53

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 5 grudnia 2003 r.

w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych
należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984
i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 34a ustawy
z dnia 26 listopada 1998 roku – o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 i Nr 166, poz. 1611) Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych – za sprzedaż towarów, usług i robót wynikających ze stosunków cywilnoprawnych oraz należności o charakterze administracyjnoprawnym – zwanych dalej wierzytelnościami, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) przypadających na podstawie przepisów szczególnych:

1) gminie,

2) gminnym jednostkom budżetowym,

3) gminnym zakładom budżetowym,

4) środkom specjalnym gminnych jednostek budżetowych,

5) gminnym funduszom celowym,

od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – zwanych dalej dłużnikami.

§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) decyzji – rozumie się przez to wyrażone na piśmie oświadczenie woli gminnej jednostki organizacyjnej lub uprawnionego organu w sprawie umorzenia należności pieniężnej lub udzielenia ulgi w tej sprawie,

2) wierzytelności – rozumie się przez to należność pieniężną (należność główną) przypadającą od jednego dłużnika wraz z należnymi odsetkami ustawowymi i kosztami dochodzenia należności (należności uboczne) według stanu na dzień podejmowania decyzji, a jeżeli należność główna została zapłacona i pozostały do zapłaty odsetki i koszty – sumę tych należności ubocznych,

3) dłużniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,

4) wierzycielu – rozumie się przez to Gminę Bystrzyca Kłodzka i jej jednostki organizacyjne.

§ 3

Przepisów uchwały nie stosuje się do:

1) zobowiązań podatkowych i należności z nimi związanych,

2) należności sądowych,

3) grzywien, kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu sądowym i administracyjnym,

4) innych należności pieniężnych, których umarzanie, rozkładanie na raty i odraczanie terminu zapłaty należy do właściwości innych organów oraz instytucji i zostało uregulowane odrębnymi ustawami.

§ 4

1. Wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy mogą być w części lub w całości umorzone, jeżeli:

1) w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można by dochodzić wierzytelności,

2) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe, gdyż majątek dłużnika nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego,

3) w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez organ uprawniony wykazane zostało, że dłużnik ze względu na swoją sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów nie jest w stanie uiścić należności, a ściągnięcie jej zagroziłoby egzystencji jego rodziny,

4) w wyniku egzekucji z majątku dłużnika, dłużnik lub osoby, pozostające na jego utrzymaniu byłyby pozbawione niezbędnych środków do życia,

5) dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił nieruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego,

6) jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym tej wierzytelności nie uzyska się kwoty przewyższającej koszty egzekucji,

7) w protokole sporządzonym przez jednostkę organizacyjną gminy stwierdzone zostanie, że przewidywane koszty procesowe związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby wyższe od tej kwoty,

8) nie można ustalić osoby dłużnika, miejsca jego pobytu i siedziby,

9) mimo braku okoliczności wymienionych w pkt 1–8, jeżeli przeprowadzane postępowanie wyjaśniające wykaże, że za umorzeniem przemawiają szczególne względy gospodarcze lub społeczne, albo jest ono uzasadnione ważnym interesem dłużnika.

2. Umorzenie wierzytelności z przyczyn, o których mowa w § 4 pkt 6 może nastąpić tylko wówczas, gdy odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty nie zapewnia spłaty tej wierzytelności.

3. Umorzenie należności głównej powoduje również umorzenie należności ubocznych w całości lub w takiej części, w jakiej została ona umorzona należność główna.

4. Umorzenie wierzytelności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie, o których mowa w ust. 1 zachodzą co do wszystkich zobowiązanych.

5. Jeżeli decyzja o umorzeniu dotyczy tylko części należności, w decyzji należy określić termin zapłaty pozostałej części należności.

W przypadku, gdy dłużnik nie dotrzymał terminu zapłaty decyzja o umorzeniu podlega cofnięciu, a należność w całości staje się natychmiast wymagalna.

