R o z d z i a ł II

Przepisy szczegółowe

§ 7

Dla obszaru objętego miejscowym planem ustala się następujące przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne dla poszczególnych terenów i działek:

MNUA – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z funkcją agroturystyki i rekreacji wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

KD, 1 KX – tereny komunikacji.

§ 8

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania
zabudowy

1. Teren MNUA

1.1. Ustala się jako przeznaczenie podstawowe zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z funkcją agroturystki.

1.2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się funkcję rekreacyjną związaną z funkcją podstawową

1.3. Granice projektowanych działek określa rysunek planu. Dopuszcza się możliwość łączenia działek zgodnie z rysunkiem planu.

1.4. Obowiązujące linie zabudowy określa rysunek planu – 10 m od granicy działki dla działek nr 1, 2, 3, 5, 6, 7 – 15 m od granicy działki dla działki nr 8.

Nieprzekraczalne linie zabudowy określa rysunek planu, a w szczególności 4 m od projektowanego pasa drogi i 5 m od strefy zasięgu zalewu wody Q1.

1.5. Orientacyjne usytuowanie zabudowy określa rysunek planu.

1.6. Ustala się wysokość zabudowy na 2 pełne kondygnacje nadziemne z poddaszem użytkowym.

1.7. Dachy strome dwu- i wielospadowe o nachyleniu połaci pod takim samym kątem 35° – 45°. Główne połacie dachu w jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek. Pokrycie dachów dachówką ceramiczną. Podstawowy układ kalenicowy określa rysunek planu.

1.8. Architektura obiektów winna być inspirowana zabudową charakterystyczną dla budownictwa Kotliny Kłodzkiej lub dobrą architekturą współczesną wkomponowaną w otaczający krajobraz. Projektowane obiekty gabarytami, charakterem i detalem architektury winny nawiązywać do architektury regionalnej. Wskazanym byłoby używanie kamienia naturalnego do podmurówek, a także deskowania ścian zabarwionego na ciemny kolor.

1.9. Garaże należy projektować jako wbudowane w budynkach lub powiązane z nimi kubaturowo.

1.10. Powierzchnia zabudowy działki do 25%.

1.11. Na działkach przewidzieć pojemniki na odpady bytowe.

1.12. Zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.

1.13. Dojazd i dojście do działek od drogi dojazdowej KD i ciągu pieszego 1KX.

1.14. Działki wzbogacić dodatkowo przez nasadzenia zieleni ozdobnej nisko- i średniowyso- kiej.

1.15. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych należy realizować na terenie własnych działek.

1.16. Działkę nr 4 przeznacza się na powiększenie istniejącej działki budowlanej nr 66/2 z przeznaczeniem na teren zieleni ozdobnej i rekreacji bez możliwości zabudowy.

1.17. Na terenach działek wprowadza się całkowity zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących ujemnie oddziaływać na środowisko.

§ 9

Zasady obsługi komunikacyjnej terenu

1. Projektowany zespół zabudowy obsługiwać będzie droga dojazdowa KD z mijanką zakończona sięgaczem dojazdowym umożliwiającym właściwe manewrowanie pojazdami technicznymi i ratownictwa. Droga ta na bazie istniejącej drogi gminnej włączona jest do drogi powiatowej relacji Stronie Śląskie – Bielice.

1.1. Droga dojazdowa KD

– linie rozgraniczające drogi – 12 m,

– szerokość jezdni – 5 m,

– jednostronny chodnik o szerokości 1,5 m.

1.2. Ciąg pieszy 1 KX

– szerokość ciągu pieszego – 3 m.

Teren komunikacji musi być oświetlony we właściwy sposób.

W części północno-zachodniej obszaru opracowania zarezerwowano pas drogowy pod korektę układu komunikacyjnego drogi powiatowej relacji Stronie Śl. – Bielice zgodnie z wytycznymi ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie.

