106

ANEKS NR 4

z dnia 3 listopada 2003 r.

do porozumienia

w sprawie powierzenia zarządzania drogami powiatowymi położonymi
w granicach administracyjnych miasta Środa Śląska z dnia 8 października
2001 r.

zawartego pomiędzy:

Powiatem Średzkim Śląskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu
w Środzie Śląskiej reprezentowany przez :

1. Stanisława Wichę – Starostę Powiatu Średzkiego

2. Józefa Chabraszewskiego – Wicestarostę Powiatu Średzkiego
zwanym dalej Powierzającym

a

Gminą i Miastem Środa Śląska reprezentowaną przez:

1. Bogusława Krasuckiego – Burmistrza Gminy i Miasta Środa Śląska
zwaną dalej Przyjmującym

Na podstawie § 3 pkt 2 oraz § 4 pkt 5 porozumienia w sprawie powierzenia zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych miasta Środa Śląska z dnia 8 października 2001 r. oraz uchwały
nr XIII/84/2003 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 28 października 2003 r. w sprawie powierzenia zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych miasta Środa Śląska przyjmuje się,
co następuje:

§ 1

Przedłuża się okres obowiązywania porozumienia od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

§ 2

Do czasu ustalenia części subwencji drogowej przypadającej na drogi miejskie w 2004 r. oraz do czasu uchwalenia budżetu na rok 2004 przez Powiat Średzki przyjmuje się w § 2 pkt 1 porozumienia kwotę 52.972,50 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote 50/100).

§ 3

Zmiany w § 2 pkt 1 i 2 porozumienia zostaną wprowadzone oddzielnym aneksem.

§ 4

Pozostałe warunki Porozumienia pozostają bez zmian.

§ 5

Aneks sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.

§ 6

Aneks podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Powierzający:

Przyjmujący:

 

 

 

STAROSTA

WICESTAROSTA

BURMISTRZ

POWIATU ŚEDZKIEGO

POWIATU ŚREDZKIEGO

 

 

 

Bogusław Krasucki

Stanisław Wicha

Józef Chabraszewski