TARYFA DLA CIEPŁA

NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA
URE z dnia 10 grudnia 2003 r. nr OPO – 820/3706C/2/2003/II/ED

CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów

1. ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. –Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504),

2. rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053),

3. rozporządzenie przyłączeniowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 845),

4. dostawca – SYDKRAFT TERM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zakręt 8, 60-351 Poznań,

5. odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,

6. źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,

7. lokalne źródło ciepła – zlokalizowane w obiekcie źródło, które bezpośrednio zasila instalacje odbiorcze w tym obiekcie, dla których zamówiona moc cieplna nie przekracza 0,2 MW,

8. zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzględniać moc cieplną niezbędną dla:

a) pokrycia strat ciepła w obiekcie, zapewniająca utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajdujących się w tym obiekcie,

b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych znajdujących się w tym obiekcie,

c) zapewnienia prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji, zgodnie z określonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,

9. układ pomiarowo – rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,

10. przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego, albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z obiektem,

11. sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do obiektów, należące do przedsiębiorstwa energetycznego.

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło

Dostawca prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie:

a) wytwarzania ciepła – decyzja nr WCC/1030/3706/ /W/3/2002/MJ z dnia 6 lutego 2002 r. sprostowana postanowieniem nr WCC/1030A/3706/W/ /3/2002/MJ z dnia 26 lutego 2002 r. zmieniona decyzją nr WCC/1030B/3706/W/OPO/2003/AJ dnia 6 marca 2003 r. i nr WCC/1030C/3706/ /W/OPO/2003/AJ z dnia 4 listopada 2003 r.

b) przesyłania i dystrybucji ciepła – decyzja nr PCC/1014/3706/W/3/2002/MJ z dnia 6 lutego 2002 r. sprostowana postanowieniem nr PCC/ /1014A/3706//W/3/2002/MJ z dnia 26 lutego 2002 r. zmieniona decyzją nr PCC/ /1014B//3706/W/OPO/2003/AJ z dnia 6 marca 2003 r. i nr PCC/1014C/3706/W/OPO/2003/AJ z dnia 4 listopada 2003 r.

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy

Zgodnie z §10 rozporządzenia taryfowego określono szesnaście grup odbiorców:

1. Grupa W/AC1 – odbiorcy ciepła wytwarzanego w lokalnym źródle ciepła opalanym gazem ziemnym zlokalizowanym przy ul. Poznańskiej 18 w Murowanej Goślinie, wyposażonym w układ pomiarowo-rozliczeniowy,

2. Grupa W/AC2 – odbiorcy ciepła wytwarzanego w lokalnym źródle ciepła opalanym gazem ziemnym zlokalizowanym przy ul. Poznańskiej 20 w Murowanej Goślinie, wyposażonym w układ pomiarowo-rozliczeniowy,

3. Grupa W/AW1 – odbiorcy ciepła wytwarzanego w lokalnym źródle ciepła opalanym gazem ziemnym zlokalizowanym przy ul. Poznańskiej 16 w Murowanej Goślinie, wyposażonym w układ pomiarowo-rozliczeniowy,

4. Grupa W/AW2 – odbiorcy ciepła wytwarzanego w lokalnym źródle ciepła opalanym olejem opałowym zlokalizowanym w Łopuchowie koło Murowanej Gośliny, wyposażonym w układ pomiarowo rozliczeniowy,

5. Grupa D/BC – odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle opalanym olejem opałowym zlokalizowanym przy ul. Drzymały 6 w Chojnowie o mocy zamówionej powyżej 0,2 MW i nie większej niż 1 MW, bezpośrednio zasilającym instalacje odbiorcze w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane, oraz w sąsiednich obiektach,

6. Grupa L/BW1 – odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle opalanym gazem ziemnym lub olejem opałowym zlokalizowanym przy ul. Ks. A. Kostki 33 we Wschowie o mocy zamówionej powyżej 0,2 MW i nie większej niż 1 MW, bezpośrednio zasilającym instalacje odbiorcze w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane, oraz w sąsiednich obiektach,

7. Grupa L/BW2 – odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle opalanym olejem opałowym lub gazem ziemnym zlokalizowanym przy ul. Zamkowej 1 w Świebodzinie o mocy zamówionej powyżej 0,2 MW i nie większej niż 1 MW, bezpośrednio zasilającym instalacje odbiorcze w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane, oraz w sąsiednich obiektach,

