78

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE

z dnia 4 września 2003 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Syców

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 ze zmianami) Rada Miejska w Sycowie uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł I

Przepisy ogólne

§ 1

1. Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Syców.

2. W celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gmina wynajmuje lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy na warunkach określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, zwanej ustawą, oraz w niniejszej uchwale.

3. Gmina Syców wydziela lokale socjalne i zamienne na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie.

4. Ilekroć w uchwale jest mowa:

– o zasobie, należy przez to rozumieć mieszkaniowy zasób Miasta i Gminy Syców,

– o członku wspólnoty samorządowej gminy, należy przez to rozumieć osobę stale zamieszkującą na terenie gminy Syców.

§ 2

1. Gmina Syców wynajmuje:

– lokale mieszkalne,

– lokale zamienne,

– lokale socjalne.

2. Gmina Syców zawiera umowy najmu lokali na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony nie krótszy niż 3 lata, a umowy najmu lokali socjalnych i zamiennych na czas oznaczony, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Gmina Syców nie zawiera umów najmu lokali na czas nieoznaczony, umów najmu lokali socjalnych i zamiennych na czas oznaczony z osobami, które były właścicielami lokali i przeniosły ich własność na inne osoby.

R o z d z i a ł II

Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Syców

§ 3

Miasto i Gmina Syców wynajmuje lokale osobom, które spełniają kryteria wymienione w § 7 ust. 1, jeżeli wnioskujące osoby, ich małżonkowie, ani żadne z osób wspólnie z nimi prowadzące gospodarstwo domowe, nie posiadają tytułu prawnego do lokalu (nieruchomości) położonego (położonej) na terenie gminy lub w miejscowości pobliskiej.

§ 4

Do prowadzenia spraw związanych z zawarciem umowy najmu zobowiązany jest Burmistrz Miasta i Gminy Syców poprzez upoważniony przez niego właściwy wydział.

§ 5

Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Miasta i Gminy Syców, z wyjątkiem lokali socjalnych i zamiennych, mogą być wynajmowane tylko na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony nie krótszy niż 3 lata.

R o z d z i a ł III

R o z d z i a ł IV

Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosku o najem lokali zawieranych na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych

§ 11

1. Wniosek o zawarcie umowy najmu składa się na piśmie do Urzędu Miasta i Gminy Syców, do dnia 30 listopada roku poprzedzającego sporządzenie listy.

2. Listy osób uprawnionych sporządza się w terminie do 31 marca każdego roku, zgodnie z kryteriami o których mowa w § 6.

3. Podstawą zawarcia umowy najmu lokalu jest umieszczenie osoby ubiegającej się na liście osób uprawnionych.

4. Umieszczenie danej osoby na liście, o której mowa w ust. 2 nie stanowi zobowiązania Miasta i Gminy Syców do zawarcia z nią umowy najmu w danym roku.

5. Listę podaję się do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Syców i Sycowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego.

6. Lista winna zawierać informację o możliwości składania odwołania do Rady Miejskiej w Sycowie.

7. Listę zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Syców.

8. Osoby, których wniosek został rozpatrzony negatywnie, mogą składać odwołania do Rady Miejskiej w Sycowie.

9. Na każdym etapie załatwiania sprawy najmu lokalu Burmistrz Miasta i Gminy Syców może skreślić osobę z listy, o której mowa ust. 2, jeżeli:

1) dane zawarte we wniosku o najem lokalu, okażą się nieprawdziwe,

2) wnioskodawca przestaje spełniać kryteria i warunki do ubiegania się o najem lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy,

3) nie przyjęła dwóch kolejnych propozycji mieszkaniowych, odpowiadających jej aktualnej sytuacji materialnej.

10. O skreśleniu z listy wnioskodawca jest informowany w formie pisemnej.

§ 12

1. Zawarcie umowy najmu z wyłączeniem umowy najmu lokalu socjalnego i zamiennego oraz umowy zawieranej w związku z zamianą lokali, jest uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu.

2. Kwota kaucji wynosi 12-krotność miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy najmu.

3. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu.

