55

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 8 grudnia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwały nr LIV/411/98 Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Miasta

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 34 ust. 6,
art. 68 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami) oraz § 7 ust. 4 uchwały Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr LIV/411/1998 z dnia 30 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem miasta Rada Miejska Dzierżoniowa uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się treść uchwały Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr LIV/411/98 z dnia 30 marca 1998 r. po zmianie uchwałą nr IV/18/1998 z dnia 28 grudnia 1998 r., uchwałą nr XXVII/195/2000 z dnia 23 lutego 2000 r., uchwałą nr XXXVI/238/2000 z dnia 28 sierpnia 2000 r., uchwałą nr XLV/303/2001 z dnia 29 stycznia 2001 r., uchwałą nr LVII/401/2001 z dnia 29 października 2001 r., uchwałą nr LXXI/516/2002 z dnia 30 września 2002 r., uchwałą nr X/76/2003 z dnia 28 kwietnia 2003 r. oraz uchwałą nr XIV/106/2003 z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem miasta w ten sposób, że:

1. w § 3 ust. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie: “5. Gdy w lokalach mieszkalnych stanowiących konstrukcyjną całość z częściami pomieszczeń przynależnych do tego lokalu (np. przedpokój, kuchnia, łazienka), pozostanie tylko jeden najemca z tytułem prawnym do zajmowanego lokalu, pomieszczenia przynależne do tego lokalu mogą być sprzedane temu najemcy za cenę określoną przez rzeczoznawcę majątkowego bez prawa do bonifikaty”.

2. w § 7 ust. 2 skreśla się pkt 4.

3. w § 7 skreśla ust. 3.

4. w § 11 w ust. 1 dopisuje się pkt 6 o nowym następującym brzmieniu: “6) bonifikaty określone w pkt 4 i 5 mają również zastosowanie w przypadku, gdy wszyscy najemcy w budynku złożą jednocześnie w tym samym terminie wnioski o zakup lokali mieszkalnych oraz podpiszą akty notarialne przed upływem 6 miesięcy od daty sporządzenia wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego.”.

5. § 13 otrzymuje nowe następujące brzmienie: “W stosunku do ceny lokalu mieszkalnego ustalonej na podstawie § 6 ust. 1 znajdującego się w budynkach ujętych w załączniku nr 2, dla osób korzystających z pierwszeństwa ustawowego stosowane będą następujące bonifikaty:

1) 20% dla każdego nabywcy, który złoży kompletny wniosek o wykup lokalu,

2) pozostała cena sprzedaży lokalu mieszkalnego może być rozłożona na raty miesięczne płatne przez okres 10 lat, z tym, że pierwsza wpłata w wysokości nie mniejszej niż 20% wartości wynikającej z wyceny, płatna będzie przed podpisaniem aktu notarialnego,

3) raty będą oprocentowane w skali roku w wysokości stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

6. W § 24 w ust. 1 dopisuje się pkt 4 o następującym brzmieniu: “pod lokalizację pojemników na odpady komunalne – 7,00 zł/m2.”.

7. Zmienia się wykaz budynków, w których położone są lokale wyłączone ze sprzedaży, w ten sposób, że wykaz ten otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zatwierdza się wykaz budynków, w których lokale mieszkalne przeznaczone są do sprzedaży na rzecz najemców, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ

HELENA ZIELIŃSKA

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 8 grudnia 2003 r. (poz. 55)

                                   Wykaz budynków, w których położone są lokale wyłączone ze sprzedaży

Budynki niezbędne do funkcjonowania miasta

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 8 grudnia 2003 r. (poz. 55)

Wykaz budynków, w których lokale mieszkalne przeznaczone są do sprzedaży

1. Mostowa 5

2. Nowowiejska 60, 71, 83, 124

3. Przedmieście 22

4. Os. Pogodne 1–20