44

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 27 października 2003 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Dzierżoniowa, dla części miasta Dzierżoniów – obręb Nowe
Miasto

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami), w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr LXV/469/2002
z dnia 27 maja 2002 roku Rada Miejska Dzierżoniowa uchwala, co nastę-
puje:

§ 1

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Dzierżoniowa, dla części miasta Dzierżoniów – obręb Nowe Miasto.

2. Integralną częścią zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Dzierżoniowa, dla części miasta Dzierżoniów – obręb Nowe Miasto jest rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący załącznik do uchwały Rady Miejskiej Dzierżoniowa.

§ 2

1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Dzierżoniowa, dla części miasta Dzierżoniów – obręb Nowe Miasto, o której mowa § 1 niniejszej uchwały,

2) przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć graficzny zapis planu, będący załącznikiem graficznym do uchwały Rady Miejskiej Dzierżoniowa przedstawionym na mapie zasadniczej w skali 1:2000 dla całego obszaru objętego planem,

4) terenie – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, w którego każdym punkcie obowiązują te same ustalenia,

5) przeznaczeniu podstawowym terenu – należy przez to rozumieć działalność wyznaczoną do lokalizacji w danym terenie, które w ramach realizacji planu winno stać się dominującą formą wykorzystania terenu; wprowadzenie innych niż podstawowa funkcji jest dopuszczalne wyłącznie pod warunkiem spełnienia ustaleń szczegółowych niniejszej uchwały,

6) przeznaczeniu uzupełniającym terenu – należy przez to rozumieć działalność inną niż podstawowa, dopuszczoną do lokalizacji na danym terenie przy spełnieniu dodatkowych warunków
i nieprzekraczającą 20% powierzchni terenu, oraz wcześniejszej lub równoczesnej realizacji przeznaczenia podstawowego,

7) przeznaczeniu tymczasowym – należy przez to rozumieć sposoby zagospodarowania terenów
i obiektów, do czasu realizacji podstawowej lub dopuszczalnej funkcji określonej w planie,

8) liniach zabudowy nieprzekraczalnych – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, określającą maksymalny zasięg usytuowania wszelkich budynków i budowli w rozumieniu przepisów prawa budowlanego na terenie jednostki; nieprzekraczalne linie zabudowy nie ograniczają lokalizacji dróg, sieci technicznych i uzbrojenia terenu, oraz kondygnacji podziemnych,

9) usługach komercyjnych – należy przez to rozumieć usługi:

a) handlu detalicznego,

b) gastronomii,

c) rzemiosła nieprodukcyjnego związanego z konsumpcją indywidualną i naprawą sprzętu gospodarstwa domowego,

d) obsługi działalności gospodarczej,

e) pocztowe i łączności,

f) turystyki, takie jak hotele i pensjonaty,

10) tereny aktywności gospodarczej – należy przez to rozumieć:

a) produkcję i rzemiosło,

b) bazy i składy,

c) handel hurtowy i półhurtowy,

d) rzemiosło związane z obsługą ruchu kołowego, z wykluczeniem stacji paliw,

e) funkcję biurowo-administracyjną,

f) obsługi działalności gospodarczej,

g) intensywne uprawy rolnicze pod szkłem i folią wraz z budynkami i urządzeniami przetwórstwa rolno-spożywczego.

§ 3

1. Przedmiotem planu jest ustalenie:

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub zasadach zagospodarowania,

2) linii rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi,

3) zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linii rozgraniczających tej infrastruktury,

4) lokalnych warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linii zabudowy i gabarytów obiektów,

5) zasad i warunków podziału terenów na działki budowlane,

6) szczególnych warunków zagospodarowania terenów wynikający z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego, zdrowia ludzi.

§ 4

1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne rysunków planów:

1) linie rozgraniczające i oznaczenia terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

2) oznaczenia układu komunikacyjnego dróg i ulic,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) strefa ochrony sanitarnej cmentarza.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają znaczenie informacyjne, sugerujące określone rozwiązania przestrzenne i regulacyjne.

§ 5

Ogólne zasady kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu

Na całym obszarze objętym planem obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:

1) kształtowanie zabudowy winno uwzględniać istniejące walory krajobrazowe oraz skalę, formę, detal architektoniczny i materiały charakterystyczne dla regionalnego budownictwa.

§ 6

§ 7

Zasady rozwoju i funkcjonowania układu
komunikacyjnego

1. Ustala się linie rozgraniczające przestrzeń publiczną w zakresie komunikacji (drogi wraz z urządzeniami pomocniczymi) i wprowadza się ich następującą klasyfikację funkcjonalną:

1) drogi wojewódzkie, o parametrach drogi głównej KG,

a) szerokość w liniach rozgraniczających min. 25 m,

b) szerokość jezdni = 7,0–12,0 m,

c) dostępność terenów zainwestowanych poprzez drogi klasy niższej, zgodnie z kategoryzacją dróg publicznych,

d) odległość pomiędzy obiektami budowlanymi a zewnętrzną krawędzią jezdni nie może być mniejsza niż 10 m na terenie zabudowanym, dla obiektów budowlanych przeznaczonych na stały pobyt ludzi,

e) występuje konieczność budowy ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż zabudowy i poza zabudową,

