39

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 23 maja 2003 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego we wsi Wilkanów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412
i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157
i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) oraz w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXXIII/265/2001 z dnia 7 kwietnia 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części obrębu wsi Wilkanów – Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Wilkanów, gmina Bystrzyca Kłodzka.

2. Obszar ten przeznacza się na cele sportowo- -rekreacyjne.

3. Ustalenia planu zawarte są w treści niniejszej uchwały oraz na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

4. Rysunek planu obowiązuje w zakresie ustalonym legendą.

§ 2

Przedmiotem planu są następujące ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania.

2. Zasady kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również gabaryty obiektów.

3. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi.

§ 3

W obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia:

1. Przeznaczenie teren:

– US – tereny sportowo-rekreacyjne.

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

– podstawowa funkcja terenu: sportowo-rekrea-cyjna,

– na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem US2 ustala się zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi,

– na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem US1 możliwa jest realizacja obiektu funkcjonalnie związanego z podstawowym przeznaczeniem terenu (sanitariaty, obiekt socjalno- -magazynowy), wysokość obiektu ustala się jako jedną kondygnację, zaleca się dach stromy,

– w zagospodarowaniu terenów należy przeznaczyć co najmniej 20% powierzchni pod zieleń towarzyszącą.

3. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

– zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej,

– odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej,

– zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej, obsługę komunikacyjną obszaru ustala się dwoma wejściami/wjazdami, zgodnie z rysunkiem planu.

4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi:

– dla części obszaru objętego planem, położonego na terenie ogrodu północnego stanowiącego fragment założenia pałacowo-parkowego, położonego po przeciwległej stronie rzeki Wilczki, ustanowiono obszar objęty ochroną konserwatorską. Ustala się obowiązek utrzymania zachowanych, pierwotnych elementów zagospodarowania bądź ich śladów (granice ogrodu, mur, obsadzenia obrzeżne). Projektowany sposób zagospodarowania tego terenu musi uwzględniać historyczny układ ogrodu,

– obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych przyjaznych dla środowiska nośników energii (gaz, olej, energia elektryczna), usuwanie odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie gospodarki komunalnej,

– nawierzchnie dojazdów należy zabezpieczyć przed przenikaniem do gruntu i wód powierzchniowych zanieczyszczeń ropopochodnych i innych substancji chemicznych, odprowadzanie wód opadowych, po wstępnym oczyszczeniu, do sieci kanalizacji deszczowej na warunkach określonych przez ich zarządcę.

§ 4

Odstępuje się od ustalenia stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, służącej naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu.

§ 5

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego i stanowi podstawę do ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu objętego planem.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

BRONISŁAW PATYNKO

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 23 maja 2003 r. (poz. 39)