4. Zwaloryzowana kwota kaucji na dzień jej zwrotu powinna odpowiadać iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w tym dniu i liczby, która po pomnożeniu przez kwotę miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu podpisania umowy najmu stanowiła podstawę ustalenia wysokości pobieranej kaucji.

R o z d z i a ł V

Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy

§ 13

1. Za warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy uważa się:

1) zamieszkiwanie w lokalu, w którym powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy jest mniejsza nić 5 m˛ w gospodarstwie wieloosobowym i 10 m˛ w gospodarstwie jednoosobowym,

2) zamieszkiwanie w lokalu, który ze względu na jego położenie (kondygnację), wyposażenie techniczne, wielkość – nie jest odpowiedni dla najemcy lub osób wspólnie zamieszkujących z powodu podeszłego wieku tych osób, schorzeń narządów ruchu lub niepełnosprawności w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

2. Warunki zamieszkiwania określone w ust. 1 nie muszą być spełnione łącznie.

R o z d z i a ł VI

Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład zasobu oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu, a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach

§ 14

1. Zamiana lokali wchodzących w skład zasobu wymaga zgody wynajmującego.

2. Najemcy lokali mogą dokonywać zamiany lokali wchodzących w skład zasobu, jeżeli przemawiają za tym względy: zdrowotne, rodzinne, społeczne i materialne.

3. W przypadku zamiany lokali pomiędzy najemcami, z których chociaż jeden zalega z zapłatą czynszu i innych opłat, zgoda wynajmującego na zamianę może być wyrażona po dokonaniu spłaty tych należności.

§ 15

Dokonywanie zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do zasobu, a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach następuje na warunkach określonych w § 14 ust. 2 i za zgodą obu wynajmujących lub właściciela lokalu zajmowanego w innych zasobach.

R o z d z i a ł VII

Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy

§ 16

Pełnoletnie dzieci, osoby przysposobione, rodzice, rodzeństwo, małżonek niebędący współnajemcą, osoba, która pozostawała we wspólnym pożyciu z najemcą, którzy pozostali w lokalu opuszczonym przez najemcę mogą ubiegać się o zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony. Nie dotyczy to sytuacji, gdy najemca zamieszka w Sycowie lub miejscowości na terenie gminy Syców; w lokalu (domu) stanowiącym jego własność, bądź uzyskanym na podstawie umowy najmu lub spółdzielczego prawa do lokalu, a jego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy jest wiźksza nić 5 m˛ w gospodarstwie wieloosobowym i 10 m˛ w gospodarstwie jednoosobowym.

§ 17

Wstępni, zstępni, rodzeństwo, zięć oraz synowa najemcy, którzy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego nie są uprawnieni do wstąpienia w stosunek najmu lokalu po śmierci najemcy mogą ubiegać się o zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony, jeżeli zamieszkiwały wspólnie z najemcą do chwili jego śmierci.

§ 18

1. Osoby, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy, lub z którymi nie została zawarta umowa najmu lokalu w trybie § 16 i § 17 zobowiązane są, bez wezwania opróżnić, opuścić i wydać lokal wynajmującemu w terminie 30 dni od dnia zdarzenia.

2. W razie bezskutecznego upływu terminu określonego w ust. 1 wynajmujący wytoczy powództwo o opróżnienie lokalu.

3. Osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie.

4. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 3 odpowiada wysokości czynszu, jaki wynajmujący mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu.

R o z d z i a ł VIII

Łączenie i podział lokali

§ 19

1. Najemca lokalu może wystąpić o przyłączenie do swojego lokalu, innego, zwolnionego lokalu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie, o ile zwolniony lokal nie spełnia wymogów samodzielności określonych w przepisach ustawy o własności lokali, oraz przemawiają za tym zasady współżycia społecznego.

2. Lokale nienadające się na stały pobyt ludzi i które nie mogą być przedmiotem przyłączenia, o którym mowa w ust. 1, zostaną skreślone z ewidencji zasobów lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

§ 20

1. Najemca lokalu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wystąpić z wnioskiem o jego podział na odrębne, samodzielne lokale, jeżeli taki podział będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Jeżeli w wyniku podziału lokalu, o którym mowa w ust. 1, zajmowanego dotychczas wspólnie przez najemcę oraz osoby określone w § 17 powstaną samodzielne lokale, o ich najem może ubiegać się najemca i wskazane przez niego osoby, spełniające kryteria zawarte w niniejszej uchwale.

