Regulamin Straży Miejskiej Wrocławia

§ 1

Regulamin Straży Miejskiej Wrocławia, zwany dalej “regulaminem” określa organizację i zasady funkcjonowania Straży Miejskiej Wrocławia, zwanej dalej “Strażą”.

§ 2

1. Straż jest jednostką organizacyjną Miasta Wrocławia, utworzoną zarządzeniem nr 9/91 Prezydenta Miasta Wrocławia z dnia 18 września 1991 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej we Wrocławiu, zmienionym zarządzeniem nr 18/95 Prezydenta Miasta Wrocławia z dnia 23 sierpnia 1995 r.

2. Siedzibą i terenem działania Straży jest Wrocław.

§ 3

1. Straż jest samorządową umundurowaną formacją, utworzoną do ochrony porządku publicznego na terenie Miasta Wrocławia, działającą na podstawie: 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach

gminnych, zwanej dalej “ustawą”

2) postanowień niniejszego regulaminu.

2. Straż jest jednostką budżetową, której dochody i wydatki w całości objęte są budżetem Miasta.

§ 4

1. Całokształtem działalności Straży kieruje Komendant, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Wrocławia.

2. Komendant sprawuje ogólne kierownictwo w zakresie organizacji pracy Straży, zapewniając jej sprawne funkcjonowanie i odpowiednie warunki do realizacji zadań wynikających z ustawy i aktów prawa miejscowego.

3. W szczególności do zadań i kompetencji Komendanta należy:

1) planowanie i organizowanie działalności Straży;

2) nadzorowanie i kontrola realizacji zadań Straży

3) zarządzanie kadrami Straży;

4) zarządzanie mieniem Straży;

5) reprezentowanie Straży.

4. Komendant odpowiedzialny jest za:

1) właściwe funkcjonowanie i wyniki działań Straży,

2) gospodarowanie przyznanymi Straży środkami budżetowymi i mieniem.

5. W razie nieobecności Komendanta pracą Straży kieruje wyznaczony przez niego Zastępca Komendanta.

6. Komendant może, w ramach wewnętrznych struktur, ustanawiać pełnomocników do realizacji określonych zadań, ustalając zakres i czas ich umocnienia, a także może upoważnić swoich zastępców lub innych pracowników Straży, zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych do podejmowania decyzji w jego imieniu, w określonych przez niego sprawach.

7. W zależności od potrzeb Komendant może, działając w ramach przyznanego budżetu, powoływać kolegialne organy (zespoły) doradcze i opiniodawcze.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-10/23/03 z dnia 24 grudnia 2003 r. stwierdzono nieważność § 4 ust. 1 i 7).

§ 5

1. Komendant wykonuje swoje zadnia przy pomocy Komendy Straży.

2. W skład Komendy Straży wchodzą następujące jednostki i komórki organizacyjne:

1) Oddziały;

2) Centrum Kierowania;

3) Referat Planowania Służby i Kontroli;

4) Referat Finansowo – Księgowy;

5) Referat Organizacyjno – Prawny, Kadr i Kancelarii;

6) Referat Administracyjno – Techniczny;

7) Rzecznik Prasowy;

8) służba BHP.

3. Graficzny schemat struktury organizacyjnej Straży określa załącznik nr 1 do regulaminu.

§ 6

1. Oddziałami i Centrum Kierowania kierują naczelnicy.

2. Referatami kierują kierownicy.

§ 7

Do zakresu działań Oddziałów należy:

1) ochrona porządku publicznego poprzez:

a) analizowanie zagrożeń dla spokoju i porządku publicznego oraz podejmowanie działań zapobiegawczych,

b) patrolowanie – obchód rejonów zagrożonych,

c) podejmowanie interwencji,

d) egzekwowanie przestrzeganie przepisów porządkowych i administracyjnych, obowiązujących w miejscach publicznych – ściganie sprawców wykroczeń,

e) prowadzenie działań zabezpieczających i pomocniczych podczas usuwania przez właściwe służby ratownicze, awarii technicznych, skutków klęsk żywiołowych lub innych zagrożeń miejscowych dla życia, zdrowia lub mienia obywateli,

f) prowadzenie działań zabezpieczających w miejscach zgromadzeń i imprez publicznych,

g) prowadzenie wideonadzoru miejsc zagrożonych – obsługa systemu telewizyjnego monitoringu,

2) utrzymywanie ścisłej współpracy z jednostkami pomocniczymi Miasta, w tym inicjowanie społecznych akcji w zakresie poprawy porządku i bezpieczeństwa na osiedlach,

3) inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganiu popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

§ 8

Do zakresu działań Centrum Kierowania należy zarządzanie służbą patrolową Straży, a w szczególności:

1) koordynowanie działań służby patrolowej Straży oraz gromadzenie i opracowywanie informacji dotyczących prowadzenia działań;

2) bieżąca współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, Policją, Państwową Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym oraz innymi miejskimi instytucjami i organizacjami w zakresie:

a) ratowania życia i zdrowia obywateli oraz mienia,

b) usuwania awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych,

c) likwidacja innych zagrożeń,

3) utrzymywanie Oddziałów w pełnej gotowości do działań w sytuacjach poważnego zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców Wrocławia;

4) całodobowe przyjmowania zgłoszeń alarmowych;

5) analizowanie zbieranych danych (zdarzeń, przypadków zagrożeń) oraz przekazywanie informacji – ostrzeganie, alarmowanie.

