4048

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 2 grudnia 2003 r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania w granicach administracyjnych Gminy Wałbrzych i ustalenia zasad ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 , art. 13b i art. 13f ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t.j Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 ze zm.) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dla uporządkowania systemu postoju pojazdów, zmniejszenia deficytu miejsc postojowych oraz zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych wprowadza się opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania w granicach administracyjnych Gminy Wałbrzych.

2. Opłaty pobierane są za parkowanie pojazdów samochodowych na:

a) płatnych miejscach postojowych

b) zastrzeżonych płatnych miejscach postojowych (tzw. “kopertach.)

3. Ustala się dwie strefy płatnego parkowania.

4. I Strefa płatnego parkowania obejmuje:

a) w Śródmieściu:

na drogach gminnych:

– ul. Konopnickiej,

– ul. Słowackiego,

– ul. Waryńskiego,

– ul. Dmowskiego,

– ul. Sienkiewicza,

– Plac Magistracki,

na drogach powiatowych:

– ul. Bolesława Chrobrego,

b) na Piaskowej Górze:

na drogach gminnych:

– ul. Główną.

5. II Strefa płatnego parkowania obejmuje:

a) w Śródmieściu:

na drogach gminnych

– ul. Pługa

– ul. Zajączka

– ul. Limanowskiego

– ul. Garbarską

– ul. Buczka

– ul. Kopernika

– ul. Barlickiego

– ul. Szmidta

b) na Piaskowej Górze:

na drogach gminnych:

– ul. Broniewskiego.

6. Strefy płatnego parkowania dzieli się na rejony płatnego parkowania

7. Dostępność miejsc do parkowania dla poszczególnych kategorii pojazdów samochodowych na płatnych miejscach postojowych i zastrzeżonych płatnych miejscach postojowych w rejonach płatnego parkowania określa znakowanie drogowe.

8. Miejsca, o których mowa w ust. 2, są niestrzeżone.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-10/25/03 z dnia 29 grudnia 2003 r. stwierdzono nieważność § 1 ust. 8)

§ 2

1. Opłaty na parkowanie pojazdów samochodowych w rejonach płatnych miejsc postojowych pobierane są od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w projektach organizacji ruchu.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-10/25/03 z dnia 29 grudnia 2003 r. stwierdzono nieważność § 2 ust.1 w fragmencie “w godzinach określonych w projektach organizacji ruchu”).

2. Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w rejonach płatnych miejsc postojowych w I Strefie wynoszą:

1,50 zł za pierwszą godzinę,

1,80 zł za drugą godzinę,

2,00 zł za trzecią godzinę,

1,50 zł za czwartą godzinę i kolejne godziny parkowania.

3. Opłaty na parkowanie pojazdów samochodowych w rejonach płatnych miejsc postojowych w II Strefie wynoszą:

1,00 zł za pierwszą godzinę,

1,20 zł za drugą godzinę,

1,40 zł za trzecią godzinę,

1,00 zł za czwartą godzinę i kolejne godziny parkowania.

4. Bilety jednorazowe obowiązujące w I Strefie są sprzedawane przez inkasentów po zakończeniu czasu postoju danego pojazdu samochodowego, natomiast kierowcy korzystający z płatnych miejsc postojowych w II Strefie zobowiązani są do zakupu biletów w punktach sprzedaży z uwzględnieniem postanowień ust. 5 – ust. 7.

5. Kierowca parkujący w rejonie płatnych miejsc postojowych położonych w II Strefie przed rozpoczęciem postoju jest zobowiązany:

a) zaznaczyć na bilecie jednorazowym początek czasu parkowania pojazdu samochodowe,

b) umieścić bilet jednorazowy za przednią szybą pojazdu w sposób widoczny, umożliwiający przeprowadzenie kontroli.

6. Opłata za postój pojazdów w rejonach miejsc postojowych położonych w II Strefie jest opłatą z góry.

7. Bilet parkingowy dla II Strefy jest ważny we wszystkich rejonach II Strefy przez okres czasu na jaki został wykupiony.

8. Opłaty, o których mowa w ust.2 i ust. 3, uiszczane są w formie biletów jednorazowych.

§ 3

Wprowadza się zerową stawkę opłat dla służb komunalnych w czasie wykonywania zadań statutowych oraz dla osób świadczących usługi medyczne w oznakowanych pojazdach, tj. lekarze rodzinni i poradnie zdrowia.

