100

UCHWAŁA RADY GMINY JERZMANOWA

z dnia 27 listopada 2003 r.

w sprawie zmiany uchwały nr V/33/2003 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
stanowiącymi własność Gminy Jerzmanowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.), Rada Gminy Jerzmanowa uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr V/33/2003 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Jerzmanowa w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmienu:

“3. Ustala się stawkę procentową opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 5% ceny nieruchomości gruntowej”.

§ 2

Traci moc uchwała nr XXVI/87/92 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 28 października 1992 r. w sprawie ustalenia opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd gruntów stanowiących własność gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

JERZY WOLSKI