§ 5

Należność główna z tytułu odszkodowania za zagarnięcie mienia społecznego nie może być umorzona przed upływem 10 lat od daty popełnienia tego przestępstwa, chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 9.

§ 6

Należność główna z tytułu odpowiedzialności za niedobór mienia nie może być umorzona z braku ustalenia osoby dłużnika.

§ 7

1. Wierzytelność jednostek organizacyjnych gminy może być w części lub w całości umorzona na wniosek dłużnika lub z inicjatywy wierzyciela.

2. W stosunku do jednego dłużnika organ uprawniony może umorzyć należność w części lub w całości, nie częściej jednak niż jeden raz w roku kalendarzowym.

§ 8

1. Do umarzania wierzytelności uprawnieni są:

1) kierownik jednostki organizacyjnej – jeżeli umarzana wierzytelność nie przekracza kwoty 3.000 zł,

2) Burmistrz – jeżeli umarzana wierzytelność nie przekracza 10.000 zł.

2. Umorzenie wierzytelności przekraczającej kwotę 10.000 zł, wymaga uzyskania uprzednio opinii komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej.

3. Rodzaje wierzytelności, organy uprawnione do ich umarzania, odraczania terminu zapłaty całości lub części wierzytelności oraz rozłożenia całości lub części wierzytelności na raty określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9

Organ uprawniony, o którym mowa w § 8 pkt 2 umarza wierzytelności przysługujące jednostkom organizacyjnym gminy na wniosek kierowników tych jednostek.

§ 10

1. Burmistrz lub kierownik jednostki organizacyjnej gminy, ze względu na ważny interes dłużnika, na jego wniosek może:

1) odroczyć termin zapłaty,

2) rozłożyć na raty wierzytelności.

2. Od wierzytelności, której termin zapłaty odroczymy lub którą rozłożymy na raty nie pobiera się odsetek ustawowych za zwłokę za okres od dnia wydania decyzji do dnia, który w decyzji określony został jako termin płatności.

3. Burmistrz lub kierownik jednostki organizacyjnej podejmuje decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1 zawierając z dłużnikiem umowę określającą ilość rat, oprocentowanie z tytułu zwolnień w spłacie rat i inne niezbędne postanowienia.

4. Wymienione w ust. 3 oprocentowanie wynosi 50% odsetek ustawowych obowiązujących w czasie trwania umowy.

§ 11

Kierownik jednostki organizacyjnej gminy lub organ uprawniony może cofnąć swoją decyzję o umorzeniu, odroczeniu terminu zapłaty lub rozłożeniu na raty należności, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody, na podstawie których należność umorzono lub udzielono ulg w jej spłacie okazały się fałszywe, bądź, że decyzja została wydana w wyniku przestępstwa, albo, że dłużnik wprowadził kierownika jednostki lub organ uprawniony w błąd co do okoliczności, które stanowiły podstawę decyzji.

§ 12

Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych gminy do składania Burmistrzowi w terminie do dnia 10 następnego miesiąca po zakończeniu kwartału informacji kwartalnych o wysokości umarzanych wierzytelności, o których mowa w § 4 i udzielonych ulgach o których mowa w § 10 ust. 1 – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 13

Zobowiązuje się Burmistrza do składania Radzie Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej półrocznych informacji o wysokości umorzonych wierzytelności i udzielonych ulgach.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

BRONISŁAW PATYNKO

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 5 grudnia 2003 r. (poz. 53)

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 5 grudnia 2003 r. (poz. 53)

Lp.

Treść

Nazwa,
symbol
dłużnika

Liczba
dłużników

Kwota należności

Kwota umorzenia, odroczenia,
rozłożenia na raty

należność główna

odsetki
i należności uboczne

1

2

3

4

5

6

7

1.

Umorzenie Podstawa prawna umorzenia

 

 

 

 

 

2.

Odroczenie bez rozłożenia na raty

 

 

 

 

 

3.

Odroczenie z rozłożeniem na raty

 

 

 

 

 

4.

Rozłożenie na raty