4046

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 20 listopada 2003 r.

w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej Wrocławia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (jt. Dz.U. 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2002 r. nr 123, poz. 779 z 2002 r.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 718 ze zmianami) Rada Miejska Wrocławia, uchwala co następuje:

§ 1

Nadaje się regulamin jednostce organizacyjnej Miasta Wrocławia pod nazwą Straż Miejska Wrocławia, utworzonej zarządzeniem nr 9/91 Prezydenta Miasta Wrocławia z dnia 18 września 1991 r., zmienionym zarządzeniem nr 18/95 Prezydenta Miasta Wrocławia z dnia 23 sierpnia 1995 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała nr XXXV/1133/01 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 lipca 2001 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej Wrocławia (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia z 16 lipca 2001 r. Nr 9, poz. 225 ze zmianą).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

RZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW HUSKOWSKI

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 listopada 2003 r.

Regulamin Straży Miejskiej Wrocławia

Załącznik do Regulaminu Straży Miejskiej Wrocławia (poz. 4046)

SCHEMAT GRAFICZNY STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ STRAŻY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA