43

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA

z dnia 17 października 2003 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz
art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 1999 roku Nr 15, poz. 139, zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109,
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112), art. 18 ust. 2
pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) oraz w związku z uchwałą nr XXIX/185/01 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów, i zmieniającymi ją uchwałami nr XXXIII/204/01 z dnia 30 maja
2001 r. oraz nr VII/40/2003 z dnia 26 lutego 2003 r. Rada Miejska Mieroszowa uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł I

R o z d z i a ł II

R o z d z i a ł III

USTALENIA KOŃCOWE

§ 63

Na obszarze objętym planem stawkę procentową do określenia wymiaru jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości (o jakiej mowa w art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) ustala się w wymiarze 30%. W odniesieniu do gruntów będących własnością gminy bądź zbywalnych na jej rzecz jednorazowa opłata w przypadku zbycia nieruchomości nie będzie pobierana.

§ 64

Dokonuje się zmiany przeznaczenia dotychczasowych gruntów rolnych, w rozumieniu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, dla których w niniejszej uchwale ustalono inne przeznaczenie niż dotychczasowe.

§ 65

1. Na obszarze objętym niniejszym planem, tracą w całości moc ustalenia następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1) miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla domków jednorodzinnych w rejonie ulic: Mickiewicza, Łąkowa w Mieroszowie, zatwierdzonego uchwałą nr XXXV99/88 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Mieroszowie z dnia 6 czerwca 1988 roku (Dz. Urz. Województwa Wałbrzyskiego z 1991 roku Nr 4, poz. 46);

2) zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów, zatwierdzonych uchwałą nr XXXVII/ /178/92 z dnia 28 października 1992 r. (Dz. Urz. Województwa Wałbrzyskiego z 1993 roku Nr 6, poz. 37);

3) miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego miasta Mieroszów – obszar śródmieście, zatwierdzonego uchwałą nr XXXVII/177/92 Rady Miejskiej w Mieroszowie z dnia 28 października 1992 roku (Dz. Urz. Województwa Wałbrzyskiego z 1993 roku Nr 6, poz. 37);

4) miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Mieroszów, zatwierdzonego uchwałą nr LVI/262/94 Rady Miejskiej w Mieroszowie z dnia 27 maja 1994 roku (Dz. Urz. Województwa Wałbrzyskiego Nr 8, poz. 66);

5) miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Mieroszów, zatwierdzonego uchwałą nr LVI/262/94 Rady Miejskiej w Mieroszowie z dnia 27 maja 1994 roku (Dz. Urz. Województwa Wałbrzyskiego Nr 8, poz. 66).

2. Na obszarze objętym niniejszym planem, w części niewymienionej w § 1 ust. 5, tracą moc ustalenia następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Rybnica Leśna I" w gminie Mieroszów, zatwierdzonego uchwałą nr XIX/124/2000 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 24 lutego 2000 roku (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 17, poz. 297);

2) zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Mieroszów obejmującej obszar wsi Nowe Siodło i miasta Mieroszowa – dotyczącej terenów przeznaczonych na działalność sportowo-lotniczą, zatwierdzonej uchwałą nr XXXIII/200/01 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 maja 2001 roku (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 81, poz. 1035).

§ 66

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest przepisem gminnym i stanowi podstawę ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu objętego planem.

§ 67

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.

§ 68

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

WIESŁAW MĄKA

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 17 października 2003 r. (poz. 43)

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 17 października 2003 r. (poz. 43)

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 17 października 2003 r. (poz. 43)

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 17 października 2003 r. (poz. 43)

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 17 października 2003 r. (poz. 43)

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 17 października 2003 r. (poz. 43)

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 17 października 2003 r. (poz. 43)

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 17 października 2003 r. (poz. 43)

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 17 października 2003 r. (poz. 43)

Załącznik nr 10 do uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 17 października 2003 r. (poz. 43)

Załącznik nr 11 do uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 17 października 2003 r. (poz. 43)