§ 9

Do zakresu działania Referatu Planowania Służby i Kontroli należy:

Planowania Służby i Kontroli należy:

1) analiza danych z działalności Oddziałów;

2) planowanie działań Oddziałów;

3) kontrola wykonywania zadań;

4) opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie efektywności autorskich programów prewencyjnych realizowanych przez Straż;

5) dostosowanie do potrzeb i możliwości organizacyjnych Straży taktycznych i strategicznych programów przyjętych przez Radę Miejską Wrocławia dotyczących poprawy stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego we Wrocławiu;

6) koordynowanie współpracy i współdziałania z Policją i innymi instytucjami działającymi w sferze ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego;

7) sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi przez Oddziały postępowaniami w sprawach o wykroczenia;

8) organizowanie i przeprowadzanie szkoleń zawodowych dla strażników;

9) prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach skarg na strażników.

§ 10

Do zakresu działań Referatu Finansowo – Księgowego należy:

1) planowanie wydatków i dochodów;

2) dokonywanie zapłaty za zakupione materiały, usługi i środki;

3) prowadzenia księgowości finansowej i materiałowej;

4) naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń oraz innych świadczeń przysługujących pracowniom z tytułu pracy;

5) prowadzenie ewidencji zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

6) ewidencjonowanie, pobieranie, wydawanie, rozliczanie i egzekucja mandatów karnych.

§ 11

Do zakresu działań Referatu Organizacyjno – Prawnego, Kadr i Kancelarii należy:

1) sprawowanie wiodącej roli w zakresie wydawania wewnętrznych zarządzeń, pism okólnych i poleceń służbowych;

2) sprawowanie bieżącego nadzoru nad zakresem przyznanych kompetencji poszczególnym komórkom organizacyjnym;

3) udzielanie wyjaśnień i pomocy i interpretacji obowiązującego prawa;

4) prowadzenie centralnych rejestrów normatywnych aktów wewnętrznych i zewnętrznych, upoważnień, pełnomocnictw i umów;

5) prowadzenie spraw pracowniczych i socjalnych;

6) organizowanie szkoleń dla pracowników Straży, z wyłączeniem szkoleń zawodowych dla strażników;

7) sprawowanie profilaktycznej i interwencyjnej opieki psychologicznej nad strażnikami i pracownikami Straży;

8) obsługa organizacyjno–techniczna Komendanta i jego Zastępców oraz ewidencja korespondencji.

§ 12

Do zakresu działań Referatu Administracyjno – Technicznego należy:

1) zakup środków, materiałów i usług niezbędnych do wykonywania działań;

2) nadzór nad eksploatacją budynków, wyposażeniem pomieszczeń, środkami transportu i urządzeniami technicznymi oraz utrzymywanie ich w należytym stanie technicznym;

3) utrzymywanie porządku i czystości w obiektach Straży oraz należytego stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego;

4) komputeryzacja Straży – opracowywanie, wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych oraz nadzorowanie ich funkcjonowania i szkolenia użytkowników;

5) ochrona systemów łączności i sieci teleinformatycznych;

6) prowadzenie gospodarki umundurowaniem i uzbrojeniem;

7) prowadzenie magazynu i archiwum.

§ 13

1. Do zakresu działań rzecznika prasowego należy prowadzenia polityki informacyjno–prasowej i dbałość o wizerunek medialny Straży.

2. Do zakresu działań służby bhp należy bieżący nadzór nad bezpiecznymi i higienicznymi warunkami pracy.

§ 14

Szczegółowy zakres działania oddziałów i referatów, ich podział na wewnętrzne komórki organizacyjne, liczbę i rodzaj samodzielnych stanowisk oraz symbole literowe stosowane do celów kancelaryjnych określa Komendant w drodze zarządzenia.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-10/23/03 z dnia 24 grudnia 2003 r. stwierdzono nieważność § 14 we fragmencie ”ich podział na wewnętrzne komórki organizacyjne, liczbę i rodzaj samodzielnych stanowisk”)

§ 15

1. Status prawny pracowników Straży określa ustawa o strażach gminnych oraz ustawa o pracownikach samorządowych.

2. Obowiązki Straży, jako pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy, obowiązki pracowników Straży, sprawy związane z wewnętrznym porządkiem pracy, określa Regulamin Pracy.