§ 10

Ustalenia w zakresie uzbrojenia terenu

1. Wszelkie obiekty infrastruktury technicznej, a w szczególności wod.-kan., elektryczne, ciepłownicze należy realizować zgodnie z opracowaniami rozwoju gminnej infrastruktury technicznej.

2. Sieci infrastruktury technicznej powinny być w miarę możliwości prowadzone poza terenami przeznaczonymi na cele publiczne – w liniach rozgraniczających drogi.

3. W zakresie zaopatrzenia w wodę z ujęć własnych (studnie głębinowe wody podziemnej) po uzyskaniu stosownych zezwoleń wynikających z przepisów szczególnych. Docelowo do wodociągu wiejskiego.

4. W zakresie odprowadzenia i unieszkodliwiania ścieków sanitarnych ustala się odprowadzanie ścieków do lokalnych ekologicznych oczyszczalnie ścieków na działkach własnych. Docelowo do sanitarnego kolektora wiejskiego.

5. W zakresie odprowadzenia wód deszczowych do istniejących rowów melioracyjnych i cieków wodnych.

6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną z istniejącej sieci napowietrznej na warunkach określonych przez właściciela sieci.

7. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną z lokalnych kotłowni przy wykorzystaniu ekologicznych czynników grzewczych takich jak: paliwa płynne lub elektryczne o niskim stopniu emisji zanieczyszczeń.

8. Wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, odprowadzenie ścieków oraz lokalizację innych urządzeń technicznych wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci.

§ 11

Ustalenia w zakresie ochrony środowiska naturalnego
i kulturowego

1. Teren objęty miejscowym planem leży w zasięgu następujących obszarów chronionych:

– w granicach Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego,

– strefy “C” ochrony uzdrowiska Lądek Zdrój,

– zlewni chronionej rzeki Nysy Kłodzkiej,

– w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 339 “Śnieżnik-Góry Bialskie” o statusie najwyższej ochrony,

– częściowo w strefie “B” ochrony konserwatorskiej,

– w strefie “K” ochrony krajobrazu.

1.1 Realizacja projektowanego zespołu nie może naruszać zasad ochrony środowiska naturalnego obowiązujących dla tych chronionych obszarów, ani pogarszać stanu lub uszczuplać jego zasobów i walorów.

1.2 Celem ochrony środowiska, gleby, wód powierzchniowych i wgłębnych przed zanieczyszczeniem należy:

– drogi dojazdowe i chodniki wykonać jako utwardzone,

– gospodarkę ściekową oraz odprowadzenie wód opadowych rozwiązać w sposób określony w § 10,

– gospodarkę cieplną rozwiązać w sposób określony w § 10,

– na odpady stałe przewidzieć kontenerowe zbiorniki odpadów, wywóz odpadów na zasadach umowy ze służbą komunalną,

– bezwzględnie zachować istniejący na działkach starodrzew, szpalery drzew wzdłuż rzeki i istniejące kompleksy leśne.

1.3 Z uwagi na położenie terenu w strefie “K” ochrony krajobrazu i częściowo w strefie “B” ochrony konserwatorskiej wszelkie poczynania inwestycyjne dotyczące nowej zabudowy, należy dostosować do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji, skali, formy, bryły, struktury podziałów architektonicznych
i lokalnej tradycji architektonicznej. W strefach tych ustala się obowiązek zgłaszania właściwemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków wszelkich nowych inwestycji mogących mieć wpływ na zmiany warunków ekspozycji krajobrazu i warunków kulturowych.

1.4 Zamierzenia inwestycyjne na obszarze ochrony uzdrowiskowej wymagające uzgodnienia z Naczelnym Lekarzem Uzdrowiska regulują przepisy szczególne.

1.5 Obszar w zasięgu strefy zalewu wody Q1 wyłączono z zainwestowania wprowadzając jedynie zieleń ozdobną i zieleń izolacyjną ochronną zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

1.6 Wody opadowe z dróg utwardzonych, placów i parkingów należy odprowadzić poprzez separatory olejów, smarów i benzyn.