2) drogi gminne, dostępne bez ograniczeń, o parametrach drogi lokalnej KL,

a) szerokość w liniach rozgraniczających ustala się minimalnie na 12 m,

b) szerokość jezdni ustala się minimalnie na 6 m,

c) odległość pomiędzy obiektami budowlanymi a zewnętrzną krawędzią jezdni nie może być mniejsza niż 6 m na terenie zabudowanym chyba, że inaczej określają techniczne warunki usytuowania budynków od granicy działki,

d) minimalne promienie skrętu ustala się na 12 m na łuku zewnętrznym,

e) ustala się obowiązek spełnienia parametrów dróg pożarowych,

f) występuje konieczność budowy ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż zabudowy i poza zabudową,

g) dopuszcza się wprowadzenie zieleni oraz elementów małej architektury,

h) dopuszcza się organizowanie stanowisk postojowych przy pasie drogowym.

2. W liniach rozgraniczających dróg i ulic dopuszcza się:

1) umieszczanie zieleni izolacyjnej i ozdobnej,

2) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach szczególnych, w oparciu o sporządzone dokumentacje techniczne uzgodnione z zarządcami dróg,

3) lokalizację urządzeń obsługi komunikacji zbiorowej (przystanki, zatoki autobusowe),

4) lokalizację nieograniczających bezpieczeństwa ruchu reklam, obiektów małej architektury,

5) do czasu realizacji projektowanych odcinków ulic lub poszerzenia do docelowych parametrów istniejących ulic dopuszcza się dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów, bez możliwości wprowadzania trwałych obiektów budowlanych, uniemożliwiających docelową realizację ustaleń planu,

6) lokalizację ścieżek pieszo-rowerowych.

§ 8

Zasady rozwoju infrastruktury technicznej

1. Docelowo przyjmuje się zasadę, iż wszystkie liniowe elementy infrastruktury technicznej wraz z towarzyszącymi urządzeniami (np. zbiorniki gazu płynnego), poza przyłączami do poszczególnych obiektów, powinny być usytuowane pod ziemią (linie elektryczne niskiego, średniego napięcia oraz telefoniczne wyłącznie kablowe) z wyłączeniem stacji transformatorowych. Dopuszcza się usytuowanie liniowych elementów infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg i ulic lub innych przestrzeni publicznych za zgodą i na warunkach zarządców dróg i terenów publicznych.

2. Obsługę obszaru objętego planem w zakresie infrastruktury technicznej określa się następująco:

1) zaopatrzenie w wodę:

a) dla celów bytowych i usługowo- -produkcyjnych oraz celów ochrony przeciwpożarowej – ustala się pobór wody z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, według technicznych warunków przyłączenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,

b) ustala się możliwość wykorzystania wód podziemnych zgodnie z przepisami szczególnymi,

2) kanalizacja sanitarna:

a) odprowadzanie nieczystości płynnych – ustala się do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, według technicznych warunków przyłączenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,

b) ustala się zakaz lokalizacji bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne (szamb),

c) dopuszcza się stosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z przepisami szczególnymi,

d) dopuszcza się prowadzenie krótkich odcinków kanalizacji sanitarnej poza liniami rozgraniczającymi ulic w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości, wymagane jest formalne ustalenie zasad dostępności sieci w sytuacjach awaryjnych lub w celu jej modernizacji,

3) kanalizacja deszczowa:

a) prowadzone w liniach rozgraniczających ulic, odprowadzenie wód opadowych za pomocą istniejących lub projektowanych kolektorów, do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z przepisami szczególnymi,

b) dopuszcza się gromadzenie wód opadowych na własnym terenie,

4) zaopatrzenie w gaz:

a) ustala się zaopatrzenie z istniejącej sieci gazowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,

b) dopuszcza się lokalizację zbiorników gazu płynnego,

c) dopuszcza się prowadzenie krótkich odcinków sieci gazowej (maksymalnie średniego ciśnienia) poza liniami rozgraniczającymi ulic, w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości, wymagane jest formalne ustalenie zasad dostępności w sytuacjach awaryjnych lub w celu modernizacji sieci,

5) elektroenergetyka:

a) ustala się zasilanie w energię elektryczną z nowych stacji transformatorowych z dowiązaniami średniego i niskiego napięcia,

b) dla terenów aktywności gospodarczej AG ustala się wymóg zapewnienia zasilania w energię elektryczną poprzez nową (lub nowe) stację transformatorową, która znajdowałaby się w granicach ww. funkcji, zgodnie z przepisami szczególnymi,

c) nowe stację transformatorowe należy zlokalizować na terenach zieleni izolacyjnej lub w pasie dróg publicznych, za zgodą zarządców lub właścicieli tych terenów, zgodnie z przepisami szczególnymi,

d) zaleca się kablowanie istniejących odcinków sieci napowietrznych, na koszt inwestora, w przypadku kolizji z projektowaną zabudową oraz w rejonach intensywnej istniejącej i projektowanej zabudowy, po uzgodnieniu z zarządcą sieci,