§ 4

1. Wprowadza się opłatę abonamentową za parkowanie pojazdów na płatnych miejscach postojowych dla właścicieli samochodów osobowych zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie wyznaczonych rejonów płatnych miejsc postojowych i niedysponujących garażem.

2. Opłata abonamentowa, o której mowa w ust. 1, uiszczana jest w formie biletu okresowego.

3. Opłata abonamentowa wynosi 10,00 zł za okres kolejnych 6 miesięcy liczonych od dnia wystawienia biletu okresowego.

4. Uprawnienie, w którym mowa w ust. 1, przysługuje do danego mieszkania wyłącznie na jeden samochód osobowy.

5. Uprawnienie, w którym mowa w ust. 1, nie przysługuje na samochody osobowo-ciężarowe, samochody ciężarowe i autobusy.

6. Bilet okresowy sprzedawany jest przez Zarząd Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu na pisemny wniosek właściciela samochodu osobowego potwierdzający uprawnienie, o którym mowa w ust. 1.

7. Na awersie druku biletu okresowego wpisywany będzie numer rejestracyjny samochodu osobowego, numer rejonu w którym można parkować i okres ważności biletu.

8. Obowiązujące karty bezpłatnego parkowania wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały są ważne przez okres 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 5

1. Dla osób, dla których nie mają zastosowania postanowienia § 3 i § 4 uchwały, wprowadza się opłatę abonamentową za parkowanie samochodów osobowych:

a) w I Strefie:

– miesięczną w wysokości 150,00 zł

– kwartalną w wysokości 400,00 zł

b) w II Strefie:

– miesięczną w wysokości 100,00 zł

– kwartalną w wysokości 250,00 zł

2. Miesięczne i kwartalne opłaty abonamentowe, o których mowa w ust. 1, dotyczą jednego samochodu osobowego.

3. Na awersie druku abonamentowego wpisywany będzie numer rejestracyjny samochodu osobowego.

4. Opłaty abonamentowe, o których mowa w ust. 1, nie przysługują na samochody osobowo-ciężarowe, samochody ciężarowe i autobusy.

5. Opłaty, o których mowa w ust. 1, uiszczane są w formie biletów miesięcznych i biletów kwartalnych sprzedawanych przez Zarząd Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu.

§ 6

1. Wprowadza się opłatę abonamentową za parkowanie pojazdów samochodowych na zastrzeżonych płatnych miejscach postojowych (tzw. “kopertach”).

2. Miesięczne opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na zastrzeżonym płatnym miejscu postojowym wynoszą:

a) w I Strefie:

– od godz. 8°°do 18°°331,80 zł,

– od godz. 18°°do 8°°457,80 zł,

– opłata całodobowa – 772 ,80 zł,

b) w II Strefie:

– od godz. 8°°do 18°°222,60 zł,

– od godz. 18°°do 8°°306,60 zł,

– opłata całodobowa – 516 ,60 zł.

3. Opłaty, o których mowa w ust. 2, uiszczane są w formie biletów miesięcznych, w których wyszczególnione są: numer zastrzeżonego płatnego miejsca postojowego identyczny jak na znaku drogowym, rejon płatnego parkowania, w którym znajduje się zastrzeżone płatne miejsce postojowe na który został wykupiony bilet oraz czas postoju.

§ 7

1. Za nieuiszczenie opłat, o których mowa w § 2 ust. 2 i ust. 3, pobiera się opłatę dodatkową w wysokości :

a) 15,00 zł w przypadku gdy opłata zostanie uiszczona w terminie 7 dni od dnia wystawienia raportu – wezwania do zapłaty,

b) 50,00 zł w przypadku gdy opłata zostanie uiszczona po upływie 7 dni od dnia wystawienia raportu – wezwania do zapłaty.

2. Opłatę dodatkową należy uiścić w kasach Zarządu Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu lub wpłacić na rachunek bankowy Zarządu Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu podany w raporcie – wezwaniu do zapłaty.

§ 8

Tracą moc:

1. uchwała nr XXXIV/94/2001 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w granicach administracyjnych Gminy Wałbrzych i ustalenia zasad ich pobierania,

2. uchwała nr XLIV/229/2001 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/94/2001 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w granicach administracyjnych Gminy Wałbrzych i ustalenia zasad ich pobierania,

3. uchwała nr LI/83/2002 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/94/2001 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w granicach administracyjnych Gminy Wałbrzych i ustalenia zasad ich pobierania.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie 14 dnia po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą- skiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ

ALICJA ROSIAK