42

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM

z dnia 9 października 2003 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Stary Gierałtów w Gminie Stronie Śląskie działka nr 66/1

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami), art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717), art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą nr XLVII/331/02 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 10 października 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Stary Gierałtów – Rada Miejska w Stroniu Śląskim uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Stary Gierałtów – gmina Stronie Śląskie.

2. Ustalenia planu stanowią:

1) niniejsza uchwała,

2) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Oznaczenia graficzne rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu.

R o z d z i a ł I

Przepisy ogólne

§ 2

1. Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Stary Gierałtów – gmina Stronie Śląskie jest obowiązującym przepisem gminnym w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej, który określa przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu.

2. Dla terenu objętego uchwalonym miejscowym planem tracą moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Stronie Śląskie zatwierdzonego uchwałą nr 95/XX/II/92 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 24 września 1992 r.

§ 3

Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

1) uchwale należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę,

2) planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z funkcją agroturystyki i rekreacji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną we wsi Stary Gierałtów – gmina Stronie Śląskie,

3) przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć odpowiednie przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

4) rysunku planu – należy przez to rozumieć graficzny zapis planu przedstawiony na mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:1000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały,

5) terenie – należy przez to rozumieć teren w granicach planu, ograniczony liniami rozgraniczającymi i oznaczony odpowiednimi symbolami, tak jak na rysunku planu,

6) przeznaczeniu podstawowym terenu – należy przez to rozumieć podstawowe funkcje, pod które przeznacza się ograniczony liniami rozgraniczającymi i oznaczony odpowiednim symbolem teren na rysunku planu,

7) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które może być wprowadzone na części terenu określonego w punkcie 5, jeżeli takie jest zapotrzebowanie rynkowe lub społeczne,

8) infrastruktura towarzysząca – należy przez to rozumieć wszelkie zagospodarowanie terenu, miejsca parkingowe oraz urządzenia służące do odprowadzania ścieków, zaopatrzenia w wodę, dostarczanie ciepła, energii elektrycznej itp.

§ 4

Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęto teren położony we wsi Stary Gierałtów – gmina Stronie Śląskie – działka nr 66/1. Teren określa rysunek planu.

§ 5

1. Dla obszaru objętego planem miejscowym ustala się następujące funkcje zagospodarowania dla poszczególnych terenów:

1.1. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z funkcją agroturystyki i rekreacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą oznaczony na rysunku planu symbolem MNUA

1.2. Tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolem KD,KX

§ 6

Przedmiot ustaleń planu obejmuje

1) granice opracowania planu,

2) przeznaczenie terenów,

3) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

4) zasady obsługi komunikacyjnej terenu i powiązań z zewnętrznym układem komunikacyjnym,

5) zasady podziału terenu działki na działki budowlane,

6) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu, nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy i gabaryty obiektów,

7) zasady kształtowania zieleni,

8) zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej,

9) ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego.

R o z d z i a ł II

R o z d z i a ł III

Przepisy końcowe

§ 12

Ustalenia dotyczące wartości nieruchomości

Konsekwencją uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wzrost wartości nieruchomości w granicach opracowania planu.

Ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 8% zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.

Jednorazowa opłata pobierana będzie w przypadku zbywania nieruchomości przez właściciela.

§ 13

Ustalenia końcowe

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i na tablicach ogłoszeń.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

RYSZARD SULIŃSKI

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 9 października 2003 r. (poz. 42)