e) ustala się przebiegi lokalnych linii elektroenergetycznych na terenach przewidzianych pod rozwój zabudowy – w liniach rozgraniczających dróg i ulic, oraz poza pasem drogowym,

f) ustala się obowiązek zachowania normatywnych odległości zabudowy od istniejących i projektowanych linii elektroenergetycznych,

g) wzdłuż linii elektroenergetycznej o napięciu 110 kV ustala się strefę ochroną o szerokości 50 m (po 25 m od osi linii w obu kierunkach), w której ustala się zakaz zabudowy,

h) wzdłuż linii elektroenergetycznej o napięciu 20 kV ustala się strefę ochroną o szerokości 10 m (po 5 m od osi linii w obu kierunkach), w której ustala się zakaz zabudowy,

6) telekomunikacja – z istniejącej sieci telekomunikacyjnej, kanalizacją kablową prowadzoną w liniach rozgraniczających ulic (w pasie chodnika), według technicznych warunków przyłączenia operatora sieci,

7) zaopatrzenie w ciepło – dopuszcza się ogrzewanie gazowe lub inne z ekologicznych źródeł zasilania, zgodnie z przepisami szczególnymi,

8) gospodarka odpadami – stałe odpady bytowo- -gospodarcze gromadzić w sposób zapewniający ochronę środowiska do kontenerów zlokalizowanych przy posesjach, przy zapewnieniu ich systematycznego wywozu na zorganizowane międzygminne wysypisko odpadów komunalnych i unieszkodliwiać według przyjętego na terenie gminy systemu i zgodnie z przepisami szczególnymi,

9) melioracja:

a) ustala się obowiązek zapewnienia funkcjonowania istniejącej sieci drenarskiej,

b) wzdłuż cieków wodnych ustala się obowiązek zachowania trzech metrów strefy wolnej od zainwestowania i zieleni wysokiej w celu zapewnienia możliwości zapewnienia prac konserwacyjnych odpowiednim służbom melioracyjnym,

10) wykonanie trwałego utwardzenia dróg należy poprzedzić zakończeniem prac związanych z realizacją infrastruktury technicznej.

§ 9

Szczególne zasady zagospodarowania wynikające
z potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego

1) wszelka działalność w obrębie terenu objętego planem winna respektować obowiązujące przepisy szczególne dotyczące ochrony i kształtowania środowiska,

2) dla przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska i szczególnie szkodliwych dla środowiska, wymagane jest przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,

3) uciążliwość prowadzonej działalności w zakresie emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, substancji złowonnych oraz niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego, nie może powodować przekroczenia granic własności terenu na jakim jest lokalizowana,

4) bezwzględnie zabrania się wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, podziemnych oraz gruntów,

5) powierzchnie terenów komunikacji i parkingów należy wykonać w sposób uniemożliwiający przenikanie zanieczyszczeń ropopochodnych do podłoża i wód gruntowych,

6) na terenie objętym planem dopuszcza się wszelkie działania na rzecz poprawy stanu środowiska niezależnie od tego czy są one bezpośrednio związane z ustaloną funkcją terenu.

§ 10

Zasady i warunki podziału terenów
na działki budowlane

1. Dopuszcza się dokonywanie wtórnych podziałów i wtórnego scalania działek budowlanych.

2. Ustalenia dotyczące dostępności nowych działek:

1) ustala się obowiązek wykonywania podziałów w sposób zapewniający dostępność do istniejącej komunikacji drogowej klasy lokalnej,

2) w wypadku gdy niemożliwe jest spełnienie pkt 1, ustala się obowiązek wyznaczenia dróg wewnętrznych, ogólnodostępnych, o szerokości minimum 6 m, łączących nowe działki z drogami klasy lokalnej,

3) ustala się obowiązek wydzielania w sposób zapewniający dostępność do istniejącej infrastruktury technicznej i umożliwiający doprowadzenie przyłączy.

3. Ustalenia dotyczące wielkości nowych działek i sze-rokości frontów:

1) minimalna wielkość działki dla poszczególnych terenów:

a) dla terenów usług komercyjnych ustala się na 1200 m2,

b) dla terenów aktywności gospodarczej, produkcji, baz i składów ustala się na 5000 m2,

2) minimalna szerokość frontu dla poszczególnych terenów:

a) dla terenów usług komercyjnych ustala się na 25 m,

b) dla terenów aktywności gospodarczej, produkcji, baz i składów ustala się na 50 m.

§ 11

1) Stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się w wysokości 30%,

2) ustalenia dotyczące punktu 1 nie dotyczą terenów będących własnością gminy oraz terenów komunikacyjnych i zieleni izolacyjnej.

§ 12

W granicach określonych w § 1 tracą ważność ustalenia Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Dzierżoniowa uchwalonego przez Radę Miejską Dzierżoniowa nr XXXVIII/17/92 z dnia 25 marca 1992 r., opublikowanego w Dz. Urz. Województwa Wałbrzyskiego Nr 8, poz. 60 z 1992 r.

§ 13

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dzierżoniów.

§ 14

Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

HENRYK SMOLNY

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 października 2003 r. (poz. 44)