47

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ BIELAWY

z dnia 26 listopada 2003 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy Grunwaldzkiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Drodze o numerze geodezyjnym 66 obręb Północ, prostopadłej do ulicy Dzierżoniowskiej, uwidocznionej na mapie ulic Bielawy, nadaje się nazwę ul. Grunwaldzka.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZACY

RADY MIEJSKIEJ

ZBIGNIEW DRAGAN