo spółdzielczego prawa do lokalu, a jego powierzchnia zapewnia pozostałym osobom normy powierzchni pokoi wynikających z przepisów prawa,

7) osobom, zakwalifikowanym do otrzymania lokalu wytypowanego do remontu na koszt przyszłego najemcy,

8) osobom, które podjęły się dokonania nadbudowy lub rozbudowy obiektów budowlanych stanowiących własność gminy.

§ 9

Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na czas oznaczony przysługuje osobom:

1) zamieszkującym w pomieszczeniach nienadających się na stały pobyt ludzi,

2) w stosunku do których sąd orzekł o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego.

§ 10

Spośród osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego na czas oznaczony, dokonuje się wyboru biorąc pod uwagę powierzchnię wolnego lokalu w stosunku do liczby członków gospodarstwa domowego z zastrzeżeniem, će łączna powierzchnia pokoi nie moće byę mniejsza nić 5 m˛ na członka gospodarstwa domowego w gospodarstwie wieloosobowym i 10 m˛ w gospodarstwie jednoosobowym.