40

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 23 maja 2003 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Wilkanów

W związku ze złożoną przez Wojewodę Dolnośląskiego skargą do Naczelnego Sądu Administracyjnego o stwierdzenie nieważności § 4 uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Wilkanów, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806), art. 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz w związku
z uchwałą Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXXIII/265/2001 z dnia
7 kwietnia 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części obrębu wsi Wilkanów Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XII/67/03 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Wilkanów – nadaje się następujące, nowe brzmienie § 4:

“§ 4. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 3%.”

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej.

PRZEWODNICZACY

RADY MIEJSKIEJ

BRONISŁAW PATYNKO