3. Burmistrz Miasta i Gminy Syców po zasięgnięciu opinii zarządcy budynku, wydaje zgodę na dokonanie podziału, o którym mowa w ust. 1, oraz kieruje wskazane osoby do zawarcia umów najmu.

R o z d z i a ł IX

Zwiększanie zasobu mieszkaniowego Miasta i Gminy Syców poprzez adaptacje lokali niemieszkalnych na lokale mieszkalne

§ 21

1. Mieszkalny zasób Miasta i Gminy Syców może być zwiększony poprzez dokonywanie przez osoby fizyczne na koszt własny adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych lub przeznaczonych do wspólnego użytku, niewchodzących w skład już istniejących lokali, w celu wybudowania lub powiększenia własnego mieszkania.

2. Adaptacja polega na nadbudowie, przebudowie, rozbudowie pomieszczeń, o których mowa w ust. 1.

3. O adaptacje mogą ubiegać się osoby zameldowane na pobyt stały w Sycowie, nieposiadające uprawnień do jakiegokolwiek lokalu mieszkaniowego, działki budowlanej lub domu, składając odpowiedni wniosek (podanie) w Urzędzie Miasta i Gminy, ze wskazaniem obiektu, w którym dokonywana będzie adaptacja.

4. Osoba adaptująca winna dostarczyć orzeczenie konstrukcyjne budynku, wstępny szkic pomieszczenia niemieszkalnego z zaznaczeniem części do adaptacji (wykonany przez osobę uprawnioną) z podaniem powierzchni przeznaczonej na adaptację, powierzchni przeznaczonej do wspólnego użytkowania przez wszystkich mieszkańców budynku, wskazaniem dostępu do przewodów kominowych i na dach, o ile taka potrzeba istnieje, a także zgodę wszystkich właścicieli lokali mieszkalnych, wyrażoną w formie uchwały wspólnoty mieszkaniowej.

5. Skompletowane dokumenty, o których mowa w ust. 4, przedstawione będą Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców, celem uzyskania przez osobę, o której mowa w ust. 3, zgody zawarcia umowy użyczenia pomieszczenia niemieszkalnego do adaptacji – a po jej zakończeniu – uzyskanie zapewnienia, że z osobą tą zostanie zawarta umowa najmu.

6. Na podstawie uzyskanej zgody Burmistrza Miasta i Gminy Syców oraz wymaganych ekspertyz i projektów technicznych, osoba wymieniona w ust. 3 zawiera z zarządcą umowę o udostępnienie obiektu budowlanego z przeznaczeniem na adaptację.

7. W zawartej umowie powinny być określone w szczególności warunki udostępnienia obiektu budowlanego do adaptacji, a także wzajemne obowiązki inwestora i zarządcy oraz stosowne rozliczenia z tym związane.

8. Po zakończeniu robót adaptacyjnych i po uzyskaniu wpisu do rejestru obiektów zgłoszonych do użytkowania, inwestor, z którym zawarto umowę o udostępnienie obiektu budowlanego, otrzymuje skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

R o z d z i a ł X

Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m˛

§ 22

1. Lokale o powierzchni ućytkowej przekraczającej 80 m˛ mogą byę oddawane w najem osobom, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony lub osobom wpisanym na listę osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony, a gospodarstwo domowe tych osób tworzy co najmniej 7 członków.

2. W przypadku braku osób, o których mowa w ust. 1 wynajem lokalu o powierzchni ućytkowej powyćej 80 m˛ nastźpuje ze 100% zwyćką czynszu.

R o z d z i a ł XI

Przepisy końcowe

§ 23

W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą obowiązują przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 24

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.

§ 25

Traci moc uchwała nr VII/53/94 Rady Miasta i Gminy w Sycowie z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteria wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawarte w pierwszej kolejności, z późniejszymi zmianami.

§ 26

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Kazimierz Cichoń