8. Grupa L/BW3 – odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle opalanym gazem ziemnym zlokalizowanym przy Al. Niepodległości 19 w Sulechowie o mocy zamówionej powyżej 0,2 MW i nie większej niż 1 MW, bezpośrednio zasilającym instalacje odbiorcze w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane, oraz w sąsiednich obiektach,

9. Grupa W/BC – odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle opalanym gazem ziemnym zlokalizowanym przy Placu Wolności 17 w Poznaniu o mocy zamówionej powyżej 0,2 MW i nie większej niż 1 MW, bezpośrednio zasilającym instalacje odbiorcze w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane, oraz w sąsiednich obiektach,

10. Grupa W/BW1 – odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle opalanym gazem ziemnym zlokalizowanym przy Osiedlu Poziomkowym 10 A w Suchym Lesie o mocy zamówionej powyżej 0,2 MW i nie większej niż 1 MW, bezpośrednio zasilającym instalacje odbiorcze w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane, oraz w sąsiednich obiektach,

11. Grupa W/BW2 – odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle opalanym gazem ziemnym zlokalizowanym przy Osiedlu Poziomkowym 10 J w Suchym Lesie o mocy zamówionej powyżej 0,2 MW i nie większej niż 1 MW, bezpośrednio zasilającym instalacje odbiorcze w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane, oraz w sąsiednich obiektach,

12. Grupa W/BW3 – odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle opalanym gazem ziemnym zlokalizowanym przy ul. Graszyńskiego 2 w Murowanej Goślinie o mocy zamówionej powyżej 0,2 MW i nie większej niż 1 MW, bezpośrednio zasilającym instalacje odbiorcze w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane, oraz w sąsiednich obiektach,

13. Grupa W/CW – odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle opalanym gazem ziemnym zlokalizowanym na Os. Wojska Polskiego w Grodzisku Wlkp. o mocy zamówionej powyżej 1 MW, dla których dostawca nie świadczy usługi przesyłowej,

14. Grupa W/CC – odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle opalanym gazem ziemnym zlokalizowanym przy ul. Fabrycznej 16 w Wolsztynie o mocy zamówionej powyżej 1 MW, dla których dostawca nie świadczy usługi przesyłowej,

15. Grupa D/DW – odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle opalanym gazem ziemnym lub olejem opałowym zlokalizowanym przy ul. Kopernika 29 w Miliczu, dostarczanego poprzez sieć ciepłowniczą i węzły cieplne dostawcy,

16. Grupa L/DW – odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle opalanym gazem ziemnym lub olejem opałowym zlokalizowanym przy Al. Niepodległości 31 w Sulechowie, dostarczanego poprzez sieć ciepłowniczą dostawcy i węzły cieplne odbiorcy.

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

1. Stawki opłat w zakresie wytwarzania ciepła dla grup odbiorców:
W/AC1, W/AC2, W/AW1, W/AW2

Lp.

Grupa odbiorców

Stawka opłaty za ciepło

Stawka opłaty
za zamówioną moc cieplną

zł/GJ

zł/MW/m-c

netto

brutto

netto

brutto

1.

W/AC1

28,82

35,16

5 234,39

6 385,96

2.

W/AC2

29,81

36,37

4 643,74

5 665,36

3.

W/AW1

27,24

33,23

6 722,46

8 201,40

4.

W/AW2

36,08

44,02

10 293,22

12 557,73

2. Stawki opłat w zakresie wytwarzania ciepła dla grup odbiorców: D/BC, L/BW1, L/BW2, L/BW3, W/BC, W/BW1, W/BW2, W/BW3

Lp.

Grupa odbiorców

Stawka opłaty za ciepło

Stawka opłaty
za zamówioną moc cieplną

zł/GJ

zł/MW/m-c

netto

brutto

netto

brutto

1.

D/BC

36,13

44,08

7 666,81

9 353,51

2.

L/BW1

33,95

41,42

7 656,54

9 340,98

3.

L/BW2

35,94

43,85

9 080,15

11 077,78

4.

L/BW3

29,91

36,49

7 890,00

9 625,80

5.

W/BC

33,23

40,54

5 697,34

6 950,75

6.

