4049

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LEGNICY

z dnia 17 grudnia 2003 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach
w składzie Rady Powiatu Złotoryjskiego

Na podstawie art. 182 i 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U.
z 2003 r. Nr 159, poz. 1547) Komisarz Wyborczy w Legnicy podaje do wiadomości publicznej, iż:

Rada Powiatu Złotoryjskiego uchwałą nr XVI/78/2003 z dnia 7 listopada 2003 r. stwierdziła wygaśnięcie
w okręgu wyborczym nr 1 mandatu radnego Adama Zdaniuka z listy nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP.

Na jego miejsce, na podstawie uchwały tej Rady nr XVII/79/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. wstąpił Rafał Miara – kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

KOMISARZ WYBORCZY

LECH MUŻYŁO