W/BW1

31,47

38,39

7 436,80

9 072,90

7.

W/BW2

35,26

43,02

7 630,67

9 309,42

8.

W/BW3

29,36

35,82

6 590,60

8 040,53

3. Ceny w zakresie wytwarzania ciepła dla grup odbiorców: W/CW, W/CC

Lp.

Rodzaje cen

Jednostka miary

Grupa odbiorców

W/CW

W/CC

1.

cena za zamówioną
moc cieplną

roczna

zł/MW/rok

netto

brutto

80 496,12

98 205,27

60 196,68

73 439,95

rata miesięczna

zł/MW/m-c

netto

brutto

6 708,01

8 183,77

5 016,39

6 120,00

2.

cena ciepła

zł/GJ

netto

brutto

28,20

34,40

35,12

42,85

3.

cena nośnika ciepła

zł/m3

netto

brutto

11,21

13,68

11,21

13,68

4. Ceny i stawki opłat dla grup odbiorców: D/DW, L/DW

Lp.

Rodzaje cen
i stawek opłat

Jednostka miary

Grupa odbiorców

D/DW

L/DW

1.

cena za zamówioną
moc cieplną

roczna

zł/MW/rok

netto

brutto

46 517,76

56 751,67

63 349,56

77 286,46

rata miesięczna

zł/MW/m-c

netto

brutto

3 876,48

4 729,31

5 279,13

6 440,54

2.

cena ciepła

zł/GJ

netto

brutto

36,42

44,43

28,89

35,25

3.

cena nośnika ciepła

zł/m3

netto

brutto

11,21

13,68

11,21

13,68

4.

stawka opłaty stałej
za usługę przesyłową

roczna

zł/MW/rok

netto

brutto

10 475,52

12 780,13

11 666,04

14 232,57

rata miesięczna

zł/MW/m-c

netto

brutto

872,96

1 065,01

972,17

1 186,05

5.

stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową

zł/GJ

netto

brutto

5,95

7,26

3,69

4,50

6.

stawka opłaty abonamentowej

roczna

zł/punkt pomiarowy/rok

netto

brutto

198,36

242,00

198,36

242,00

rata miesięczna

zł/punkt pomiarowy/m-c

netto

brutto

16,53

20,17

16,53

20,17

 

W przedstawionych w części IV pkt 1-4 cenach i stawkach opłat brutto uwzględniono podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22 %.

5. Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

5.1 Przedsiębiorstwo nie planuje przyłączenia nowych odbiorców, a w przypadku wystąpienia potrzeby przyłączenia odbiorcy stawka opłaty za przyłączenie będzie kalkulowana na podstawie kosztów wynikających z nakładów ustalonych na podstawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 72,
poz. 664 ze zm.), obowiązujących w dniu zawarcia umowy o przyłączenie, przy odpowiednim uwzględnieniu postanowień art. 7 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

5.2 W razie powierzenia wykonania usługi z zakresu przyłączenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu podstawą kalkulacji stawki opłaty za przyłączenie jest koszt prac projektowych i budowlano-montażowych niezbędnych do wykonania przyłączenia, określony w złożonej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, że nie będzie wyższy niż koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o których mowa w pkt 5.1.

CZĘŚĆ V

Zasady ustalania cen i stawek opłat

Ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie zostały ustalone zgodnie z art. 45 ustawy oraz § 25 rozporządzenia taryfowego.

Jednostkowe koszty ustalono według zasad określonych w § 18 - 22 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VI

Warunki stosowania cen i stawek opłat

1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

2. W przypadkach:

– niedotrzymania przez dostawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców lub warunków umowy sprzedaży ciepła przez odbiorcę,

– uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,

– udzielenia bonifikat i naliczenia upustów przysługujących odbiorcy,

– nielegalnego poboru ciepła

stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału 4 rozporządzenia taryfowego, przy czym opłaty za nielegalny pobór ciepła oblicza się według cen i stawek opłat netto (bez podatku VAT).

CZĘŚĆ VII

Zasady wprowadzenia zmiany cen i stawek opłat

1. Taryfa może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Dostawca zawiadomi pisemnie odbiorców ciepła o rozpoczęciu stosowania taryfy, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.

PREZES ZARZĄDU

TOMASZ WILCZAK